Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
ภูมิอากาศ
2005/04/26

ดินแดนของประเทศจีนส่วนมากอยู่ที่เขตอบอุ่นเหนือ โดยมีภูมิอากาศไม่ร้อนไม่หนาว มีสี่ฤดูอย่างชัดเจนเหมาะกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ภูมิอากาศของประเทศจีนคือดินฟ้าอากาศที่มีลักษณะ

ผืนแผ่นดินใหญ่มีลมประจำฤดูกาล เป็นหลัก เดือน 9 ถึงเดือน 4 ปีหน้าของทุกปีลมหนาวประจำฤดูกาลที่

แห้งหนาวพัดลงมาจากซีปั๋วริยา และที่ราบสูงมองโกเลีย อากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิระหว่างภาค

เหนือกับภาคใต้ต่างกันเยอะมากเดือน 4 ถึงเดือน 9 ทุกปี ลมร้อนประจำฤดูกาลที่อบอุ่นและชุ่มชื้นพัดเข้า

มาจากมหาสมุทรที่อยู่ทางตะวันออกและทางใต้อากาศร้อนฝนตกบ่อย อุณหภูมิระหว่างภาคเหนือกับภาค

ใต้ต่างกันนิดเดียว จากทางใต้ขึ้นเหนือของจีนมี 6 เขตอุณหภูมิคือเขตเส้นศูนย์สูตร เขตร้อน เขตภูมิอากาศใกล้โซนร้อย เขตไม่ร้อนมาก เขตอบอุ่น เขตหนาว ปริมาณฝนมีการลดลงจากทิศตะวันออก

เฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำดับ ปริมาณฝนเฉลี่ยแต่ละที่แตกต่างกันมาก เขตที่อยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งติดทะเลมีปริมาณฝน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี แต่ที่เขตที่อยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไม่

เกิน 200 มิลลิเมตร

Suggest To A Friend:   
Print