Home > รายงานพิเศษ > สนับสนุนทวีปแอฟริกาต้านภัยอีโบล่า
สนับสนุนทวีปแอฟริกาต้านภัยอีโบล่า: ความพยายามอย่างสุดความสามารถของทางการจีน
2014/12/05

เมื่อไม่นานมานี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศแถบทวีปแอฟริกาตะวันตกมีความรุนแรงทวีคูณ และแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตื่นตระหนกไปทั่วทุกมุมโลก ด้วยแรงกดดันจากนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมหาอำนาจตะวันตกบางประเทศเริ่มออกกฎมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าขั้นสูง อย่างไรก็ตาม เรากลับพบปรากฎการณ์ที่แปลกคือ ประเทศตะวันตกต่างมีการดำเนินการที่แตกต่างกันไปคนละทิศคนละทาง

วิธีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกันของประเทศตะวันตก ส่งผลให้ทางการจีนต้องเร่งดำเนินการด้วยมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประเทศในทวีปแอฟริกา โดยการเข้าร่วมอย่างเต็มรูปแบบและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน

ทางการจีนให้การสนับสนุนทวีปแอฟริกาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ กล่าวคือ นอกจากความช่วยเหลือทางวัตถุแล้ว ท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังได้ต่อสายตรงแสดงความเสียใจถึงผู้นำของทั้ง 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่า รวมถึงนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงเอง ก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ โดยมีการส่งกำลังแรงและกำลังใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำของท่านผู้นำจีน ทั้งด้านการเมือง ด้านคุณธรรมและมนุษยธรรมที่มีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด

ทางการจีนได้ให้ความร่วมมือกับทางทวีปแอฟริกาในทุกรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ รัฐบาลจีนก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์อย่างทันท่วงที และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของอีโบล่า การตอบสนองความต้องการของพื้นที่ประสบภัย ทางการจีนประกาศมาตราการช่วยเหลือเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าถึง 3 รอบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทางการจีนยังให้คำมั่นสัญญาว่า หากทวีปแอฟริกายังมีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่า ทางการจีนก็จะไม่หยุดให้การช่วยเหลือและจะร่วมต่อสู้จนกว่าจะหายาที่สามารถรักษาโรคดังกล่าวได้

ทางการจีนยังได้ช่วยเหลือในอีกหลาย ๆ ด้าน การช่วยเหลือทั้ง 4 รอบ ไม่เพียงแต่ให้การช่วยเหลือ 3ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง อย่างประเทศกินี ประเทศไลบีเลีย และประเทศเชียร์ราลีโอนเท่านั้น แต่ยังส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง ที่ซึ่งขาดแคลนสิ่งของจำเป็น อาทิ ประเทศไนจีเรีย ประเทศเซเนกัล ประเทศคองโก ประเทศมาลี ประเทศไอวอรี่โคสต์ ประเทศกานา ประเทศโตโก ประเทศเบนิน รวม 10 ประเทศ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ มาตรการป้องกัน สร้างเครือข่ายต่อต้านอีโบล่าในระดับภูมิภาค เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าไปยังประเทศใกล้เคียงและทวีปอื่นๆ การช่วยเหลือหลักของทั้ง 10 ประเทศนั้นมาจากประเทศจีน ขณะเดียวกัน ทางการจีนยังได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก สหภาพแอฟริกาและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นผู้นำและการประสานงานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบล่า

ทางการจีนให้ความช่วยเหลือคลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าอย่างทันท่วงทีและปรับระดับความช่วยเหลือตามการพัฒนาของโรค ไม่เพียงความช่วยเหลือทางวัตถุ อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร

เงินบริจาค ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และศูนย์รักษาโรคฯเป็นต้น และยังหมายรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญ จากสหประชาชาติที่ความรู้สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมและวิจัยร่วมกัน ซึ่งจีนเป็นเพียงประเทศเดียวที่ส่งความช่วยเหลือได้ครอบคลุมและเต็มที่ที่สุด

รัฐบาลจีนและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมมือกันช่วยเหลือในครั้งนี้ กล่าวคือไม่ได้มีเพียงรัฐบาลที่เป็นผู้นำในการให้ความช่วยเหลือ แต่ยังรวมถึงภาคธุรกิจของชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการต่อไป เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ซึ่งมีความแตกต่างจากภาคธุรกิจของประเทศตะวันตกที่มีการย้ายกิจการออกจากพื้นที่ดังกล่าว ภาคธุรกิจของชาวจีนยังสร้างถนน โทรคมนาคม โรงไฟฟ้าจากพลังนํ้าเป็นต้นให้กับประเทศกินี เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้ง ผู้ประกอบการชาวจีน 10 กว่าแห่งและหอการค้ายังคงบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ อาหาร เป็นต้น สนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนให้ต่อสู้กับภัยอีโบล่า ขณะนี้ ณ มหานครปักกิ่งได้เปิดรับเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารให้กับ 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยมียอดรวมการบริจาคถึงประเทศละ 1.5 แสนดอลล่าสหรัฐฯ

จะเห็นได้ว่า ทวีปแอฟริกาเปรียบเสมือนประเทศพี่ประเทศน้องของประเทศจีน และการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังจากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ทั้งเข้าร่วมในทุกรูปแบบหรือคลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ประเทศจีนล้วนมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังให้กับรัฐบาลและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และที่สำคัญคือ ทางการจีนยังได้ขับเคลื่อนให้นานาประเทศมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จนกลายเป็นพลังนํ้าใจอันยิ่งใหญ่ในการร่วมต่อสู้ ต้านภัยอีโบล่า

Suggest To A Friend:   
Print