Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
สี่ องค์กรที่ทำการของคณะกรรมการนายกรั,ฐมนตรี
2005-01-25

ชื่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

 เบอร์โทร สำนักงานข่าวสาร หรือ นิเทศน์สัมพันธ์

สำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลของ คณะกรรมการนายกรํฐมนตรี

Chinese Overseas Office

68327525

สำนักงานกิจการรมในฮ่องกง และมาเก๊า ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Hong Kong and Macao Affairs Office

68576774

สำนักงานกฏหมาย ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Legislative Affairs Office

63094168

สำนักงานปฏิรูประบบเศรษฐกิจแห่งชาติ ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Economic Restructuring Office

63097749

สำนักงานวิจัย ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Research Office of the State Council

สำนักงาานกิจกรรมใต้หวัน ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Taiwan Affairs Office

68328263

สำนักงานข่าวสาร ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี

Information Office

65592311

Suggest To A Friend
  Print