Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
แม่น้ำและทะเลสาบ
2005/04/26

ประเทศจีนมีแม่น้ำและทะเลสาบมากมาย โดยพื้นที่ที่มีเนื้อที่เกิน 1,000 ตารางกิโลเมตร มี 1,500 กว่าสาย เนื่องจากว่าแม่น้ำหลักส่วนใหญ่มีต้นน้ำมาจากที่ราบสูงชิวซั่ง และความสูงระหว่างต้น

น้ำกับปากน้ำต่างกันเยอะทำให้ประเทศจีนมีทรัพยากรพลังงานน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยมีปริมาณซ่อนแฝง 680 ล้านกิโลวัตต์ เป็นอันดับที่หนึ่งของโลก

แม่น้ำแบ่งเป็นแม่น้ำในกับแม่น้ำนอก แม่น้ำนอกที่ไหลเข้าทะเลและมหาสมุทร มีพื้นที่คิดเป็น 64% พื้นที่บนบกของประเทศจีนแม่น้ำฉางเจียว แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำเฮยหลงเจียง แม่น้ำ

จูเจียง แม่น้ำเหลียวเหอ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำหวยเหอ ไหลไปทางทิศตะวันออกและเข้ามหาสมุทรแปซิฟิค แม่น้ำหยาหลู่ซั่งปู้เจียงของทิเบตไหลไปทางทิศตะวันออกจนออกประเทศ และไหลไปที่ทิศใต้เข้า

มหาสมุทรอินเดีย อยู่แถวต้นน้ำก็เป็นหุบเขาหยาหลู่ซั่งปู่เจียงต้าเสียกู่ซึ่งเป็นหุบเขาใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีความยาว 504.6 กิโลเมตร ลึก 6,009 เมตร แม่น้ำเอ๋อเอ่ฉีซือเหอของมณฑลซินเกียงไหลไปทางทิศ

เหนือและออกประเทศเข้ามหาสมุทรอาร์คติก แม่น้ำในที่ไหลเข้าทะเลสาบในหรือทะเลทรายหรือหาด

ทรายมีพื้นที่เป็น 369 ของพื้นที่บนบกของประเทศ แม่น้ำถ๋าหลี่มู่เหอซึ่งอยู่ที่ภาคใต้ของมณฑลซินเกียง

เป็นแม่น้ำในยาวที่สุดของประเทศจีน ซึ่งมีความยาว 2,179 กิโลเมตร

แม่น้ำฉางเจียงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีความยาว 6,300 กิโลเมตร เป็นอันดับที่ 3 ของโลกโดยเล็กกว่าแม่น้ำอเมซอนของทวีปแอฟริกา และแม่น้ำ...ของทวีปอเมริกาใต้ ต้นน้ำของแม่น้ำ

ฉางเจียงอยู่ในภูเขาและช่องเขาโดยมีทรัพยากรพลังงานน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์แฝงไว้ แม่น้ำฉางเจียงยังเป็น

ทางขนส่งทางน้ำระหว่างทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกที่สำคัญมากที่สุดโดยมีทางน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุด ได้รับสมญานามว่า "ทางน้ำทองคำ" เขตกลางและปลายแม่น้ำฉางเจียงมีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้น น้ำฝนมีอย่าง

เต็มที่ที่นาอุดมสมบูรณ์เป็นเขตการเกษตรที่สำคัญของประเทศจีน แม่น้ำหวงเหอเป็นแม่น้ำใหญ่อันดับที่

สองของประเทศจีนมีความยาว 5,464 กิโลเมตรลุ่มน้ำของแม่น้ำหวงเหอ มีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม มีบ่อแร่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเป็นปูชนียสถานอันเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสมัยโบราณของจีนในประวัติศาสตร์ แม่น้ำเฮยหลงเจียง เป็นแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ที่ภาคเหนือของจีน มีความยาว 4,350 กิโลเมตร ในนั้นมี 3.101 กิโลเมตรอยู่ในประเทศจีน แม่น้ำจูเจียงเป็นแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ที่ภาคใต้มีความยาวทั้งหมด 2,214 กิโลเมตร นอกจากแม่น้ำธรรมชาติประเทศจีนยังมีแม่น้ำสายหนึ่งที่ขุดด้วยมือซึ่งมีชื่อเสียงมากคือแม่น้ำ

ต้ายุ่นเหอที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ โดยเริ่มขุดตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช เหนือสุดอยู่ที่ปักกิ่งทางใต้อยู่ที่หัวโจวของมณฑลเจ๋อเจียง โดยเชื่อมกับแม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำหวงเหย แม่น้ำหวยเหอ แม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำเฉียนถังเจียง มีความยาว 1,801 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ขุดด้วยมือที่แรก และที่ยาวที่สุดของโลก

ประเทศจีนมีทะเลสาบมากมาย เขตกลางและปลายแม่น้ำฉางเจียง กับที่ราบสูงชิวซั่ง สองที่นี้มีทะเลสาบเยอะที่สุด เขตกลางและปลายแม่น้ำฉางเจียงเป็นที่รวมทะเลสาบน้ำจืด มีทะเลสาบ

ปั๋วหยาง ทะเลสาบตุ้งถิง ทะเลสาบไท่หู และทะเลสาบหงเส๋อ เป็นต้น ทะเลสาบปั๋วหยางหูอยู่ที่ภาคเหนือ

ของมณฑลเจียงซี เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดโดยมีพื้นที่ 3,583 ตารางกิโลเมตร สำหรับทะเลสาบที่อยู่ในเขต

ที่ราบสูงชิวซั่งส่วนมากเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม มีทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน่ามู่ ทะเลสาบฉี๋หลิน เป็นต้น ทะเลสาบชิงไห่ที่อยู่ที่ภาคอีสานของมณฑลชิงไห่ เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดโดยมีพื้นที่ 4,583 ตางราง

กิโลเมตร

Suggest To A Friend:   
Print