Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ข้อควรระวังในการขอวีซ่าจีนมีอะไรบ้าง
2009-07-03

ตอนที่ขอวีซ่าจีน ผู้ขอต้องระวัง

1. จัดการขอวีซ่าล้วงหน้า เผื่อว่าวีซ่าหมดอายุหรือขอวีซ่าไม่ทัน

2. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความจริงอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมทั้งเซ็นชื่อด้วย (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเซ็นแทนได้ ต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายไว้)

3. เอกสารในการขอวีซ่าต้องเป็นจริงและครบถ้วน ผู้ที่ยื่นเอกสารปลอมแปลงหรือเอกสารไม่คบจะไม่รับทำวีซ่า

4. ตอบคำถามของเจ้าหน้าที่กงสุลตามความจริง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของจีนและธรรมเนียมสากล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลมีสิทธิ์ให้ผู้ขอยื่นหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความต้องการและมีสิทธิ์ไม่ให้วีซ่า

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะให้ประเภทวีซ่า จำนวนครั้ง อายุและเวลากำหนดที่อยู่จีนได้ของวีซ่าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของผู้ขอ

6. ผู้ขอมีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาวีซ่าตอนที่รับวีซ่า หากมีข้อสงสัยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

7.ผลที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ที่ผู้ร้องขอควรหลีกเลี่ยงและรับผิดชอบด้วยตัวเอง

7.1 การที่ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าไม่ตรงกับความจริง กรอกฟอร์มไม่ครบหรือวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่าไม่ตรงกับความจริง ทำให้ไม่รับทำวีซ่าจีน

7.2 หนังสือเดินทางหรือรูปถ่ายไม่ตรงกับมาตรฐานของสถานฑูตจีน หรือไม่ได้ยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงศุลต้องการ ทำให้ฝ่ายสถานฑูตไม่รับทำวีซ่าจีน

7.3 การขอวีซ่าเร็วกว่าเวลาเดินทางทำให้วีซ่าหมดอายุไป หรือทำวีซ่าไม่ทันจึงไม่สามารถหรือเข้าประเทศจีนได้

7.4 วีซ่าทำเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวหรือบุคคลที่สามทำให้วีซ่าหมดประสิทธิภาพ จึงใช้ไม่ได้

7.5 ก่อนเดินทางเข้าจีนไม่ได้ตรวจจำนวนครั้งวีซ่า อายุวีซ่า ระยะเวลาที่อยู่ได้ในจีนและอายุหนังสือเดินทาง จึงขึ้นเครื่องหรือเข้าประเทศไมได้

7.6 ด้วยเหตุผลประการอื่นๆที่ทำให้วีซ่าไม่สามารถใช้ได้

Suggest To A Friend
  Print