Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรับรอง
2009-07-03

1. การรับรอง

หน่วยงานรับรองของจีนรับรองพฤติกรรมทางกฎหมาย หนังสือที่มีประโยชน์ทางกฎหมายและความจริงตามการร้องขอของผู้ขอ เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายทางกายและทางทรัพย์สินของประชาชน การรับรองเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่การฟ้องร้อง

2. การรับรองเอกสารที่ออกในประเทศไทยจะนำไปใช้ในประเทศจีน

การรับรองประเภทนี้เป็นการรับรองจากทางกงสุล หมายถึงหน่วยงานประจำต่างประเทศหรือสถานกงสุลรับรองลายเซ็นและตราประทับสุดท้ายในหนังสือรับรองถูกต้องตามความจริง วัตถุประสงค์คือให้ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถยอมรับหนังสือรับรองของประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ออกให้ได้ โดยยอมรับว่าลายเซ็นและตราประทับสุดท้ายในหนังสือรับรองถูกต้องตามความจริง จึงจะสามารถใช้ในประเทศนั้นได้ การรับรองประเภทนี้รับรองเฉพาะลายเซ็นของเจ้าหน้าที่กงสุลและตราประทับของหน่วยงานรับรองถูกต้องตามความจริง ไม่เกี่ยวข้องถึงเนื้อหาของหนังสือรับรอง

3.การทำรับรองที่จีนได้อย่างไร

คนจีนที่ต้องการทำงานหรือเรียนหนังสือที่ไทย ต้องทำการรับรองเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนไปต่างประเทศ (เช่น การเกิด ประวัติไม่เคยทำความผิด การสมรส ประวัติการศึกษา ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ประวัติทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง เป็นต้น) เพื่อทำงานและเรียนหนังสือที่ประเทศไทย

เช่น หนังสือรับรองออกจากหน่วยงานรับรองของมณฑลกวางตุ้ง ไหหลำ ฮกเกี้ยน และเขตปกครองตนเองกวางสี ต้องทำการรับรองจากสำนักงานวิเทศของรัฐบาลระดับเขตปกครองหรือระดับมณฑลนั้นๆ สุดท้ายไปรับรองอีกครั้งที่สถานกงสุลใหญ่ของไทยประจำกวางโจว

หนังสือรับรองออกจากหน่วยงานรับรองของนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู เจ้อเจียงและอันฮุย ต้องทำการรับรองจากสำนักงานวิเทศของรัฐบาลระดับนครกับระดับมณฑลนั้นๆ สุดท้ายไปรับรองซ้ำที่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเซี่ยงไฮ้

หนังสือรับรองออกจากหน่วยงานรับรองของมฑฑลยูนนาน กุ้ยโจว เสฉวนและหูหนาน ต้องทำการรับรองจากสำนักงานวิเทศของรัฐบาลระดับมณฑลนั้นๆ สุดท้ายไปรับรองซ้ำที่สถานกลสุลใหญ่ไทยประจำคุนหมิง

ถ้าหนังสือรับรองไม่ใช่ออกจากหน่วยงานรับรองที่อยุ่ในมณฑล เขตและนครดังกล่าวข้างต้น ต้องไปทำการรับรองที่แผนกกงสุลของกระทรวงต่างประเทศของจีนก่อน ค่อยไปรับรองอีกครั้งที่สถานฑูตไทยประจำประเทศจีน

ฝ่ายไทยมีเวลากำหนดสำหรับหนังสือรับรองบางประเภทที่ออกจากประเทศจีน ถ้าเลยเวลากำหนดต้องทำใหม่ เช่น หนังสือรับรองการสมรสมีอายุครึ่งปี (นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง) หนังสือรับรองประวัติไม่เคยทำความผิดมีอายุ 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)

หนังสือรับรองที่ยังไม่ได้ทำเรียบร้อยในประเทศจีนและเจ้าตัวไม่สะดวกกลับจีนหรือไม่สะดวกมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องทำแทนนั้น สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนกับสถานฑูตจีนที่มอบอำนาจไว้ให้ได้ บริษัททัวร์นั้นเป็นตัวแทนติดต่อดำเนินการแทนได้

ที่อยู่ของบริษัททัวร์ เลขที่ 559 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2260041

หมายเลขแฟกซ์ 02-2264712-3

Suggest To A Friend
  Print