Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สอง การทำข่าวต่างด้าว
สี่ พิธีการยื่นคำร้องขอสัมภาษณ์ข่าวที่มณฑล เขตปกครองตนเอง และเมืองที่ขึ้น กับรัฐบาล โดยตรง อื่นๆ
2005-01-25

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ ของมลฑลเขตปกครองตนเองและเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรง ต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า สำนักงานนิเทศสัมพันธ์) รับผิดชอบในการตอบรับ ความต้องการสัมภาษณ์ ข่าวของนักข่าวต่างชาติ ต้อนรับและประสานงานที่หน่วยงานอื่นๆ ในเขต ครอบคุมของตน เรียนเชิญและต้อนรับนักข่าวต่างชาติมาทำการสัมภาษณ์ข่าว

1 นักข่าวประจำเมืองจีนที่เป็นคนต่างชาติยื่นคำร้องที่จะไปสัมภาษณ์ข่าวที่หน่วยงานเกี่ยว ข้องของมลฑลเขตปกครองตนเองและเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรงต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ ในเขตคุ้มครอง ควรยื่นคำร้องที่เป็นรายลักษณ์อักษรและความต้องการรายละเอียดในการทำการสัม ภาษณ์ให้กับสำนักงานิเทศน์สัมพันธ์ ของมลฑลเขตปกครองตนเองและเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาล โดยตรงที่เกี่ยวข้อง คำร้องต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล หน้าที่ ตำแหน่ง ของนักข่าว ชื่อองค์กรข่าวสารที่สังกัด รายการการสัมภาษณ์ข่าว และ โครงสร้างการสัมภาษณ์ข่าว

2 นักข่าวต่างด้าวที่ประจำในเมืองจีนถ้าต้องการสัมภาษณ์ข่าวผู้รับผิดชอบระดับมลฑล ควรต้องยื่นคำร้องให้กับสำนักงานิเทศน์สัมพันธ์ ของมลฑลเขตปกครองตนเองและเมือง ที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรงที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบโครงสร้างการสัมภาษณ์ข่าวมาด้วย

3 นักข่าวต่างด้าวประจำเมืองจีนไปสัมภาษณ์ข่าวที่เขตเปิดให้เยี่ยมเยือนในเมืองจีนควร ต้องได้รับความเห็นด้วยจากสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ของมลฑล เขตปกครองตนเองและ เมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรงที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อน โดยนักข่าวสามารถยื่นคำร้องให้กับสำนักงาน นิเทศน์สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไว้ก่อน โดยแจ้งให้ทราบชัดเจนว่าวันที่ไปสัมภาษณ์และความ ต้องการรายละเอียดหลังจากได้รับการอนุมัติก่อนแล้วถึงไปสัมภาษณ์ได้ ถ้าหากนักข่าวแค่เพียงไป ท่องเที่ยวอย่างเดียวที่เขตเปิดให้เยี่ยมเยือนก็สามารถไปเองได้ แต่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสัม ภาษณ์ข่าวได้ (เขตที่เปิดให้เยี่ยมเยือนมีให้เห็นตามเอกสารที่แนบมา)

4 นักข่าวต่างด้าวประจำเมืองจีนถ้าไปทำสัมภาษณ์ข่าวในเขตที่ไม่ใช่เขตเปิดให้เยี่ยมเยือน ในเมืองจีน ควรต้องยื่นคำร้องพร้อมแผนการทำการสัมภาษณ์ให้กับสำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์ของมลฑล เขตปกครองตนเองและเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรงที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ อนุมัติแล้วและไปทำบัตรเดินทางที่หน่วยงานตำรวจท้องถิ่น เสร็จแล้วก็สามารถไปได้

Suggest To A Friend
  Print