Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
ภูมิประเทศ
2005/04/26

หลายล้านปีก่อนที่ราบสูงชิงซั้งโผล่ขึ้นมาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเปลือกโลกที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกครั้งนี้ได้ก่อรูปเป็นลักษณะพื้นภูมิของประเทศจีนดังดูประเทศจีนบนท้องฟ้าจะดูพบว่าภูมิประเทศของประเทศจีนเหมือนบันได โดยจากตะวันตกไปตะวันออก มีการลดลงตามลำดับ เนื่องจากได้

รับการชนกันของแผ่นดินอินเดียกับแผ่นดินยุโรปเอเซียที่ราบสูงชิงซั้งโผล่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำ

ทะเล 4,000 กว่าเมตรและได้ชื่อว่าอกไก่ของโลก โดยเป็นบันไดขั้นแรกในภูมิประเทศของประเทศจีน ยอดเขาหลักจูมู่หลังหม่าของภูเขาซีมาลายาที่อยู่ที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,848 เมตร เป็นยอดเขา

ที่สูงที่สุดในโลก บันไดขั้นที่สองประกอบด้วยที่ราบสูงมองโกเลียใน ที่ราบสูงหวงถู่ ที่ราบสูงหยุนกุ้ย พื้นที่ที่ต่ำเป็นต้องกะทะ คือ ถาหลี่มู่ และเสฉวน ซึ่งโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตร พอข้ามภูเขาต้าซิงอันหลิ่ง ภูเขาไท่หังซาน ภูเขาอูซาน และภูเขาเฉียวเพงซาก ที่อยู่ทิศตะวันออกของบันได

ขั้นที่สองทางตะวันออกอีกไปทิศตะวันออกอีกจนถึงฝั่งสมุทรแปซิฟิคเป็นบันไดขั้นที่สามซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร โดยมีที่ราบตุงเป่ยผิงหยวน ที่ราบหัวเป่ยผิงหยวน ที่ราบฉางเจียงจุงเซียโหยว

ผิวหยวนจากเหนือลงไปใต้ข้างๆ ที่ราบมีภูเขาต่ำกับภูเขาเล็กๆ ถัดไปทางทิศตะวันออกอีกก็เป็นเขตทะเล

ตื้นโครงสร้างผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนซึ่งน้ำทะเลลึกไม่ถึง 200 เมตร เป็นบันไดขั้นที่สี่

Suggest To A Friend:   
Print