Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก > สำนักงานผู้แทนประเทศจีนประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเซียแปซิฟิก
ประวัต
2005-04-26

จีนเริ่มจัดส่งผู้แทนประจำและรองผู้แทนให้แก่ ESCAP ในปี 1978 สำนักงานผู้

แทนเอเซียแปซิฟิค มีชื่อเต็มว่า สำนักงานผู้แทนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำคณะ กรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเซียและแปซิฟิค(หรือ ESCAP)สหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1981 ผู้แทนประจำในตอนแรกเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ส่วนรองผู้แทนที่ประจำปฏิบัติ งานทั่วไป และหลังจากเดือนพฤษศจิกายน ปี 1993 เป็นต้นมา เอกอัครราชทูตของจีนที่ประจำประ เทศไทยไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนประจำควบคู่อีกต่อไป

Suggest To A Friend
  Print