Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สอง การทำข่าวต่างด้าว
สาม พิธีการยื่นคำร้องทำข่าวในกรุงปักกิ่ง
2005-01-25

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์รัฐบาลประชาชนกรุงปักกิ่งและสัมนักงานนิเทศสัมพันธ์อำเภอ และเขตในกรุงปักกิ่ง(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์) รับผิดชอบในการตอบรับ ความต้องการสัมภาษณ์ข่าวของนักข่าวต่างชาติ ต้อนรับและประสานงานที่หน่วยงานอื่นๆ ในเขต ครอบคุมของตน เรียนเชิญและต้อนรับนักข่าวต่างชาติมาทำการสัมภาษณ์ข่าว

1 นักข่าวต่างชาติที่ประจำในปักกิ่งถ้าหากต้องการสัมภาษณ์ข่าวผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ของกรุงปักกิ่งต้องยื่นคำร้องให้กับสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ปักกิ่ง เนื้อหาในการยื่นคำร้องประกอบ ด้วย ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งหน้าที่ของนักข่าว ชื่อองค์กรข่าวสารที่สังกัด จะไปสัมภาษณ์ผู้ใด พร้อมทั้งโครงสร้างการสัมภาษณ์ สำนักงานนิเทศสัมพันธ์จะจัดแผนตามแต่ละกรณีไป

2 นักข่าวประจำปักกิ่งที่เป็นชาวต่างชาติถ้าต้องการสัมภาษณ์ข่าวหน่วยงานต่างๆ ของ รัฐบาลประชาชนปักกิ่ง(หมายถึงคณะกรรมการ สำนักงาน กรม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เขตตัว เมือง เขตชานเมืองที่อยู่ใกล้ตัวเมืองและหน่วยงานที่สังกัด) จำเป็นต้องให้ สำนักงานนิเทศสัมพันธ์

ของหน่วยงานนั้นหรือรัฐบาลของเขตนั้นเสนอเรื่อง การสัมภาษณ์ข่าวที่รัฐบาลประชาชนของอำ เภอต่างๆ ที่อยู่ในเขตชานเมืองที่ห่างไกลจากตัวเมืองและหน่วยงานที่สังกัดควรยื่นคำร้องโดยผ่าน สำนักงานนิเทศสัมพันธ์ กรุงปักกิ่งและไดัรับการอนุญาต

3 นักข่าวต่างด้าวที่ประจำเซี้ยงไฮ้ และกวางตุ้งอย่างถาวร ถ้าต้องการสัมภาษณ์ข่าวผู้รับผิด ชอบของกรุงปักกิ่ง หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลประชาชนกรุงปักกิ่งและเขตอำเภอต่างๆ พร้อมหน่วย งานที่สังกัด ควรยื่นคำร้องโดยผ่าน สำนักงานนิเทศสัมพันธ์กรุงปักกิ่ง และได้รับการอนุญาติ

4 นักข่าวประจำถาวรถ้าไปสัมภาษณ์ข่าวที่เขตหรือหน่วยงานที่ไม่เปิดให้ทำข่าว ควรยื่นคำร้องให้กับ สำนักงานนิเทศสัมพันธ์กรุงปักกิ่งล่วงหน้าก่อน

5 ถ้าหากนักข่าวมาเยื่อนเมืองจีนในระยะสั้นต้องการทำาการสัมภาษณ์ข่าวดังกล่าวควรให้ หน่วยงานต้อนรับไปยื่นคำร้องต่อ สำนักงานนิเทศสัมพันธ์ปักกิ่ง

Suggest To A Friend
  Print