Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
คำแนะนำวีซ่าจีน
2009-07-03

1. วีซ่าจีน

วีซ่าจีนเป็นหนังสือที่อนุญาตเดินทางที่องค์กรวีซ่าของประเทศจีนออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้า ออกหรือแวะผ่านประเทศจีน ระเบียบการที่ใช้เป็นหลักในการออกวีซ่าจีนคือ “ข้อกำหนดการควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติ” และระเบียบปลีกย่อยที่ใช้ในการดำเนินการคือ “ข้อกำหนดวีซ่าและหนังสือเดินทางของสาธาณรัฐประชาชนจีน” ข้อตกลงที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ ระหว่างรัฐบาลจีนกับต่างประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. องค์กรที่ออกวีซ่าจีน

องค์กรที่ออกวีซ่าจีน ในต่างประเทศหมายถึงสถานฑูต สถานกงสุล สำนักงานของจีนประจำต่างประเทศ ภายในประเทศหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานฝ่ายวิเทศประจำท้องถิ่นที่กระทรวงต่างประเทศมอบอำนาจให้และกระทรวงการสันติบาล องค์การสันติบาลประจำท้องถิ่นของกระทรวงการสันติบาลมอบอำนาจให้

3. ประเภทวีซ่า

วีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าการฑูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา

วีซ่าธรรมดาแบ่งเป็น 8 ชนิด โดยใช้ตัวอักษรพินยินภาษาจีนตัวหนึ่งเป็นรหัสของแต่ละชนิด

3.1 วีซ่าชนิดท่องเที่ยว (วีซ่าชนิด L) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว คนที่มาท่องเที่ยวที่จีน ต้องยื่นใบจองโรงแรมที่จีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมหลักฐานการเงิน เช่นสมุดบัญชีธนาคาร คนที่มาเยี่ยมญาติที่จีน ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติในประเทศจีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

3.2 วีซ่ากิจธุระ (วีซ่าชนิด F) ออกให้แก่คนที่มาเยี่ยมเยือน ทำการวิจัย สอนหนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงานตามคำเชิญโดยไม่เกิน 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงจากรัฐบาลจีน ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

3.3 วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด X) ออกให้ชาวต่างชาติที่มาศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีนมากกว่า 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่รับเข้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202) ใบตอบรับเข้าเรียนและ ใบตรวจร่างกาย

3.4 วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด Z) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในประเทศจีนรวมทั้งญาติที่ติดตามไป ผู้ที่มาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีน ในกรณีที่ขอต่างกัน ผู้ขอต้องยื่น “ใบขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” (โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของจีนขอจากกรมแรงงานประจำมณฑล เขตปกครองตัวเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้) หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประจำประเทศจีนและจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล เขตปกครองตัวเองหรือนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางและใบตรวจร่างกาย

3.5 วีซ่าขอผ่าน (วีซ่าชนิด G) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน ผู้ขอต้องยื่นวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศที่จะไปและตั๋วเครื่องบินต่อไปประเทศที่สาม

3.6 วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด C) ออกให้แก่พนักงานของรถไฟ เครื่องบินและเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ พนักงานสายการบินและลูกเรือระหว่างประเทศ พร้อมกับญาติที่ติดตามไป ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองต่างๆ ตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศหรือข้อตกลงของฝ่ายจีน

3.7 วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด J) ออกให้แก่นักข่าว วีซ่า J-1 ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน J-2 ออกใหเแก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน

3.8 วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด D) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานที่จีน ต้องยื่นแบบฟอร์มรับรองการตั้งถิ่นฐาน ผู้ขอสามารถขอด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ญาติที่อยู่ในจีนขอจากหน่วยงานควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือสำนักงานสันติบาลระดับอำเภอหรือเมืองในเขตที่ตั้ง

แผนกวีซ่าของจีนยึดถือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติตามสถานะ วัตถุประสงค์ที่มาจีนและประเภทหนังสือเดินทาง

4. ตามกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตั้งแต่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊ากลับคืนแผ่นดินใหญ่แล้ว ได้ทำการควบคุมคนที่เข้าและออกเขตปกครองพิเศษด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกง ต้องทำตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.immd.gov.hk สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาเก๊า นอกจากผู้ที่ไม่ต้องทำวีซ่าตามข้อตกลงปลอดวีซ่าแล้ว สามารถขอวีซ่าได้ที่หน้าด่าน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าเว็บไซต์ www.dsi.gov.mo

Suggest To A Friend
  Print