Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
中文  |  English  |  Links  | Contact Us
    Home > บริการกงสุล
วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หนังสือเดินทางและTravel Permit
การรับรองเอกสาร
คุ้มครองชาวจีน
ข้อมูลเกี่ยวกับงานทางด้านกงสุล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศสำคัญ

ประกาศ (2014-01-29)
ประกาศ (2014-01-16)
ประกาศ (2013-12-11)
ประกาศ (2013-11-26)
ประกาศ (2012-04-19)
Notice (2011-01-14)
 ToPage  ToPage