Home > รายงานพิเศษ > คำแนะนำประเทศจีนอย่างคร่าวๆ
อาณาเขต
2005/04/26

สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเซีย และฝั่งตะวันตกของ

มหาสมุทรแปซิฟิค มีพื้นที่พื้นดินประมาณ 9 ล้านแสนตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกว่ารัสเซียและแคนาดา

เท่านั้น เป็นอันดับที่สามของโลก

ดินแดนทิศเหนือของประเทศจีนอยู่ที่ศูนย์กลางแม่น้ำเฮยหลงเจียง (เส้นละติจูดเหนือ 53030 ริบดา ซึ่งเหนือกว่าแม่น้ำเม่อเหอ ทิศใต้อยู่ที่ซึงหมู่อั้นซา (เส้นละติจูดเหนือ 40) ของขั้วใต้หมู่เกาะหนันซาโดยมีระยะกว้างทั้งหมดของเส้นละติจูด 49 องศา ทิศตะวันออกของจีนอยู่ที่จุด

พบกันของแม่น้ำเฮยหลงเจียงกับแม่น้ำอูซูหลี่เจียง (เส้นละติจูดทางด้านทิศตะวันออก 135005 ริบดา) ทิศตะวันตกอยู่ที่ราบสูงพ่ามิเออ (เส้นลองติจูดทางด้านทิศตะวันออก) 3040 ริบดา โดยมีระยะกว้างทั้งหมด

ของเส้นลองติจูด 60 กว่าองศา) ไม่ว่าจากเหนือลงใต้หรือจากตะวันออกไปตะวันตก ระยะทางเกิน 5,000 กิโลเมตร

เส้นชายแดนพื้นดินของประเทศจีนมีความยาว 22,800 กิโลเมตร ภาคตะวันออกติดกับ

ประเทศเกาหลีเหนือ ภาคเหนือติดกับประเทศมองโกเลีย ภาคอีสานติดกับประเทศรัสเชีย ภาคตะวันตก

เฉียงเหนือติดกับประเทศหัสคสถาน กิรกิสสถานและถักกิคสถาน ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงใต้

ได้ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฎาน ภาคใต้ติดกับพม่า ลาว เวียดนาม ส่วนภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับเกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยมีทะเลกั้นไว้

เส้นฝั่งทะเลของประเทศจีนมีความยาวประมาณ 18,000 กิโลเมตร ฝั่งทะเลมีลักษณะ

ภูมิประเทศราบเรียบ มีอ่าวท่าเรือทะเลที่ดีมากมาย และส่วนมากเป็นอ่าวที่ไม่เป็นน้ำแข็ง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ของจีนติดกับทะเลป๋อไห่ ทะเลหวงไห่ ทะเลตุงไห่ และทะเลหนานไห่ อาณาบริเวณของทะเล

มีพื้นที่ 4 ล้าน1 แสน 3 หมื่นตารางกิโลเมตร ทะเลป๋อไห่เป็นทะเลในของจีน ทะเลหวงไห่ ตงไห่ และหนานไห่เป็นทะเลที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค

ในอาณาบริเวณทะเลของจีนมีหมู่เกาะ 5,400 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไต้หวันที่มี

พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร อันดับที่สองคือเกาะไหหลำที่มีพื้นที่ 34,000 ตารางกิโลเมตร เกาะเตี้ยวหยู ชื่อเหว่ยหยู ที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันเป็นเกาะทางตะวันออกสุดของประเทศจีน สำหรับเกาะหินโสโครก และหาดต่างๆ ที่อยู่ในทะเลหนันไห่ เรียกว่าหมู่เกาะทะเลหนันไห่ซึ่งเป็นหมู่เกาะ

ใต้สุดของจีน และตามตำแหน่งของหมู่เกาะยังมีหมู่เกาะตุงชา หมู่เกาะซีชา และหมู่เกาะหนานชา

Suggest To A Friend:   
Print