Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
มณฑลไต้หวัน
2005/04/26

มณฑลไต้หวันตั้งอยู่ที่ทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ของผืนแผ่นดินจีน โดยทิศตะวันออก

ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตกกับมณฑลฮกเกี้ยน มีช่องแคบทะเลไต้หวันกั้นไว้ มีพื้นที่ 3,600 ตารางกิโลเมตร โดยรวมเกาะไต้หวันหมู่เกาะเผิงหู และเกาะที่ใกล้ๆ ซึ่งทั้งหมดมีเกาะ 80 กว่าเกาะ ไต้หวันในสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าอี๋โจว หลิวฉิว มีหนังสือและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จำนวนมากได้บันทึกถึงบรรพบุรุษจีนที่บุกเบิกไต้หวันในสมัยก่อน นับตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 12 รัฐบาลของแต่ละราชวงศ์ได้จัดตั้งองค์กรการบริหารที่ไต้หวันเพื่อปกครองไต้หวัน การพัฒนาของสังคม

ไต้หวันได้สืบทอดประเพณีชนชาติจีนตลอดเวลาโดยไม่เคยมีการเปลี่ยน แม้แต่ในช่วงที่โดนญี่ปุ่นรุกราน

หลังจากสงครามเจี๋ยจู่ ปี 1894 หลังจากชนะญี่ปุ่นในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ปี 1945 รัฐบาลจีนได้จัดตั้งองค์

กรการบริหารในมณฑลไต้หวันใหม่ ในปี 1949 ก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น ก๊กหมิ่นตั๋งที่

อยู่แผ่นดินใหญ่ในเมื่อก่อนนั้นได้หนีไปที่ไต้หวันและครองไต้หวัน ในปี 1950 มีสงครามต่อต้านอเมริกา

ช่วยเหลือเกาหลีเหนือ อเมริกาได้ส่งหน่วยเรือรบที่ 7 บุกไต้หวันและช่องแคบทะเลไต้หวัน และในปี 1954 ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงการป้องกันร่วมกันกับเทศบาลไต้หวัน ทำให้ไต้หวันกับผืนแผ่นดินใหญ่แตกแยก กัน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุ่มเทความสามารถตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาไต้หวัน ทำ

ให้ประเทศจีนรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1972 นายนิเคอสัน ประธานา

ธิบดีอเมริกา มาเยี่ยมเยือนประเทศจีน

ประเทศจีนกับอเมริกาทั้งสองประเทศ ได้ประกาศ แถลงการณ์ร่วมเซี่ยงไฮ้ และในวันที่ 1 เดือนมกราคม ปี 1979 จีนกับอเมริกาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ประเทศอเมริกายอมรับ รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลเดียวที่ถูกกฎหมายของประเทศจีน ไต้หวันเป็นส่วน

หนึ่งของประเทศจีน และยังแถลงว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์กับเทศบาลไต้หวัน ยกเลิกข้อตกลงการป้อง

กันร่วมกัน และถอนทหารจากไต้หวัน ภายใต้สภาพดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลกลางของประเทศจีน ได้คิดเพื่อประโยชน์และอนาคตของชนชาติ ของประเทศทั้งปวง และบนพื้นฐานการเคารพประวัติศาสตร์ เคารพความเป็นจริง ยึดความเป็นจริงและดูแลประโยชน์ของทุกฝ่าย ได้เสนอนโยบายขั้นพื้นฐาน คือ รวมประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยสันติวิธี หนึ่งประเทศสองระบบ ซึ่งมีจุดสำคัญดังต่อไปนี้

พยายามรวมประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยสันติวิธี แต่ไม่รับปากจะเลิกใช้

กำลังทหาร ส่งเสริมการไปมาหาสู่กัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ ระหว่างไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยความกระตือรือร้น พยายามปฏิบัติการทางไปรษณีย์ การค้าขาย การขนส่งทางเรือโดยตรง ระหว่างทั้งสองฝั่ง ให้เร็วที่สุด การรวมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการเจรจาอย่างสันติภาพภายใต้

พื้นฐาน ประเทศจีนมีประเทศเดียวทุกอย่างก็ปรึกษากันได้ หลังจากการรวมประเทศจีนเป็นเอกภาพ ดำเนินการนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ แผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นแกนสำคัญของประเทศจีน ยืนหยัดระบบ

สังคมนิยม ไต้หวันสามารถดำเนินระบบทุนนิยมดั้งเดิม ต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลายาว หลังจากการเป็นเอกภาพแล้ว ไต้หวันจะดำเนินการปกครองตนเองด้วยอำนาจอันสูงสุด รัฐบาลกลางไม่มี

การจัดส่งทหารและเจ้าหน้าที่ราชการประจำไต้หวัน การแก้ไขปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของประ

เทศจีน ซึ่งควรให้คนจีนจัดการเอง ไม่ควรอาศัยกำลังของต่างประเทศ นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่

ยืนหยัดจุดยืนและเจตจำนงค์ที่ว่าประเทศจีนมีประเทศเดียว และยังเคารพความหวังที่พี่น้องไต้หวันเป็นเจ้า

ของบ้าน สามารถบริหารไต้หวันด้วยตนเองเต็มที่

หลังจากคณะกรรมการประจำการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ได้แถลง "หนังสือการแจ้งให้พี่น้องไต้หวัน" ในวันขึ้นปีใหม่ปี 1979 รัฐบาลจีนดำเนินนโยบาย รวมประเทศจีนเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยสันติวิธี หนึ่งประเทศสองระบบ ซึ่งเป็นนโยบายขั้นพื้นฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เสนอการรวมเป็นเอกภาพด้วยการเจรจาส่งเสริมการปฎิบัติการทั้งทางไปรษณีย์ การค้าขาย และการขนส่ง

ทางเรือโดยตรง ระหว่างทั้งสองฝั่งของช่องแคบทะเล และดำเนินมาตรการที่สามารถส่งเสริมการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝั่งด้วยความกระตือรือร้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนได้เปิด

ประตูให้กว้าง ต้อนรับนักธุรกิจไต้หวันมาลงทุนและทำกิจการการค้าขายที่แผ่นดินใหญ่ และคุ้มครองสิทธิ

และประโยชน์อันพึงจะได้ที่ชอบด้วยกฎหมายของเขา รัฐบาลจีนยังส่งเสริมการไปมาหาสู่กัน และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรม การกีฬา วิชาการ และข่าวระหว่างทั้งสองฝั่งด้วยความกระตือรือร้น ได้มอบอำนาจให้สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง

ฝั่งแคบทะเล ซึ่งเป็นองค์กรพลเมือง ไปทำความสัมพันธ์กัน สมาคมเงินทุนการแลกเปลี่ยนช่องแคบทะเล

ไต้หวัน และจัดการเจรจาทางธุรการในด้านเศรษฐกิจและกิจการ ปี 1992 สมาคมทั้งสองที่กล่าวข้างต้นได้

มีการประกาศ ช่องแคบทะเลทั้งสองฝั่งยืนหยัดนโยบายประเทศจีนมีเพียงประเทศเดียว ซึ่งเป็นความรู้สึก

เดียวกันของทั้งสองสมาคม ในเดือนเมษายน ปี 1993 หัวหน้าทั้งสองสมาคมได้จัดการ การเจรจาระหว่าง นายวังเต้าหัน และนายกู่เจิ้นถู ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝั่งได้ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ที่สำคัญในประวัติการณ์ เดือนตุลาคม ปี 1998 นายกู่เจิ้นถู กรรมการใหญ่ มาเยือนเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่ง และได้ตกลงกับ นายวังเต้าหัน หัวหน้าสมาคมเกี่ยวกับการเจรจา 4 เรื่อง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น

วันที่ 30 เดือนมกราคม ปี 1995 นายเจียงเจ๋อหมิง เลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานของประเทศจีน ได้มีคำปราศรัยที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับการทุ่มเทกำลังต่อไป เพื่อส่งเสริมการ

รวมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพโดยได้บรรยายความหมายของนโยบายรวมประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยสันติวิธี หนึ่งประเทศสองระบบอย่างลึกซึ้ง และได้เสนอข้อคิดเห็น 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ การยืนหยัดในหลักการประเทศจีนมีเพียงประเทศเดียว การเจรจาอย่างสันติภาพระหว่างช่องแคบทะเลทั้ง

สองฝั่ง สามารถแบ่งเป็นหลายขั้นตอน พยายามรวมประเทศจีนเป็นเอกภาพ แต่ไม่รับปากการเลิกใช้กำลัง

ทหารพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝั่ง การร่วมกันสืบทอด และส่ง

เสริมประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมจีน ฝากความหวังไว้กับพี่น้องไต้หวัน ยินดีต้อนรับบุคคลพรรคต่างๆ กับบุคคลวงการต่างของไต้หวันมาเยี่ยมเยือนแผ่นดินใหญ่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝั่ง และความคิดเห็นในการรวมประเทศจีนเป็นเอกภาพด้วยสันติวิธี ผู้นำทั้งสอง

ฝ่ายจัดการเยี่ยมเยือนกันในฐานะที่เหมาะสม

ข้อเสนอ 8 ข้อ ที่นายเจียงเจ๋อหมิง ได้กล่าวข้างต้นนั้น ไม่เพียงแต่แสดงถึงพรรคคอมมิว

นิสต์ประเทศจีน กับรัฐบาลจีน มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันในการแก้ไขปัญหาไต้หวัน และยังแสดง

ถึงความตั้งใจและความจริงใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝั่ง กับการส่งเสริมการรวม

ประเทศจีนให้เป็นเอกภาพ จึงได้รับการชื่นชมจากคนจีนทั้งในประเทศและนอกประเทศ และยังได้รับ

ความสนใจจากสังคมสากล หลังจากอธิปไตยทั้งของฮ่องกง และมาเก๊าได้คืนสู่รัฐบาลจีน ประชาชนจีนทั้ง

หลายมีความหวังว่า แก้ไขปัญหาไต้หวันได้ในเร็ววัน เพื่อรวมประเทศจีนเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์

Suggest To A Friend:   
Print