Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > กระดานข่าว
ประกาศ
2013-03-19

สถานทูตจีนปิดทำการวันที่ 4 เมษายน 2556 เนื่องในวันเชงเม้ง และวันที่ 8, 12 - 16 เมษายน 2556 เนื่องในวันจักรี และ วันสงกรานต์

Suggest To A Friend
  Print