Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า
2005/04/26

มาเก๊าตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจูเจียง ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งห่างจากฮ่องกง 40 ไมล์ทะเล รวมทั้งแหลมมาเก๊า เกาะตั้งใส และเกาะลู่หวน มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร มาเก๊าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศจีนตั้งแต่โบราณ ปี 1553 คนโปรตุเกสให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ราช

การท้องถิ่นของกวางตุ้ง เพื่อได้รับการอนุญาตหยุดพักที่ท่าเรือมาเก๊าทำการค้าขาย ปี 1557 คนโปรตุเกส เริ่มเข้าและอยู่ร่วมกันที่มาเก๊า หลังจากสงครามฝิ่นปี 1840 คนโปรตุเกสฉวยโอกาสที่รัฐบาลราชวงศ์ชิง พ่ายแพ้การรบ ได้รุกรานเกาะตั้งใส และเกาะลู่หวน ที่อยู่ทิศใต้ของมาเก๊าตามลำดับ สำหรับปัญหาที่ตก

ทอดตั้งแต่โบราณนี้ รัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อเสนอที่อย่างต่อเนื่อง คือ แก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติภาพในเวลาที่เหมาะสม ระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 1986 ถึงเดือนมีนาคม ปี 1987 คณะผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองประเทศได้เจรจา 4 รอบ และมีการตกลงในวันที่ 13 เดือนเมษายน ปี 1987 ได้เซ็นแถลงการณ์ร่วมที่เกี่ยวกับปัญหามาเก๊าที่ปักกิ่งอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 20 เดือนธันวาคม ปี 1999 รัฐบาลทั้งสองประเทศได้จัดพิธีส่งมอบและรับช่วงต่อ

อำนาจปกครองมาเก๊าตามแถลงการณ์ร่วมและสิทธิปกครองมาเก๊าคืนสู่ประเทศจีน ขณะเดียวกันเขตปก

ครองพิเศษมาเก๊าได้สถาปนาขึ้น กฎหมายขั้นพื้นฐานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ที่ได้รับการตกลงใน

การประชุมครั้งที่หนึ่งของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 8 ซึ่งได้จัดในเดือนมีนาคม ปี 1993 ได้ดำเนินงานตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน รัฐบาลกลางใช้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ คนมาเก๊าปกครองมาเก๊าด้วยตัวเอง การปกครองตนเองโดยมีอำนาจสูงสุดที่มาเก๊า อำนาจสูงสุดในการปก

ครองมาเก๊า และระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาที่มาเก๊าใช้อยู่นั้นคล้ายๆ กับเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง

หลังจากเขตปกครองพิเศษมาเก๊าได้สถาปนาขึ้น นายเหอโฮ่หัว ราชการการบริหารรุ่นที่

หนึ่ง กับเทศบาลได้ดำรงตำแหน่งอย่างดี ทำให้เศรษฐกิจมาเก๊า มีการพัฒนา สังคมมั่นคง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

Suggest To A Friend:   
Print