Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
หนังสือรับรองที่สถานทูตจีนไม่ทำให้
2009-07-03

ตามข้อกำหนดของจีน สถานฑูตจีนไม่สามารถทำหนังสือรับรองในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศจีน

1. การเกิด 2. ประวัติไม่เคยทำผิด 3. ประวัติการศึกษา 4. ประวัติส่วนตัว 5. ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง 6. หนังสือรับรองช่างฝีมือ 7. ใบขับขี่ 8. ใบทะเบียนสมรส

หนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้น เจ้าตัวต้องขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานรับรองที่เกี่ยวกับการต่างประเทศของถิ่นที่อยู่ (ทะเบียนบ้านเดิม) หรือสถานที่ที่เกิดตามจริงและพฤติกรรม หลังจากนั้นต้องผ่านการรับรองจากแผนกกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีนหรือหน่วยงานที่กระทรวงต่างประเทศจีนมอบอำนาจไว้ให้ และต้องรับรองอีกครั้งที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศจีนให้เสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถนำกลับมาใช้ที่ประเทศไทยได้

Suggest To A Friend
  Print