Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เดินทางมาจีนแผ่นดินใหญ่ต้องขอวีซ่าหรือไม่
2009-07-03

1. ตามข้อตกลงปลอดวีซ่า (ไม่ต้องขอวีซ่า) พลเมืองประเทศบางประเทศถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศจีนไม่ต้องทำวีซ่า แต่ต้องอยู่ที่จีนไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าจีน ถ้าหากว่าต้องการอยู่ที่จีนนานกว่าอายุวีซ่า ต้องรีบไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นขอต่อวีซ่าโดยเร็ว ถ้าอยากรู้รายชื่อข้อตกลงปลอดวีซ่าระหว่างจีนกับต่างประเทศ ฉบับภาษาจีน กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.mfa.gov.cn/chn/lsfw/qzjj/t267971.htm ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าเว็บไซต์

www.mfa.gov.cn/chn/lsfw/qzjj/t267979.htm

2. พลเมืองสามประเทศดังต่อไปนี้ ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติหรือผ่านแดนที่แผ่นดินใหญ่ของจีนไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า ได้แก่ประเทศ สิงคโปร์ บรูไน และญี่ปุ่น แต่พลเมืองขอ