Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
เดินทางมาประเทศจีนต้องระวังอะไรบ้าง
2009-07-03

ชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนที่อยู่ประเทศจีน

1. ผู้ขอต้องตรวจอายุและจำนวนครั้งขอวีซ่าจีนก่อนออกเดินทางมาสู่ประเทศจีน คนที่วีซ่าหมดอายุแล้วหรือจำนวนครั้งไม่พอ จำเป็นต้องขอใหม่

2. ชาวต่างชาติที่เอาพืช สัตว์และเงินทองเข้าจีนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจีนรวมถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับองค์การการตรวจสอบทางด้านสาธารณสุข การตรวจสัตว์และพืช ด่านศุลกากรและองค์การการตรวจและควบคุมการเงิน

3. ห้ามชาวต่างชาติดำเนินกิจการอื่นหลังจากเข้าประเทศจีนแล้ว ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตอนที่ขอวีซ่า

4. ห้ามชาวต่างชาติอยู่ที่จีนเลยอายุวีซ่า ชาวต่างชาติในจีนต้องระวังอายุของหนังสือเดินทางและวีซ่า (อยากรู้รายละเอียด กรุณาเข้าเว็บไซต์www.mfa.gov.cn/chn/lsfw/qzjj/t266906.htm) ถ้าหากว่าต้องอยู่จีนเลยเวลา ต้องไปต่อวีซ่าที่หน่วยงานสันติบาลประจำถิ่นก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

5. ชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวเมืองและอำเภอที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติต้องขอใบท่องเที่ยวแบบชั่วคราวจากสำนักงานประจำถิ่นล่วงหน้า ถ้าได้รับการอนุญาตแล้วก็ไปได้ ชาวต่างชาติถ้าไม่ได้รับการอนุญาต ห้ามเข้าสถานที่ที่ยังไม่เปิดต่อสาธารณชน

6. กรณีดังต่อไปนี้อาจส่งผลที่จะโดนปฏิเสธขึ้นเครื่อง โดนปฏิเสธเข้าจีนและโดนปรับ ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยง

6.1 ผู้ที่ไม่ได้ทำวีซ่าจีนเสร็จเรียบร้อยก่อนมาประเทศจีน ยกเว้นตามข้อกำหนดปลอดวีซ่า

6.2 ผู้ที่ถือวีซ่าหมดอายุไปแล้ว

6.3 ผู้ที่อยู่จีนเลยอายุวีซ่า

6.4 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในจีน

Suggest To A Friend
  Print