Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สอง การทำข่าวต่างด้าว
ห้า ขั้นตอนและระเบียบการรับพิจารณาคำร้องในการสัมภาษณ์กิจกรรมเยือนเมืองจีนของผู้นำ ประเทศตน และประเทศที่สาม
2005-01-25

1. ถ้านักข่าวต่างด้าวประจำปักกิ่งสัมภาษณ์กิจกรรมเยี่ยมเยือนเมืองจีนของผู้นำ หรือคณะผู้ แทนจากประเทศที่สามซึ่งต้อนรับโดยกระทรวงการต่างประเทศจีน จำเป็นต้องจัดตั้งทีมงานสัม ภาษณ์ร่วมกัน ซึ่งปกติจะประกอบด้วย 8 คน ซึ่งโดยปกติแล้วจำกัดให้สัมภาษณ์เฉพาะกิจกรรม ของคณะผู้แทนประธานาธิปบดี รองประธานาธิปบดี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศของประเทศสมาชิกถาวรของคณะกรรมการความปลอดภัยสหประชาชาติ เลขานุการ สหประชาชาติและอื่นๆ

2. ทีมงานสัมภาษณ์ข่าวร่วมกันของนักข่าวต่างด้าวที่ประจำกรุงปักกิ่งยื่นคำร้องที่เป็นราย ลักษณ์อักษรต่อกรมข่าวสาร พร้อมเสนอรายชื่อทีมงานร่วมกัน(ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ของนักข่าว องค์กรที่สังกัดและเลขทะเบียนรถ)

3. นักข่าวประจำเซี้ยงไฮ้ และกวางตุ้งตามปกติแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ข่าว คณะผู้แทนดังกล่าว ในท้องถิ่นได้ แต่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์เซี้ยงไฮ้ และกวางตุ้ง และได้รับการอนุญาติ

4. สำนักงานกลางของกรมข่าวสารรับผิดชอบในการเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ เยี่ยมเยือนให้กับนักข่าว ตรวจและออกบัตรสัมภาษณ์ข่าวชั่วคราว อำนวยความสะดวกแก่ นักข่าวในการเข้าไปในเขตจุงหนานไห่ โรงแรงเตี้ยวหยูไถ และมหาศาลาประชาคม เพื่อ ทำการสัมภาษณ์ นักข่าวสองคนในทีมงานสัมภาษณ์ข่าวร่วมกันสามารถเดินทางไปจุง หนานไห่ทำการสัมภาษณ์กิจกกรรมการพบปะที่จุงหนานไห่

5. โดยทั่วไปแล้วทีมงานสัมภาษณ์ร่วมสามารถสัมภาษณ์ข่าวทางด้านกิจกรรมการพบปะ การเจรจา พิธีต้อนรับ และการเยี่ยมชมท่องเที่ยวของคณะผู้แทน

6. นักข่าวต่างด้าวประจำปักกิ่งทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากกรมข่าวสารแล้วสามารถไป สัมภาษณ์ข่าวการมาถึงและออกจากปักกิ่งของคณะแขกบ้านแขกเมือง และพิธีต้อนรับ ซึ่งจัดการต้อนรับโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ที่สนามบิน และสนามนอกประตูทาง ด้านตะวันออกของมหาศาลาประชาคม โดยถือบัตรนักข่าวต่างด้าวไว้

7. ถ้าหากนักข่าวด้าวประจำเมืองจีนต้องการสัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการเยี่ยมเยือนเมืองจีนของผู้นำประเทศตน กรุณายื่นคำร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับกรมข่าวสาร โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของประเทศตน (หรือสถานทูตของประเทศตนที่ประจำ ประเทศจีน) หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วก็สามารถทำการสัมภาษณ์ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยว ข้อง ตามข้อกำนหด

Suggest To A Friend
  Print