Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
中文  |  English  |  Links  | Contact Us
    Home > กระดานข่าว

ประกาศ (2014-07-01)
ประกาศ (2014-05-20)
ประกาศ (2014-04-24)
ประกาศ (2014-03-19)
ประกาศ (2014-01-29)
ประกาศ (2014-01-16)
ประกาศ (2013-12-11)
ประกาศ (2013-11-26)
ประกาศ (2013-09-17)
ประกาศ (2013-09-06)
ประกาศ (2013-07-04)
ประกาศ (2013-05-20)
ประกาศ (2013-04-07)
ประกาศ (2013-03-19)
ประกาศ (2013-01-25)
ประกาศ (2012-11-26)
ประกาศ (2012-10-17)
ประกาศ (2012-09-05)
ประกาศ (2012-07-24)
ประกาศ (2012-05-28)
ประกาศ (2012-05-28)
ประกาศ (2012-04-19)
ประกาศ (2012-03-29)
ประกาศ (2012-02-22)
ประกาศ (2011-12-20)
ประกาศ (2011-12-20)
ประกาศ (2011-10-31)
ประกาศ (2011-10-26)
ประกาศ (2011-08-03)
ประกาศ (2011-06-28)
ประกาศ (2010-09-01)
ประกาศ (2010-08-09)
ประกาศ (2010-06-08)
ประกาศ (2010-04-09)
ประกาศ (2010-01-20)
Notice (2009-09-03)
Notice (2008-12-16)
 ToPage  ToPage