Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
Notice
2008-12-16

เนื่องในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง 4 มกราคม 2552 เป็นวันปีใหม่ สถานทูตจึงปิดทำการในวันดังกล่าว

Suggest To A Friend
  Print