Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางจีนและใบท่องเที่ยวชั่วคราว
2009-07-03

ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางจีนและใบท่องเที่ยวชั่วคราว

1 มกราคม 2009

สถานทูตจีนรับยื่นทำหนังสือเดินทางและใบท่องเที่ยวชั่วคราวของประชาชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีสถานกงสุลจีนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือหรือภาคใต้ของประเทศไทยสามารถเลือกขอยื่นที่กงสุลจีนใกล้บ้านท่าน

ข้อระวัง

1. สถานทูตจีน แผนกกงสุล ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

2. เปิดทำการเวลาช่วงเช้า ตั้งแต่ 9.00-11.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ สถานทูตจีนปิดทำการในวันหยุดทางราชการของประเทศจีนและประเทศไทย

3. ติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทร 02-2457033 และ 02-2457036 หมายเลขโทรสาร 02-2472214

4. การยื่นขอหนังสือเดินทางจีนหรือใบท่องเที่ยวชั่วคราวต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ยกเว้นมีเหตุกรณีพิเศษ

5. เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางจีนและใบท่องเที่ยวชั่วคราวได้ที่ E-MAIL ของสถานทูตจีน หรือรับที่สถานทูตจีนก็ได้ เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกดบัตรคิวรอช่อง 9 เมื่อยื่นเสร็จรับใบนัดรับเล่ม จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นหลักฐานในการนัดชำระเงินและรับเล่มคืนต่อไป

6. การยื่นขอหนังสือเดินทางจีนใช้เวลา 20 วันทำการ ใบท่องเที่ยวชั่วคราวและใบผ่านทางเข้าประเทศจีนสำหรับชาวไต้หวัน ใช้เวลา4 วันทำการ

7. สถานทูตจีนรับเฉพาะเงินสด (บาท) เท่านั้น ผู้ที่ต้องการรับเล่ม ต้องชำระเงินที่ช่อง 14 ก่อน หลังรับใบเสร็จนำใบเสร็จรับเล่มที่ช่อง 12 อัตราค่าใช้จ่าย มีดังนี้

ชนิด ราคาเล่มละ

- หนังสือเดินทางธรรมดาที่ทำใหม่และเปลี่ยนเล่ม 2,100 บาท

- หนังสือเดินทางหลังสูญหายมาทำเล่มใหม่ 4,100 บาท

- หนังสือเดินทางที่ชำรุดแล้วเปลี่ยนเล่ม 4,500 บาท

- เพิ่มข้อมูลในหนังสือเดินทาง 450 บาท

- ใบท่องเที่ยวชั่วคราวมีอายุ 2 ปี 900 บาท

- ใบผ่านทางเข้าประเทศจีนสำหรับชาวไต้หวัน 450 บาท

- หนังสือเดินทางราชการชั่วคราวเปลี่ยนใหม่ 900 บาท

- หนังสือเดินทางราชการชั่วคราวหลังสูญหายมาทำเล่มใหม่ 1,800 บาท

- เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางราชการ 700 บาท

- หนังสือเดินทางราชการหลังสูญหายมาทำเล่มใหม่ 1,400 บาท

รายการที่ควรทราบ

1. หนังสือเดินทางแบบธรรมดา

1.1 ผู้ยื่นขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางควรเตรียมเอกสารดังนี้

** หนังสือเดินทางปัจจุบัน (สำเนาพร้อมตัวจริง)

** เอกสารของหน่วยงานประเทศไทยที่อนุมัติให้พำนักอยู่และยังไม่หมดอายุ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) เช่น ใบต่างด้าว, ใบอนุญาตทำงาน, บัตรนักเรียน อื่นๆ

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

1.2 ผู้ยื่นขอเพิ่มข้อมูลในหนังสือเดินทางควรเตรียมเอกสารดังนี้

** กรอกแบบฟอร์ม (ขอเพิ่มข้อมูลในหนังสือเดินทาง) 1 ฉบับ

** เอกสารที่ถูกต้องตามกฏหมายของนามที่ต้องเพิ่ม

** เพิ่มชื่อของเด็กแรกเกิด รูปถ่าย 1 ใบ รูปเด็กแรกเกิดถ่ายในระยะใกล้ รูปถ่าย 2 ใบ รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

1.3. ผู้ยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังเล่มเก่าชำรุดควรเตรียมเอกสารดังนี้

** ใบแจ้งความหนังสือเดินทางจีนหายจากสถานีตำรวจ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ใบแจ้งความต้องมีข้อความ (ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานที่ออกหนังสือเดินทาง วันที่ออกหนังสือเดินทาง) เพื่อความสะดวกควรมีสำเนาหนังสือเดินทาง

** หลักฐานอนุมัติพำนักอยู่ในไทยหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกกฎหมาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

หมายเหตุ ผู้ทำหนังสือเดินทางหายแล้วขอทำใหม่ ก่อนเดินทางกลับประเทศ สถานทูตทำให้เฉพาะใบท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อสะดวกในการกลับประเทศจีนเท่านั้น

1.4. เด็กที่มีอายุมากกว่า 18 อาทิตย์ ขอยื่นทำหนังสือเดินทางควรเตรียมเอกสารดังนี้

** หลักฐานอนุมัติพำนักอยู่ในไทยหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกกฏหมาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** ผู้สามารถรับรองสัญชาติของชาวจีน หลักฐานสูติบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

1.5. เด็กแรกเกิดขอทำหนังสือเดินทาง

** สูติบัตร ใบรับรองความสัมพันธ์ของ พ่อ(แม่) กับเด็ก หรือหนังสือจากศาล (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ตลอดจน หนังสือรับรองหรือเอกสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบสัญชาติโดยตรงของไทย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หลักฐานอนุมัติพำนักอยู่ในไทยหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกกฏหมาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

1.6. ขอแยกหนังสือเดินทาง (เด็กใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกับบิดาหรือมารดาต้องการแยกออกมา)

** หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุของบิดาหรือมารดา ตัวจริงพร้อมสำเนา

** บิดาหรือมารดา รวมทั้งเด็ก หลักฐานอนุมัติพำนักอยู่ในไทยหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกกฏหมาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** หนังสือรับรองสูติบัตร ตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้าเกิดในประเทศจีน) หรือใบรับรองการเกิดจากสถานที่มีประสิทธิผลทางด้านกฏหมาย (ถ้าเกิดในท้องถิ่น)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

2 ขอยื่นทำใบท่องเที่ยวชั่วคราวควรทราบดังนี้

2.1. ข้อจำกัดในการใช้ใบท่องเที่ยวชั่วคราวกลับประเทศ

เงื่อนไข ผู้มาดูงานในประเทศไทยชั่วคราว เยี่ยมเยียน ผู้ที่ระหว่างท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย ตลอดจนผู้ที่เดินทางกลับประเทศแบบเที่ยวเดียว

เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้

** ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องที่

** หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

หมายเหตุ ถ้าผู้ร้องขอไม่มีหนังสือเดินทาง หลังจากสถานทูตจีนตรวจสอบสถานภาพของผู้ร้องที่หน่วยงานผิดชอบในประเทศจีน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้ ผู้ร้องจะต้องทิ้งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ให้กับสถานทูตจีนและที่อยู่ในประเทศจีนเขียนอย่างชัดเจนและถูกต้อง

2.2 ใบท่องเที่ยวชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี เข้าออกจีนได้หลายครั้ง

เงื่อนไข เฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ต่างถิ่นไม่มีใบกลับบ้านเกิดหรือใบของคนฮ่องกง คนมาเก๊า คนไต้หวัน มีธุระเร่งด่วน ทำหนังสือเดินทางไม่ทัน ต้องการทำใบท่องเที่ยชั่วคราว

เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้

** หลักฐานบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** หลักฐานอนุมัติพำนักอยู่ในไทยหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกกฏหมาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

** กรอกแบบฟอร์ม (หนังสือเดินทางจีน, ใบท่องเที่ยวชั่วคราว, หนังสือเดินทางลูกเรือ) 1 ฉบับ

** รูปถ่ายสีหน้าตรง ถอดหมวก ฉากหลังสีขาว ขนาด 48 x 33 มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป ขนาดความกว้างของศรีษะ 21 x 24 ขนาดความยาวของศรีษะ 28 x 33

3. หนังสือเดินทางราชการ

3.1 ผู้ยื่นขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางราชการควรเตรียมเอกสารดังนี้

** สถานทูตไม่รับยื่นขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางราชการสำหรับผู้ที่เดินทางออกประเทศจีนแบบชั่วคราว

** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการมาทำธุระแบบระยะยาวต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทาง กรุณาติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน สถานทูตจะปฏิบัติตามเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ หรือผู้มีอำนาจสั่งการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

3.2 หนังสือเดินทางราชการเล่มเก่าชำรุดแล้วมาขอเปลี่ยนใหม่

** สถานทูตจะตรวจสอบหาความเป็นจริงของหนังสือเดินทางจากต้นสังกัดก่อน แล้วออกใบท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อสะดวกในการกลับประเทศ

** สถานทูตจะตรวจสอบหาความเป็นจริงของหนังสือเดินทางจากต้นสังกัดก่อน แล้วติดต่อไปที่สำนักงานประจำต่างแดนที่รับผิดชอบเรื่องหนังสือเดินทางราชการเล่มเก่าชำรุดแล้วเปลี่ยนเล่มใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองเอกสารของคุณจะต้องเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานนี้

Suggest To A Friend
  Print