ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นเครื่องมือที่ประเทศนอกภูมิภาคยับยั้งจีน