Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
สอง กระทรวงต่างๆ ของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี
2005-01-25

ชื่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

หน่วยงานข่าวสารนิเทศน์ สัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อ / แฟกส์

กระทรวงการต่าง ประเทศ

Ministry of Foreign Affairs

 กรมข่าวสาร

 ศูนย์ข่าวสาร

65963342 / 65963374

สายด่วน 13910869861

65882585 , 65882586/

65882594

กระทรวงกลาโหม

Ministry of National Defence

สำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์

62018394

คณะกรรมการวางแผน พัฒนาแห่งชาติ

State Development Planning Commission

สำนักงานข่าวสาร

68502865

คณะกรรมการการค่า เศรษฐกิจ แห่งชาติ

State Economic and Trade Commission

กรมนิเทศน์สัมพันธ์

63193624

กระทรวงการศึกษา

Ministry of Education

กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

66096856 / 66013647

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Ministry of Science and Technology

สำนักงานข่าวสาร

68570325/68512643

คณะกรรมการอุตสาห กรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางด้านรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

Commission of Science, Technology and Industry for National Defence

สำนักงานข่าวสาร

83983092,83983005/

83983501

คณะกรรมการกิจกรรมชนเผ่าแห่งชาติ

State Ethnic Affairs Commission

สำนักงานข่าวสาร

66087364/66065106

กระทรวงตำรวจ

Ministry of Public Security

กรมนิเทศน์สัมพันธ์

65204841/65241596

กระทรวงความปลอด ภัยแห่งชาติ

Ministry of State Security

ป้อมยาม

68187243

กระทรวงการตรวจตรา

Ministry of Supervision

กรมนิเทศน์สัมพันธ์

62117640/62114149

กระทรวงมหาดไทย

Ministry of Civil Affairs

สำนักงานข่าวสาร

65255674/65121882

กระทรวงยุติธรรม

Ministry of Justice

สำนักงานข่าวสาร

65206723/65206722

กระทรวงการคลัง

Ministry of Finance

สำนักงานข่าวสาร

68551553

กระทรวงบุคคล

Ministry of Personnel

กรมนโยบายกฏหมาย และข้อกำหนด

84228794/84214946

กระทรวงแรงงานและ สัวสดิการสังคม

Ministry of Labour and Social Security

สำนักงานข่าวสาร

84202420/84222454

กระทรวงทรัยพากรที่ดิน แห่งชาติ

Ministry of Land and Resources

สำนักงานข่าวสาร

66127044/66127019

กระทรวงการก่อสร้าง

Ministry of Construction

สำนักงานข่าวสาร

68393970/68394526

กระทรวงรถไฟ

Ministry of Railways

กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

63221762

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Communications

สำนักงานข่าวสาร

65292607

กระทรวงอุตสาหกรรมข้อมุลข่าวสาร

Ministry of Informations Industry

สำนักงานข่าวสาร

66012237/66058356

กระทรวงชลประทาน

Ministry of Water Resources

สำนักงานข่าวสาร

63202672/63202671

กระทรวงเกษตรกรรม

Ministry of Agriculture

สำนักงานข่าวสาร

64192362/64192394

64192316

 กระทรวงความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation

สำนักงานข่าวสาร

65198502/65198504

กระทรวงวัฒนธรรม

Ministry of Culture

กรมนิเทศน์สัมพันธ์

65551905/65552162

กระทรวงสาธารสุข

Ministry of Health

สำนักงานข่าวสาร

68792086

คณะกรรมการการวาง แผนการคุมกำเนิด แห่งชาติ

State Family Planning Commission

กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

620466222404

ธนาคารประชาชน แห่งชาติ

People's Bank of China

สำนักงานข่าวสาร

66194147/66015361

กรมพิจารณาและ ประเมินผล

National Audit Office

信息处สำนักงานข้อมูล ข่าวสาร

68301611

สายด่วน 68301520

Suggest To A Friend
  Print