Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2011-06-28

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนของผู้ที่จะเข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

1. ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน ( ฮ่องกง , มาเก๊า) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมการ

การจัดงานฝ่าย ประสานงานต่างประเทศ

2. การขอวีซ่าของนักข่าวที่จะเดินทางไปทำการรายงานข่าว จะต้องได้รับหนังสือเชิญจาก

คณะกรรมการการจัดงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การข่าว

3. การยื่นขอวีซ่าจีน ( ฮ่องกง,มาเก๊า ) ของผู้ที่มีหนังสือเชิญ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แผนกกงสุล สถานทูตจีน

22 มิถุนายน 2554

Suggest To A Friend
  Print