Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่า
2012-07-15

นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ ( วีซ่า F ) หรือ วีซ่าประเภทท่องเที่ยว , เยี่ยมญาติ ( วีซ่า L ) ต้องเตรียมเอกสารดังนี้:

1. การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ จะต้องยื่นจดหมายเชิญหรือจดหมายยืนยันการเชิญที่

ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน หรือ จดหมายเชิญที่ไม่ได้ออกโดย

หน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจในการออกจดหมายเชิญ

2. การยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ จะต้องยื่นจดหมายเชิญไปท่องเที่ยวที่ออก

โดยหน่วยงานการท่องเที่ยวที่มีอำนาจ หรือ จดหมายเชิญที่ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล

ที่มีอำนาจในการออกจดหมายเชิญ

ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จดหมายเชิญที่ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจในการ

ออกจดหมายเชิญ ได้แก่ จดหมายเชิญจากสถานที่ราชการ หรือ หน่วยงานเศรษฐกิจการค้า

บริษัทต่างๆ หรือ จดหมายเชิญที่ออกโดยบุคคลทั่วไป

เนื้อหาในจดหมายเชิญจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

2.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเชิญไปติดต่อธุรกิจ : วัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่พำนักใน

ประเทศจีน สถานที่ , ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับการเชิญกับหน่วยงานที่เชิญ แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

2.3 ข้อมูลเีกี่ยวกับหน่วยงานที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ เบอร์โืทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ที่อยู่ ตราประทับของหน่วยงาน ลายเซ็นผู้แทนนิติกรณ์ หรือ ลายเซ็นผู้เชิญ เป็นต้น

ถ้าผู้เชิญเป็นบุคคลทั่วไป (ผู้เชิญเป็นคนจีน) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนประเทศจีน หรือ

สำเนาหนังสือเดินทางประเทศจีน

ถ้าผู้เชิญเป็นชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและ

หน้าวีซ่าจีนระยะยาวที่มีอายุ หรือ สำเนาใบถิ่นที่อยู่ที่ทางประเทศจีนออกให้

3. สำหรับจดหมายเชิญที่ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือ จดหมายเชิญที่ออก

โดยบุคคลทั่วไป หากจำเป็น เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นขอวีซ่าได้

ตามแต่สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ :

3.1 สำเนาใบจดทะเบียนการค้าของบริษัทหรือหน่วยงานทางประเทศจีน , หนังสือสัญญา

ที่เซ็นร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ใบสั่งสินค้า จดหมายธุรกิจ เป็นต้น

3.2 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าวีซ่าจีน หรือ ถิ่นที่พำนัก

ของผู้เชิญ และ ใบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ได้รับเชิญ เป็นต้น

3.3 สำเนาหน้าวีซ่าเข้าประเทศไทยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้่า

ประเทศจีน เช่น โปรแกรมท่องเที่ยว หนังสือรับรองการรักษาตัวจากแพทย์ที่ประเทศจีน หรือ

ใบประกันชีวิต เป็นต้น สมุดบัญชี หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินยอดเงินโดยประมาณ

วันละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อคน โดยจำนวนวันต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับเชิญ

4. สำหรับผู้ที่ไม่มีจดหมายเชิญ หรือชาวต่างชาติที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน เอกสารที่ใช้

ในการยื่นขอให้ดูตามข้อ 3.3

5. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรมที่พักที่ประเทศจีน

6. อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 โดยทั่วไปจดหมายเชิญ สามารถเป็นเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์ เอกสารฉบับสำเนา

หรือ เอกสารแบบพิมพ์ หากจำเป็น เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่น

ขอวีซ่าได้แต่ตามสถานการณ์ เช่น จดหมายเชิญตัวจริง หรือ สัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า

6.2 หากผู้ยื่นขอวีซ่ามีเจตนาทุจริต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร จะถูกปฏิเสธวีซ่า

6.3 เจ้าหน้าที่กงสุลจะอนุมัติวีซ่าให้แก่ผู้ยื่นขอวีซ่า โดยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

ตามแต่สถานการณ์ เช่น อายุวีซ่า ระยะเวลาที่พำนักในประเทศจีน และจำนวนครั้งในการ

เข้าออกประเทศจีน

Suggest To A Friend
  Print