Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
คำอธิบายการขอวีซ่าจีน
2009-07-03

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนและยังมีหน้าวีซ่าว่างอยู่

1.2 กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าหนึ่งใบ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาดเท่ากับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป (คนอเมริกาต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ และรูปถ่าย 2 รูป)

2. วิธีการขอวีซ่า

ขอด้วยตัวเองหรือคนอื่นมาขอแทนหรือบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนที่สถานฑูตจีนมาขอแทนได้

3. ข้อกำหนดของการขอวีซ่าประเภทต่างๆ

3.1 วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์ม 1 ใบ รูปถ่าย 1 ใบ ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับ เช็คท่องเที่ยวหรือสมุดบัญชีธนาคารในกรณีที่จำเป็น

3.2 วีซ่าธุรกิจ ต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

3.2.1 จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ตัวจริง

3.2.2 บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าที่กวางโจว งานเจรจาการค้าขายเป็นต้น

3.3 วีซ่าเรียน

3.3.1 เรียนระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป)

๑. คนที่ขอไปเรียนที่โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม พ่อแม่ต้องอยู่ประจำประเทศจีน ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ประจำที่เมืองจีน ต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้แก่คนที่อยู่ประจำประเทศจีนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ฝ่ายไทยรับรองหนังสือมอบอำนาจนั้นเสร็จแล้ว ต้องมารับรองซ้ำที่ สถานฑูตจีน นอกจากนั้นแล้วยังต้องยื่นใบตอบรับเข้าจากโรงเรียนด้วย

๒. คนที่ขอไปศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประทับตราจากองค์กรที่ทางการจีนมอบอำนาจให้ (แบบฟอร์ม JW101 หรือ JW102) ใบตอบรับเข้าเรียน ใบตรวจร่างกายฉบับจริง และฉบับสำเนา

3.3.2 เรียนระยะสั้น (6เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน) จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102) และใบตอบรับเข้าเรียน

3.4 การขอวีซ่าทำงาน

3.4.1 ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่

รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นจ้างมา ต้องยื่นใบจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

3.4.2 ผู้แทนตำแหน่งสูงสุด ผู้ช่วยผู้แทนขององค์การประจำจีน ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

3.4.3 เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรเอกชนประจำจีนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

(รวมทั้งการค้า การท่องเที่ยวและสำนักงานการบินพลเรือนด้วย) ต้องยื่นหนังสือรับรองหรือหนังสือราชการ

3.4.4 ผู้ที่ดำเนินกิจการช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่จีนตามสัญญา ข้อตกลงและหนังสือโปรเจกต์ ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลต่างประเทศหรือข้อตกลงองค์กรระหว่างประเทศ และหนังสือโปรเจกต์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทวิภาคีหรือพหุภาคี

3.4.5 คนที่ไปทำงานที่จีนโดยไม่มีรายได้หรือองค์กรต่างประเทศจะให้รายได้นั้น

(รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครและผู้ใจบุญ) ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ต้องยื่นใบรับรองผู้เชี่ยวชาญที่สำนักวิเทศระดับมณฑลออกให้

3.4.6 คนที่จะไปแสดงที่จีนซึ่งมีรายได้นั้น (ยกเว้นโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน

วัฒนธรรมระหว่างประเทศ) ต้องยื่นใบอนุญาตการแสดงชั่วคราวที่ออกจากกระทรวงวัฒนธรรมและจดหมายเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือสำนักงานฝ่ายวิเทศของรัฐบาลระดับนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง หรือเขตปกครองตัวเองและมณฑลที่เกี่ยวข้อง

3.4.7 เจ้าหน้าที่เทคนิคต่างชาติที่ไปดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเล ต้อง

ยื่นจดหมายเชิญชาวต่างชาติมาดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเลแห่งประเทศจีนออกให้

3.4.8 พนักงานขององค์กรต่างประเทศประจำประเทศจีนต้องยื่นบันทึกการฑูต

(หมายถึงหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทย)

3.4.9 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ชาวต่างชาติที่รับจ้างมาทำงานที่ประเทศจีน

ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้

3.4.10 ชาวต่างชาติที่ไปทำงาน ณ ประเทศจีน ดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น

ต้องยื่นใบตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติด้วย

3.5 การขอวีซ่าผ่านทาง ต้องยื่นบันทึกการฑูตหรือวีซ่าของประเทศปลายทาง หรือตั๋วเครื่องบินต่อไปยังประเทศที่สาม

3.6 การขอวีซ่าทางการฑูตและวีซ่าราชการ

ตามข้อตกลงปลอดวีซ่าระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ซึ่งได้ลงนามและเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการไปราชการที่จีนไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ถ้าอยู่เกิน 30 วันจึงต้องทำวีซ่า โดยยื่นขอพร้อมบันทึกการฑูตที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการของประเทศที่สามต้องยื่น บันทึกการฑูตที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

(สำหรับประเทศที่เซ็นสัญญาปลอดวีซ่ากับจีนไม่ต้องทำวีซ่า)

Suggest To A Friend
  Print