Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
เมือง
2005/04/26

ในสิ้นปี 2001 ประเทศจีนมีเมือง 662 เมือง ถ้าแบ่งตามประชากร สำหรับเมืองที่มีประชากรเกิน 4 ล้านคน มีอยู่ 8 เมือง 2 ล้าน – 4 ล้าน มี 17 เมือง 1 ล้าน – 2 ล้าน มี 141 เมือง 5 แสน – 1 ล้าน มี 279 เมือง 2 แสน – 5 แสน มี 180 เมือง น้อยกว่า 2 แสน มี 37 เมือง ในเมืองเหล่านี้ มีบางเมืองเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยตามการก่อสร้างโครงการที่สำคัญของจีน บางเมืองเป็นเมืองท่าที่

มีสภาพที่ดีในการเปิดประตูสู่ภายนอก บางเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์

ในการจัดตั้งเมือง ประเทศจีนใช้นโยบายควบคุมขนาดของเมืองที่ใหญ่อย่างเข้มงวด พัฒนาเมืองปานกลาง อย่างเหมาะสม พยายามพัฒนาเมืองเล็ก เมืองปานกลางที่มีประชากรน้อยกว่า 5 แสนคน และเมืองเล็กที่มีประชากรน้อยกว่า 2 แสนคน ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังจากสมัยที่ 80 ศตวรรษที่ 20 แต่สำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรเกินล้านคน รัฐบาลจะจัดตั้งเมืองเล็กใช้ล้อมรอบ อย่างมีหลักการ

Suggest To A Friend:   
Print