Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สาม ความช่วยเหลือทางด้านการดำเนินชีวิต
สี่ การจ่ายภาษี
2005-01-25

หลังจากที่นักข่าวต่างด้าวประจำเมืองจีนดำรงตำแหน่งแล้ว ควรถือบัตรนักข่าวต่างด้าว ใบอนุญาติที่พักอาศัยของคนต่างด้าว พาสปอร์ตตัวจริง และ สำเนาที่ครบถ้วน พร้อมทั้งตัวจริง หนังสือรับรองเงินเดือนของตนที่ออกและเซ็นต์โดยองค์กรข่าวสารที่สังกัด และยื่นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่กรมภาษีจำเป็นต้องใช้ ไปทำการตามพิธีการลงทะเบียนและชำระภา ษีรายได้ส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานภาษีย่อยทางด้านระหว่างประเทศของกรมภาษี ท้องถิ่น ในสถานที่ประจำการ ตามกฎหมายภาษีรายได้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นักข่าวต่างด้าวที่ทำงานในประเทศจีนควรเสียภาษีส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในกฎ หมายภาษีรายได้ส่วนบุคล นักข่าวที่ประจำแบบถาวรถือเป็นผู้เสียภาษีที่พำนักที่เมืองจีน มีหน้า ที่ต้องเสียภาษีแบบไม่จำกัด ซึ่งก็คือไม่ว่าเป็นรายได้ที่ได้มาจากเมืองจีนหรือเมืองนอกก็ต้อง ชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่เมืองจีนให้หมด สำหรับนักข่าวที่มาเมืองจีนระยะสั้น ถือเป็นผู้ เสียภาษีที่ไม่ได้พำนักในเมืองจีน จึงเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลแค่จากรายได้ที่ได้รับในเมืองจีน นักข่าวประจำปักกิ่งและนักข่าวที่มาเมืองจีนแบบชั่วคราวควรแจ้งรายได้ส่วนบุคคลให้กับสำ นักงานภาษีย่อย ทางด้านระหว่างประเทศของกรมภาษีท้องถิ่นที่ปักกิ่งด้วยตนเอง โดยสมัครใจ นอกจากภาษีรายได้ส่วนบุคคลแล้ว สำนักงานภาษีย่อยทางด้านระหว่างประเทศยังรับผิดชอบ ในการเก็บ ควบคุมภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ขององค์กรข่าวสารต่างชาติและบุคคลประจำปักกิ่ง ทั้งหมด เช่น ภาษีในการดำเนินธุรกิจ ภาษีป้ายทะเบียนรถ เรือ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ในเมือง และอื่นๆ

กรณีที่นักข่าวต่างด้าวประจำเมืองจีนจะนำเข้าของใช้สำนักงาน และชีวิตประจำวัน ยานภาหนะ อุปกรณ์ใช้ในการสัมภาษณ์ข่าวและอื่นๆ ต้องทำการแจ้งให้กับศุลกากรจีนที่ ด่านนำเข้าส่งออก ของสถานที่ประจำการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน และทำพิธี การเสียภาษีที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ถ้านำเข้ารถยนต์ส่วนตัวยังต้องทำพิธีการลงทะเบียนรถ และขอป้ายทะเบียนและอื่นๆ ที่หน่วยงานควบคุมคมนาคมกรมตำรวจ ในสถานที่ประจำการ สิ่งของนำเข้าดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์การใช้งาน ถ้าหากไม่มีการ อนุญาติจากศุลกากรในสถานที่ประจำการ

ภาษีรายได้ส่วนบุคคลของนักข่าวประจำปักกิ่ง ภาษีป้ายทะเบียนรถ เรือ ส่วนบุคคล และภาษีอสังหาริมทรัพย์ กรุณาไปแจ้งที่สำนักงานภาษีที่หนึ่ง ของสำนักงานภาษีย่อยทางด้าน ระหว่างประเทศกรุงปักกิ่ง ส่วนภาษีที่เกี่ยวกับองค์กรข่าวสารประจำปักกิ่งไปแจ้งที่สำนักงาน ภาษีย่อยทางด้านระหว่างประเทศ

สำนักงานภาษีย่อยทางด้านระหว่างประเทศของกรมภาษีปักกิ่ง

ที่อยู่ เลขที่ 206 ถนนกู่โหลตุงต้าเจีย อำเภอตุงเฉิง ปักกิ่ง

เบอร์โทร 64022931

รหัสไปรษณีย์ 100009

หนึ่ง รายการของภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ควรชำระจากรายได้ของบุคคล

1 รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง

2 รายได้จากการผลิตและการดำเนินธุรกิจส่วนตัว

3 รายได้จากการรับเหมา รับเช่า ทำธุรกิจจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ทางธุรกิจ

4 รายได้จากค่าตอบแทนจากการทำงาน

5 รายได้จากค่าตอบแทนการเขียนบทความ

6 รายได้จากค่าใช้สิทธิ์พิเศษ

7 รายได้จากดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของหุ้น และเงินปันผล

8 รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน

9 รายได้จากการโอนสิทธิ์การใช้ทรัพย์สิน

10 รายได้โดยบังเอิญ

11 รายได้อื่นๆ ที่องค์กรการคลังของคณะกรรมการและรัฐมนตรีกำหนดว่าต้องเสียภาษี

สอง มาตราการอัตราภาษีของภาษีรายได้ส่วนบุคคล

1 ตารางอัตราภาษีรายได้ของเงินเดือนและค่าจ้าง

ระดับ ยอดเงินภาษีที่ควรชำระต่อเดือน อัตราภาษี(ร้อยละ) เงินที่ถูกหัก(หยวน)

1 ไม่เกิน 500 หยวน 5 0

2 ส่วนที่เกินจาก 500 หยวน 10 25

ไม่เกิน 2000 หยวน

3 ส่วนที่เกินจาก 2000 หยวน 15 125

ไม่เกิน 5000 หยวน

4 ส่วนที่เกินจาก 5000 หยวน 20 375

ไม่เกิน 20000 หยวน

5 ส่วนที่เกินจาก 20000 หยวน 25 1375

ไม่เกิน 40000 หยวน

6 ส่วนที่เกินจาก 40000 หยวน 30 3375

ไม่เกิน 60000 หยวน

7 ส่วนที่เกินจาก 60000 หยวน 35 6375

ไม่เกิน 80000 หยวน

8 ส่วนที่เกินจาก 80000 หยวน 40 10375

ไม่เกิน 100000 หยวน

9 ส่วนที่เกินจาก 100000 หยวน 45 15375

(หมายเหตุ ยอดเงินภาษีที่ต้องชำระต่อเดือนในตารางนี้หมายถึงยอดเงินรายได้ลบ 800 หยวน ………………(หมายเหตุของผุ้แปล เนื้อหาตรงที่จุดๆในเอกสารต้นฉบับไม่สามารถ อ่านออกเนื่องจากเป็นภาษาขยะ) )

2 รายได้จากค่าตอบแทนจากการทำงาน รายได้จากค่าตอบแทนการเขียนบทความรายได้ จากดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของหุ้น และเงินปันผล รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน รายได้จาก การโอนสิทธิ์การใช้ทรัพย์สิน รายได้โดยบังเอิญและรายได้อื่นๆ ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ทั้งหมด

สาม การพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ที่ต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล

ในข้อที่ห้าของระเบียบการดำเนินการกฎหมายภาษีมีการหลักเกณฑ์พิจารณาแหล่งที่มา ของรายได้ สำหรับรายได้ต่างๆ ที่ควรเสียภาษี รายได้ส่วนบุคคลที่ได้มาจากแหล่งที่มา ดังต่อไปนี้ทั้งหมดควรเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดและกฎหมาย

1 สำหรับรายได้เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน ถือสถานที่ที่บุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือทำงานเป็นแหล่งที่มาของรายได้

2 รายได้จากการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัว ถือสถานที่ผลิตและดำเนิน ธุรกิจตามความเป็นจริง เป็นแหล่งที่มาของรายได้

3 รายได้จากค่าตอบแทนการเขียนบทความถือสถานที่ที่ชำระค่าตอบแทนเป็นแหล่งที่มา ของรายได้

4 รายได้จากค่าการใช้สิทธิ์พิเศษ ถือสถานที่ที่ใช้สิทธิ์พิเศษดังกล่าว เป็นแหล่งที่มา ของรายได้

5 รายได้จาก ดอบเบี้ย ดอกเบี้ยของหุ้น เงินปันผล ถือสถานที่ตั้งของบริษัท หน่วยธุรกิจ องค์กรต่างๆ หรือบุคคลที่มีการใช้เงินทุนและชำระดอกเบี้ย หรือ มีการแบ่งจ่ายดอกเบี้ยหุ้น หรือเงินปันผลเป็น เป็นแหล่งที่มาของรายได้

6 รายได้จากการเช่าทรัพย์สินถือแหล่งที่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเป็น เป็นแหล่งที่มาของรายได้

7 รายได้จากการโอนสิทธิ์การใช้ทรัพย์สินถือสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกโอน สิทธิ์นั้น เป็นแหล่งที่มาของรายได้ รายได้จากการโอนสิทธิ์การใช้ทรัพย์สินอื่นๆ ถือสถานที่ โอนสิทธิ์ เป็นแหล่งที่มาของรายได้

8 รายได้จากความบังเอิญถือสถานที่ได้รับ เป็นแหล่งที่มาของรายได้ เช่น รายได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันชิงรางวัลแล้วได้รับรางวัล ถือเป็นรายได้ที่มาจากภายในแผ่นดินจีน

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รายได้ดังต่อไปนี้ควรเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ เมืองจีน โดยไม่ว่าสถานที่ชำระจะอยู่ในแผ่นดินจีนหรือไม่ก็ถือเป็นรายได้ที่มาจากภายในแผ่น ดินจีน

1 รายได้เงินเดือนและค่าจ้างที่ได้มาจากการได้รับตำแหน่งหรือได้รับการจ้างใน แผ่นดินจีน

2 รายได้ค่าตอบแทนการทำงานที่ได้มาจากการทำงานประเภทต่างๆ ในแผ่นดินจีน

3 รายได้การผลิตและการดำเนินธุรกิจที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรม การผลิตและ ทำธุรกิจในแผ่นดินจีน

4 รายได้ที่ได้มาจากการเช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าและผู้เช่านำไปใช้ในแผ่นดินจีน

5 รายได้ที่ได้มาจากการโอนสิทธิ์การใช้ บ้านพัก สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในแผ่นดินจีน และโอนสิทธิ์การใช้ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ประเทศจีน

6 รายได้ที่ได้มาจากกรรมสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ยี่ห้อ หนังสือและสิทธิพิเศษต่างๆ อื่นๆ ที่ใช้ในประเทศจีน

7 รายได้ของดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหุ้น เงินปันผล ที่ได้มาจากบริษัทหน่วยธุรกิจ หรือ องค์กรเศรษฐกิจอื่นๆ และบุคคลเนื่องด้วยมีการถือพันธบัตร ใบหุ้น และสิทธิ์การถือหุ้น

8 รายได้จากการได้รางวัลในกิจกรรมการแข่งขันชิงรางวัลประเภทต่างๆ ในประ เทศจีน รายได้จากการได้รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีรางวัล ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน รายได้จากการได้รับรางวัลจากลอตเตอรี่ ที่จำหน่ายโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

Suggest To A Friend
  Print