Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่สี่ หน่วยงานติดต่อ
หนึ่ง คณะกรรมการถาวร สภาผู้แทนประชาชนแห่งประเทศ คณะกรรมการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ศาลฎีกาประชาชน กรมอัยการสูงสุดประชาชน
2005-01-25

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน

หน่วยงานข่าวสารนิเทศน์สัมพันธ์

เบอร์โทร

คณะกรรมการถาวร สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ

กรมข่าวสาร

63097272,63097429

คณะกรรมการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง แห่งชาติ

สำนักงานข่าวสาร

66091927

ศาลฎีกาประชาชน

แผนกประกาศของสำนักงานบริการ

65299463,65299462

กรมอัยการสูงสุดประชาชน

สำนักงานข่าวสาร

 

Suggest To A Friend
  Print