Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
หก สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์ของอำเภอ และเขตที่ชานเมืองต่างในกรุงปักกิ่ง
2005-01-25

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์ ปักกิ่ง

เบอร์โทร:65192708

แฟกส์:65129604

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอตุงเฉิง

เบอร์โทร:64045154

แฟกส์:64073694

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอซีเฉิง

เบอร์โทร:66051208

แฟกส์:66051208

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอซวนอู่

เบอร์โทร:63529496

แฟกส์:63511248

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอฉงเหวิน

เบอร์โทร:67110315

แฟกส์:67112184

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอเฉาหยาง

เบอร์โทร:65094761

แฟกส์:65094977 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอไห่เตี้ยน

เบอร์โทร:62554030

แฟกส์:62575175 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอเฟิงไถ

เบอร์โทร:63812244ต่อ 206

แฟกส์:63812115

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอสืจิ่งซาน

เบอร์โทร:68860089

แฟกส์:68860089 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอเหมินโถโกว

เบอร์โทร:69843657

แฟกส์:69844665 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอฝางซาน

เบอร์โทร:69326931

แฟกส์:69326931 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอทงโจว

เบอร์โทร:69555889

แฟกส์:69544765 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอซุ่นยี่

เบอร์โทร:69443080

แฟกส์:69442964 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอต้าซิง

เบอร์โทร:69242972

แฟกส์:692437113329

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอผิงกู่

เบอร์โทร:69972744

แฟกส์:69963431 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอมี่หยูน

เบอร์โทร:69041869

แฟกส์:69041869 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอหวยโหยว

เบอร์โทร:69644545

แฟกส์:69644545 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอหยานชิ่ง

เบอร์โทร:69144034

แฟกส์:69145730 

สำนักงานนิเทศน์สัมพันฺธ์อำเภอชางผิง

เบอร์โทร:69714009

แฟกส์:69743764

Suggest To A Friend
  Print