Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2012-09-05

สถานทูตจีนจะปิด ทำการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เนื่องในวันชาติจีน และสถานทูตจีนเปิดทำการ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555

Suggest To A Friend
  Print