Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
เจ็ด เบอร์โทรติดต่อของหน่วยงานข่างสารที่สำคัญต่างๆ
2005-01-25

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวซินหัว

เบอร์โทร:63073735,63073767

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันประชาชน

เบอร์โทร:65091006

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สถานีวิทยุประชาชนกลาง

เบอร์โทร:66090071

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน

เบอร์โทร:68891134

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สถานีโทรทัศน์กลาง(CCTV)

เบอร์โทร:68506755,68574003

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวแห่งประเทศจีน

เบอร์โทร:68315011

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันแห่ง

ประเทศจีน

เบอร์โทร:64918542

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานขาวหนังสือพิมพ์ประจำสัปดาห์ปักกิ่ง

เบอร์โทร:68326628

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันปักกิ่ง

เบอร์โทร:65298325

แผนกระหว่างประเทศของสำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์เยาวชนประเทศจีน

เบอร์โทร:64015084

สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันกวางหมิง

เบอร์โทร:63037028

แผนกระหว่างประเทศสำนักงานหนังสือพิมพ์กรรมกรประจำวัน

เบอร์โทร:64215560

แผนกติกต่อต่างประเทศสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจประจำวัน

เบอร์โทร:63539421

Suggest To A Friend
  Print