Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
2005/04/26

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปากแม่น้ำจูเจียง และติดกับเมืองเซ่นเจิ้นของมณฑลกวางตุ้ง โดยมีพื้นที่ 1,092 ตางรางกิโลเมตร รวมเกาะฮ่องกง จิ่วหลง และ ซินเจี้ย ฮ่องกงเป็นดินแดนของประเทศจีนตั้งแต่โบราณ และโดนประเทศอังกฤษยึดครองหลังจากสงครามฝิ่น ปี 1840 ตามแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับปัญหาฮ่องกง

ระหว่างประเทศจีนกับประเทศอังกฤษ ที่เซ็นในวันที่ 19 เดือนธันวาคม ปี 1984 รัฐบาลทั้งสองประเทศ

ได้จัดพิธีส่งมอบและรับช่วงต่อ อำนาจการปกครองฮ่องกงในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ปี 1997 ตามแถลงการณ์ร่วม โดยได้ประกาศการปกครองฮ่องกงคืนสู่ประเทศจีน ซึ่งได้ทำให้ประชาชนจีนสมหวัง

ในการเรียกร้องคืนฮ่องกงกลับมา เป็นเวลายาวนาน ขณะเดียวกันเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้น และกฎหมายขั้นพื้นฐานของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่ได้รับการตกลงใน

การประชุมครั้งที่ 3 ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจัดในเดือนเมษายน ปี 1990 ได้เริ่มดำเนินการ กฎหมายขั้นพื้นฐานได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนทั้งในอำนาจสูงสุดในการปกครองตน

เอง ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจและระบบการศึกษาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ดังต่อไปนี้

รัฐบาลจีนใช้นโยบายขั้นพื้นฐาน หนึ่งประเทศสองระบบ คนฮ่องกงปกครองปกครอง

ฮ่องกงด้วยตัวเอง การปกครองตนเองโดยมีอำนาจสูงสุดที่ฮ่องกง หนึ่งประเทศสองระบบ หมายถึง ในประเทศจีน ดินแดนใช้ระบบสังคมนิยม แต่ฮ่องกงรักษาการใช้ระบบทุนนิยม และรูปแบบความเป็นอยู่

แบบเดิม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 50 ปี คนฮ่องกงปกครองฮ่องกงด้วยตัวเอง หมายถึง คนฮ่องกงปกครองฮ่องกงด้วยตนเอง โดยรัฐบาลกลางไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่ราชการไปดำรงตำแหน่งที่

เทศบาลฮ่องกง การปกครองตนเองโดยมีอำนาจสูงสุด หมายความว่า รัฐบาลกลางจะควบคุมกิจการ การทูต และกิจการรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติ นอกจากนั้น เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีอำนาจ

ในการควบคุมกิจการฮ่องกงด้วยตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งอำนาจการปกครอง ควบคุม อำนาจบัญญัติกฎหมาย และอำนาจศาลยุติธรรมกับอำนาจศาลอุทธรณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงใช้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย องค์กรที่สำคัญของเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง คือ ราชการ การบริหารเทศบาล คณะกรรมการบัญญัติกฎหมาย และศาลอุทธรณ์ ราชการการบริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าของเขตปกครองพิเศษ และยังเป็น

หัวหน้าของเทศบาลเขตปกครองพิเศษ ฐานะที่กล่าวข้างต้น ทั้งสองทำให้เขามีอำนาจที่สูงสุด ราชการการ

บริหารจะได้รับการเลือกตั้งหรือการปรึกษา แล้วได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง โดยมีระยะเวลาการ

ดำรงตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงใช้ระบบเศรษฐกิจอย่างมีเสรีภาพ องค์การที่ใช้ระบบ

เศรษฐกิจดังกล่าว ส่วนมากอยู่ด้านการคลัง การเงิน การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการค้า สัญญาทางที่ดิน การขนส่งทางเรือ การบินพลเรือนฯ ในฐานะที่เป็นเขตที่มีภาษีศุลกากรของตัวเอง เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสามารถใช้ชื่อ ประเทศจีนฮ่องกง ในการเข้าร่วมองค์การ การค้าโลก องค์กรระหว่างประเทศและข้อตกลงการค้าขายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงจัดตั้งนโยบายทั้งวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพอนามัย และการกีฬา ด้วยตัวเอง คณะและองค์กรพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น สามารถรักษาและ

พัฒนาความสัมพันธ์กับคณะและองค์กรของทุกประเทศทุกเขตและโลกที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถเข้าร่วม

กิจการที่เกี่ยวข้องในนามประเทศจีนฮ่องกง ตามความต้องการ

หลังจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงสถาปนาขึ้น ถึงแม้ว่าได้รับการกระทบจากวิกฤติการณ์

การเงินเอเชีย และได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนอก แต่ภายใต้การนำของ

นายต่งเจี้ยนหัว ราชการการบริหาร (ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งราชการการบริหารรุ่นที่หนึ่งในเดือนกรกฎาคม ปี 1997 และดำรงตำแหน่งอีกสมัยในเดือนกรกฎาคม ปี 2002) เทศบาลเขตปกครองพิเศษได้จัดการเหตุการณ์

และปัญหาอย่างต่อเนื่องกัน โดยมีผลกระทบที่สำคัญต่อการเมือง เศรษฐกิจสังคมของฮ่องกง ด้วยความสุขุมและมั่นคง ซึ่งได้รักษาความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกง ปัจจุบันนี้ฮ่องกงยังรักษา

การเป็นศูนย์กลาง ในการเงิน การค้า การขนส่งทางเรือ การแลกเปลี่ยนสินค้า และการท่องเที่ยว เหมือนเดิม และได้แสดงถึงอนาคตที่ดีงามให้โลกอีกต่อไป

Suggest To A Friend:   
Print