Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรมเรื่อง "การเยี่ยมญาติใกล้ชิด"
2014-02-14
 

ประกาศเรือนจำกลางคลองเปรม โดยทางเรือนจำจะจัดให้มีกิจกรรม "การเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปีนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-14 และระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยทางญาติของผู้ต้องขังสามารถทำการเข้าเยี่ยมได้ในระหว่างเวลา 9:00-11:00 และระหว่างเวลา 13:00-15:00 โดยต้องทำเรื่องยื่นขอในระหว่างวันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ ศกนี้

ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนทูตจีนประจำประเทศไทยจึงขอเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีความประสงค์จะทำการเข้าเยี่ยม สามารถติดต่อทางสถานทูตได้ที่เบอร์: 02-2457010 (ในประเทศจีน กรุณาโทร 0066-2-2457010)

Suggest To A Friend
  Print