Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่ ห้า เอกสารที่แนบ
สี่ เขตที่เปิดให้ชาวต่างชาติ
2005-01-25

เมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรง ปักกิ่ง เซี้ยงไฮ้ เทียนสิน ชงชิ่ง

มณฑลเหอเป่ย เมืองสือเจียจวง เมืองฉินหวงเต่า เมืองเฉิงเต๋อ เมืองเป่าติ้ง เมืองถังซาน เมืองหันตัน เมืองสิงไถ เมืองหลังฝัง เมืองชางโจว เมืองปัวโถว เมืองจั๋วโจว อำเภอเจ้า อำเภอหลวนผิง เมืองหนานกง เมืองซินจี๋ เมืองซาเหอ อำเภออี้ อำเภออี้ เมืองเหิงส่วย เมืองเกาเฉิง อำเภออันกั๋ว อำเภออันซิน อำเภออู๋เชี๋ยว อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าหุยเมิ่งชุน เมืองจิ้นโจว อำเภอซินเล่อ อำเภอต้าหมิง อำเภอศือ อำเภอชิงเหอ อำเภอตั๋ว อำเภอตู อำเภอสุง อำเภอหนานผี อำเภอเจ่าเฉียง อำเภอชู่โจว อำเภอเว่ย อำเภอหลินจาง อำเภอเฉิงอัน อำเภอจีเจ๋อ อำเภอก่วนเถา อำเภอเฝ่ยเซียง อำเภอหนิงจิ้น อำเภอเวย อำเภอชิว อำเภอกว่างผิง อำเภอหนานเหอ อำเภอไป่เซียง อำเภอหลงเหยา อำเภอจู่ลู่ อำเภอซินเหอ อำเภอกวางจง อำเภอ ผิงเซียง อำเภอหลินซี อำเภอเหลาหยาง อำเภออันผิง อำเภอจิ่ง อำเภอเกาเฉิง อำเภอตุงกวง อำเภอเหยียนซาน อำเภอซู่หนิง อำเภออู๋จี๋ อำเภอเซินเจ๋อ อำเภอเกาอี้ อำเภอเกาหยาง อำเภอปั๋วเหย่ อำเภอกู้เฉิง อำเภอเซิน เมืองป้าโจว เมืองเริ่นชิว เมืองจางเจียโคว (รวม หวยไหล ซวนฮั่ว จู๋ลู่ อำเภอเว่ย หยางหยวน หวยอัน ) อำเภอซินหลง อำเภอปกครองตนเองชน เผ่าหม่านควนเชิง อำเภอปกครองตนเองชนเผ่ามองโกลและชนเผ่าหม่านเหวยฉ่าง อำเภอผิงฉวน อำเภอสิงถัง อำเภอผิงซาน อำเภอหลิงโซ่ อำเภอหยวนซื่อ อำเภออู่อาน อำเภอเซ่อ อำเภอหย่งเหนียน อำเภอไน่ชิว อำเภอเริ่น อำเภอหลินเฉิง เมืองติ้งโจว เมืองเกาเปยเตี้ยน อำเภอหม่านเฉิง อำเภอไหลหยวน อำเภอติ้งซิง อำเภอซุ่นผิง อำเภอสู่ส่วย อำเภอถัง อำเภอว่างตู อำเภอไหลซ่วย อำเภอหลงเฉิง อำเภอฉู่หย่าง อำเภอปู้ผิง อำเภอยู่เถียน อำเภออู่เฉียง อำเภอชื่อเฉิง อำเภอฉงหลี่ อำเภอกูหยวน อำเภอคังเป่า(ทั้งหมดมี 103 อำเภอและเมือง)

มณฑลซานซี เมืองไท่หยวน เมืองต้าถง เมืองหลินเฟิน เมืองยุ่นเฉิง เมืองหยางฉวน เมืองฉางจื้อ เมืองผิงเหยา เมืองหงถง เมืองร่วยเฉิง เมืองจิ้งเฉิง เมืองซั่วโจว เมืองซินโจว เมืองหยูชื่อ เมืองหยวนผิง เมืองหั่วโจว อำเภอฝานจื้อ ติ้งเซียง ฉี ซีหยาง เจียวเฉิง หลีสือ หลิ่วหลิน ฟังซาน หลิน ซิง ผู่ ฉู่อั่ว ซินเจี้ยง จี้ซาน เมืองเหอจิน อำเภอหลินฉี เหิงฉุ่ เจี้ยง เซี่ย ผิงลู่ หย่งจี้ หลิงชิว กว่างหลิง เมิ่ง ผิงชุน หลีเฉิง อู่เซียง เซียงเหิง อู่ไถ่ ไต้ จิ้งเล่อ เพียงกวน เป่าเต๋อ เหอฉู่ ไท่กุ่ หลิงสือ จั่วช๋วน หยู่เซ่อ เหวินซ่วน โจงหยาง จี๋ เซียงเฟิน อี้เฉิง ฝู่ซาน อันเจ๋อ เฟินซี ว่านหลง โห่หม่า (ทั้งหมด 64 อำเภอ เมือง)

เขตปกครองตนเองมองโกล เมืองฮูเหอเห่าเท่อ เปาโถว อ้าเหลียนเห่าเท่อ หม่านโจวหลี่ ทงเหลียว ไห่ลาเออ ซีหลินเห่าเท่อ จาหลันถุน ตุงเซิ่ง อูหลานเห่าเท่อ ชื่อเฟิง ตาลาเท่อฉี เขตปกครองตนเองเอ่อเวินเค่อฉี เอ๋อเอ่อเก่อน่าซั่วฉี เอ้อหลุนชุนซื่อเจ้อฉี มั่วลี่ต่าหล่าต๋าฮั่นเออจู่ ศื่อเจียฉี อาหลงฉี เมืองอูไห่ จุ่นเก๋อเอ๋อฉี อีเจีนยคั่วเล่อฉี เอ้อทัวเค่อฉี เมืองจี๋หนิง เอ๋อเอ๋อกู่หน่าโย่ฉี เมือง หยาเค่อฉือ ไน่ม่านฉี คู่หลุนฉี เคอเอ๋อชิ่นจั่วอี้โฮ่ฉี ไคหลู่ฉี เค่อเอ๋อชิ่นจั่วอี้จุงฉี เมืองหลินเหอ อำเภอติงโคว่ อู่หยวน หังจิ่นโห่ฉี อู่ลาเท่อเชียนฉี อำเภอทัวเค่อทัว ถูมั่วเท่อซั่วฉี อำเภอชิงช่วยเหอ มั่วเท่อยั่วฉี อำเภอ กู้หยาง ซิงเหอ เมือง เฟิงเจิ้น เหลียงเฉิง จัวซือ ฉ๋าฮาเออโย่อี้เชียนฉี หังจิ่นฉี เออทัวเค่อเชียนฉี อูเซินฉี อาลาซ่านซัวฉี เค่อเออชินโย่อี้จุงฉี เมืองฮั่วหลินกัวเล่อ จาหลู่เท่อฉี ซีอูจูมู่ชิ่นฉี ไท่ผู่ซื่อฉี เจิ้งหลานฉี เซียงหลานฉี เจิ้งเซียงไป๋ฉี อำเภอตัวหลุน เมืองอ้าซาน ( ทั้งหมด 64 อำเภอและเมือง)

มณฑลเหลียวหนิง เมืองเซินหยาง ต้าเหลียน อันซาน ฝู่ซุน ตานตุง จิ่นโจว หยิวโคว ปู้ซิน เหลียวหยาง เปิ้นซี เถียหลิง เฉาหยาง พานจิ้น ( ทั้งหมด 13 อำเภอและเมือง)

มณฑลจี๋หลิน เมืองฉางชุน จี๋หลิน เหยียนจี๋ สื่อผิง เหลียวหยวน ทงฮั่ว ไป๋เฉิง ฮุนเจียงเจียง กงจู่หลิง เหม่ยเหอโคว ถูเมิน หลงจิ่ง อำเภออันถู (เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาฉางไป๋ซาน) เมืองฝูหยู ต้าอัน เยาหนาน อำเภอปกครองตนเอง เผ่ามองโกลเชียนกัวเอ๋อเลอซึ เมืองฮุยซุน อำเภอเจิ้นไหล ทงหยู ฉางหลิ่ง เชียนอัน ตุนฮั่ว เหอหลง กวงชิง (ทั้งหมด 25 อำเภอและเมือง)

มณฑลเฮยหลงเจียง เมืองฮาบิ้น ฉีฉีฮาเอ๋อ ต้าชิ้ง เจียมู่ซึ มู่ตันเจียง จีซี เห่อกั่ง ชีไถ่เหอ อีชุน อู่ต้าเหลียนฉือ ชวงยาซาน อานต๋า หลวนฮั่ว เป่ยอัน อำเภอ ไห่หลุน ซวงเฉิง ฟังเจิ้ง เนิ่นเจียง เจ้าตุง เขตเจียเก๋อต๋าฉี (สังกัดกับกรมบริหารต้าซิงอันหลิ่ง) เมืองเฮยเหอ อำเภออู่ฉาง สร้างจื้อ หลวนหลิง ฝูจิ่น หู่หลิน มี่ซาน เจียอิน เมืองไห่หลิน อำเภอหนิงอัน ตุงหนิง ฝูหยวน หลัวเป่ย หลวนปิน เหล่าเหอ (ทั้งหมด 35 อำเภอและเมือง)

มณฑลเจียงซู เมืองหนานจิง ซูโจว อู๋ซี เหลียนหยุนกั่ง หนานทง ฉางโจว หยางโจว เจิ้นเจียง สูโจว หวยอิน เหยียนเฉิง (ทั้งหมด 11อำเภอและเมือง)

มณฑลเจ้อเจียง เมืองหังโจว หนิงปัว เซ้าซิง เวินโจว เจียซิง หูโจว จินหัว เจียวเจียง ลี่ซ่วย เที่ยนไถ อำเภอ ชิงเถียน จิ้นหยุน ผู่ถัว (เขตท่องเที่ยวผู่ถัวซาน) เมืองโจวซาน อำเภอหวงเหยียน เมืองหลินไห่ อำเภอยู่หวน เวินหลิ่ง หลงฉวน หยุนเหอ ซุ่ยชัง เซียนจู สานเหมิน ซุงหยาง ชิ่งหยาง จิ่งหนิง ฉางซิง เวินเฉิง ไท่ซุ่น (ทั้งหมด 30 อำเภอและเมือง)

มณฑลอันฮุย เมืองเหอเฝ หวูหู หวงซาน ปึ้งปู้ ถุนซี หม่าอันซาน อันชิ่ง หวยหนาน หวยเป่ย ฉูโจว เฉาหู ถงหลิง ปูหยาง ซู่โจว ลิ่วอัน เหาโจว อำเภอปูหยาง ซี เฟิ่งหยาง จิง ซิวหนิง เขตการท่องเที่ยวจิ่วหัวซาน เมืองซวนโจว อำเภอเฉียนซาน ซู่ซง ถงเฉิง ตงจื้อ ฉงหยาง วัวหยาง เหมิงเฉิง ซู่ เซียว เทียนฉาง ฉวนเจียว โซ่ว ซูเซี่ยน ลิ่วอัน เหอ หนิงกั๋ว กว่างเต๋อ หวยหนิง ว่างเจียง ไท่หู ยิงซาง ไท่เหอ เมืองเจียโส่ว อำเภอหลูเจียง หวูเว๋ย จี้ซี หลังซี ก้วยฉือ ไหลอัน(อำเภอที่ขึ้นกับเมืองชูโจว) ปูหนาน หลินฉวน ลี่ซี ทังซาน ชิงหยาง จินเต๋อ ฮั่วซาน ฮั่วชิว หลิงปี้ เมืองหมินกวาง อำเภอยั่วซี ติ้งหย่วน หันซาน (ทั้งหมด 65 อำเภอและเมือง)

มณฑลฮกเกี้ยน เมืองฝูโจว เซี่ยเหมิน ฉวนโจว จางโจว ผู่เถียน ฉงอัน ซานหมิง หนานผิง เช่าอู่ อำเภอ เจี้ยนหยาง ชุ่นชาง เจี้ยนหวา ผู่เฉิง กวงเจ๋อ ซงซี เจ้งเหอ เมือง หลงเหยียน อำเภอจางผิง ซ่างหาง ฉางทิง หย่งติ้ง เหลียนเฉิง หนิงเต๋อ เสียผู่ ฝูติ่ง ทั่วหลง โซ่หนิง ผิงหนาน โจวหนิง อู่ผิง ฝูอัน กู่เถียน (ทั้งหมด 32 อำเภอและเมือง)

มณฑลเจียงซี เมืองหนานชาง จิ่วเจียง จิ่งเต๋อเจิ้น อิงถาน จิ่งกับซาน ก้านโจว ผิงเซียง ซินหยู อี๋ชุน ฝู่โจว จี๋อัน อำเภอ อู้หยวน เต๋อซิง เชียนซาน เกอหยาง หนายเฟิง ฉงเหริน เล่ออัน อี๋หวง จี๋อัน กั้น ฉวนหนาน ซุนอู หว่านใจ้ ซ่างเกา อี๋เฟิง เฟิ่งซิน เฟิงเฉิง จาวชู่ ถงกู่ จิ้งอัน หนิงกั่ง หย่งซิน ซุ่ยโจว ไท่เหอ ซินกัน หย่งเฟิง หนายเฉิง หลีชวน กวางชาง จินซี ตุงเซียง ร่วยจิน สือเฉิง ซิงกั๋ว อันหยวน ซ่างโยว ฉงอี้ หลงหนาน ฮุ้นชาง หนิงตู ติ้งหนาน หยูตู เกาอัน ปัวหยาง เหิงเฟิง ว่านเหนียน หยูกัน กวางเฟิง ยู่ซาน อันอี้ เหลียนฮัว อู่หนิง ซิวซั่ว เฟินอี้ หลินชวน จื่อซี เซียเซียง จี๋ซ่วย ว่านอัน ซิ่นเฟิง (ทั้งหมด 71 อำเภอและเมือง)

มณฑล ซานตุง เมืองจี่หนาน ชิงเต่า เยียนไถ ไท่อัน หวยฝัง จือปั๋ว จี่หนิง เจ่าจวง ตุงหยิง รื่อเจ้า เต๋อโจว หลินชิ่น เวยไห่ เล่อหลิง อำเภอหลิง ผิงหยวน

เซียจิง อู่เฉิง ฉีเหอ หยู่เฉิง หนิงจิง ชิ้งหยุน หลินอี้ เหยียนเฉิง ชังซาน หลู่หนาน หลู่ ชิ้นซ่วย เหมิงยิน ผิงอี้ เฟ้ย ชิ้นหนาน หลินมู่ เมืองปินโจว อำเภอ หุ้ยหมิน หยางซิ่น อู่ลี่ จันฮั่ว ปัวซิง โจวผิง เหลียวเฉิง หลินชิง หยางกุ่ ซิน ตุงเออ ก้วน เกาถัง สื่อผิง เหอเจ๋อ เฉา ติ้งเถา เฉิงอู่ ตัน จู้เหย่ ฮุยเฉิง เมี่ยเฉิง ตุงหมิง (ทั้งหมด 57 อำเภอและเมือง)

มณฑลเหอหนาน เมืองเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง อันหยาง ซินเซียง ซิ่นหยาง หนานหยาง ผู่หยาง ผิงติ่งซาน ซานเหมินเสีย เจียวจั้ว เห่อปี้ ซางชิว ซู่ชัง จู้หม่าเตี้ยน โจวโคว หลัวเหอ อำเภอเวิน ฟังเฉิง เมืองเติ้งโจว อำเภอเหย่ ถังเหอ ถงไป่ เจิ้นผิง เซ่อฉี หนาน ซี หวงชวน หลัวซาน ซีผิง ซุ่ยผิง หลู่หนาน ซางซ่วย ไหวหยาง ไท่คัง หมินซวน ซ่างชิว หย่งเฉิง เซี่ยอี้ หนิงหลิง จื้อ ทั่วเฉิง หยู่เฉิง ฝูโกว ลู่อี้ ตันเฉิง เซินชิว เซี้ยงเฉิง ซินไช่ ซ่างใช่ เจิ้งหยาง ไหวปิน กู้สือ กวงซาน ซีหัว มี่หยาง ผิงหยุน ซางเฉิง ซิน ลั่วหนิง ปั๋วอ้าย ชิ้นหยาง จงโม๋ ซินเจิ้ง ชั่วซาน หลู่ซาน ซีชวน เขต ผิงเชียวของเมืองซิ่นหยาง อำเภอ หนานเจา ซีเสีย ไน่เซียง หลิงเป่า (ทั้งหมด 72 อำเภอและเมือง)

มลฑลหูเป่ย เมืองอู่ฮั่น อี๋ชาง ซาซื่อ เซียงฝัน เซียนหนิง ตันเจียงโคว หวงสือ จินเหมิน เอ้อโจว สือเยี่ยน ผู่ซิน อำเภอหวงกัง หงหู เจียนลี่ เจียงหลิง เสี่ยวก้าน อิงเฉิง ฮั่นชวน หยุนเมิ่ง อันลู่ หงอัน ซินชุน หวงเหมย อู่ซั่ว สือโชว เซียนเถา จงเสียง จิงซาน ซงจือ เทียนเหมิน เชียนเจียง กงอัน อันซือ ลี่ชวน จือเฉิง ปาตุง เสียนเฟิง เจี้ยนสือ ตังหยาง จือเจียง อี๋ชัง ซิงซาน จื่อกุย อำเภอปกครองตนเองเผ่าถู่เจียฉางหยาง อู่เฟิง อำเภอ เจียหยู ซุน หยางซิน ทงซาน ทงเฉิง ฉงหยาง หลัวเถียน ซีซ่วย อิงซาน กว่างซ่วย ไหลเฟิ่ง เห่อเฟิง ต้าอู้ หมาเฉิง เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย อำเภอ ซุนซี ซวนเอิน (ทั้งหมด 62 อำเภอและเมือง)

มลฑลหูหนาน เมืองฉางซา เหิงหยาง ยั่วหยาง เซียงถาน จูโจว ฉางเต๋อ จิงสื่อ อี๋หยาง มู่โจว จือซิง จี๋โชว ต้าหย่ง เซ่าหยาง โหลตี่ เหลิงซ่วยเจียง หย่งโจว เหลิงซ่วนทาง อำเภอเถาหยวน หลินเฟิง เฟิง อันเซียง ฮั่นโซ่ หนาน เถาเจียง หลวนเจียง มู่ อันเหริน หย่งซิง กุ้ยหยาง อี๋จาง กุ้ยตง หลู่เฉิง ซางเจ๋อ เฟิ้งหวง หย่งซุ่น เหลียนหยวน หลวนหลิง อำเภอปกครองตนเองชนเผ่า ตุ้ง จื่อเจียง ซินหวง ซู่ผู่ ตุงอัน เจียงหัว ฉีหยาง ฉางเต๋อ สือเหมิน อันฮั่ว เจียเหอ หลินอู่ หลูซี เป๋าจิ้ง กู่จ้าง หลงซาน ฮัวหยวน ซวงไผ๋ เต้า เจียงหย่ง หลานซาน ซินเถียน หนิงหย่วน ซินฮั่ว ซวงเฟิง (ทั้งหมด 61 อำเภอและเมือง)

มณฑลกวางตุ้ง เมืองและอำเภอทั้งหมด

มณฑลไหหลำ เมืองไหโคว ซานย่า อำเภอชุงซาน อันติ้ง ชุงไห่ ว่านหนิง ถุนชาง เฉิงไม่ หลิงเกา จัน เหวินชาง เป่าถิ๋ง ไป๋ซา ชุงจง หลิงซ่วย เล่อตุง ตุงฟัง ชังเจียง (ทั้งหมด 18 อำเภอและเมือง)

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง กวางซี เมืองหนางหนิง กุ้ยหลิน เปิ่ยไห่ หลิ่วโจว หวูโจว ยู่หลิน ชินโจว อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหมียว หลงซ่วย อำเภอปกตรองตนเอง ชนเผ่าตุ้ง ซานเจียง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าหยาว จินซิ่ว อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่า น้อย หลงเซิ่ง อำเภอหลงอัน เหอผู่ หลิงซาน ปินหยาง ก้วยผิง หลง ก้วย เปิ่ยหลิว ซิงอัน ลู่ชวน ผิงเสียง หลงโจว หนิงหมิง ต้าซิน น่าพัว จิ้งซี อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าน้อย ฝังเฉิง อำเภอลู่จ้าย หลีฝู่ ผิงเล่อ จงซาน เห้อ ผิงกั่ว เถียนตง เถียนหยาง เถียนหลิน เมืองป่ายซื่อ หย่งฝู หลิงชวน ฉวนโจว ไหลปิน ฉงจั่ว ฝูเน่ย อี๋ซาน เมืองเหอฉือ อำเภอ หนานตัน หลงอัน ผิงหนาน ปั๋วป๋าย ชินซี เหมิงซาน เซ่าผิง เถิง เหิง เทียนเติ่ง เต๋อเป่า ซ่างซือ ผูเปิ่ย ซ่างหลิน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหยา กงเฉิง อำเภอเซี่ยงโจว ตงหลัน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหยา ปาหม่า อำเภอเฟิ่งซาน หลิงหยุน อำเภอปกตรองตน เองชนเผ่าเหมาหนาน หวนเจียง อำเภอเทียนเออ เล่อเย่ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเยาเหล่า หลัวเฉิง อำเภอก้วนหยาง จือหยวน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหยา ฟู่ชวน เมือง เหอซาน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหยา ต้าหั้ว อำเภอหม่าซาน อำเภอปกตรองตน เองชนเผ่าเหยา ตูอัน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าน้อย หลงหลิน(ทั้งหมด 78 อำเภอ เมือง)

มณฑลเสฉวน เมืองเฉิงตู เล่อซาน จื้อกุ้ง ตู้โคว หลูโจว เต๋อหยาง เหมียนหยาง อำเภอก่ง เมืองเน่เจียง อี๋ปิน อำเภอ หนานชง เมือง ซีชัง อำเภอเจียงอัน ฉางหนิง ซิงเหวิน ซงพัน หนานผิง เมืองหย่าอัน สุยหนิง อำเภอหมาเอ่อคัง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเชียง เม่าเหวิน เมือง ต๋าเสี้ยน อำเภอต๋าเสี้ยน หมิงซาน เหวินชวน หลี่ เมืองกวางหยวน อำเภออี๋ปิน หลานซี หนานชง กว่างอัน เหลียงจง เกาจุนเหลียน ผิงซาน อู่เซิ่ง ต้าจู่ เมืองปาจง อำเภอทงเจียง อำเภอเทียนฉวน หลู่ซาน เป่าซิง เสี่ยวจิน ลั่วเอ่อไก้ หงหยวน คังติ้ง หลูติ้ง ห้วยหลี่ หว่านหยวน ฉู ผิงชาง หนานเจียง หนิงหนาน ผู่เก๋อ ปู้ทัว เต๋อชาง เหมี่ยนหนิง เหยียนหยวน เจาจั๋ว ยั่วฉือ หลินซ่วย เมืองหัวจิน อำเภอซวนฮั่น ไข่เซียง สือเหมือน หลงจิง ฮั่นหยวน หุ้ยตง สี่เต๋อ กันลั่ว ยั่วซี เต้าฝู หลูฮั่ว กันสือ สือฉู เต๋อเก๋อ ไป๋ ยู่ ปาถัง หย่าเจียง เต๋อหลง เซียงเฉิง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินหลง จิ่วหลง ตานปา เซ่อต๋า กู่หลิ่น อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ หม่ากั้ว อำเภอเหม่ยกู เหลยปัว จินหยาง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าธิเบต มู่หลี่ (ทั้งหมด 109 อำเภอและเมือง)

มณฑลกุ้ยโจว เมืองกุ้ยหยาง อันซุ่น จุนอี้ ไข่หลี่ ลิ่วผันซ่วย อำเภอ ซือปิ่ง ชิงเจิ้น เจิ้นหยวน เขตวิวน้ำตกหวงกั่วซู่ อำเภอจุนอี้ อันซุ่น ปี้เจีย ถงเหริน ซิงอี้ จือจิน เจียงโคว ต้าฟัง ฉินซี ชื่อซ่วย ตู๋ซาน ไถเจียง ผิงป้า ตุหยุน ฝูฉวน ลี่ปัว อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าซ่วย สานตู อำเภอกุ้ยติ้ง ซิงเหริน เจินเฟิง อันหลง หลีผิง ฉงเจียง หลงเจียง หวงผิง ซานซ่วย หัวหยาง เหมยถาน สีซ่วย อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าปู้อี และ เหมียว กวนหลิ่ง เจิ้นหนิง อำเภอผู่ติ้ง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่า ตุ้ง ยู่ผิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าถู่เจีย และเหมียว หยิ่นเจียง อำเภอจินซา ตันใจ้ เที่ยนจู้ เหลยซาน หมาเจียง ฉินก่ง เจี้ยนเหอ จิ่นผิง ผิงถัง วังอัน หลงหลี่ หลัวเตี้ยน ชิงหลง ผู่อัน เฟิ่งกัง เหรินหวย ถงซิน น่ายง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ และ เหมียว และ หวย เวยหนิง อำเภอ เห่อจาง สือเชียน ซือหนาน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหมียว ซงเถา อำเภอซีเฟิง ไคหยาง ซิวเหวิน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหมียวและปู้อี จื่อหยุน อำเภอ หยูชิ่ง ฉางซุน คุ่ยซ่วย เต๋อเจียง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าถู่เจีย ริมแม่น้ำ เขาพิเศษว่านซาน (ทั้งหมด 76 อำเภอและเมือง)

มณฑลยุนนาน เมืองคุณหมิง ต้าหลี่ ยู่ซี ฉู่สูง ฉู่จิ้ง อำเภอทงไห่ จิ่งหง เมิ่งไห่ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าน่าซี ลี่เจียง อำเภอ ซือเหมา เอ่อหยวน เจี้ยนชวน

ปินชวน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋และหุย เว่ยซาน อำเภอลู่เฟิง อู่ติ้ง หยวนโม่ หนานหัว หย่งเหริน ต้าเหยา เหยาอัน เก้อจิ้ว ไคหย่วน เจี้นซ่วย หมี่เล่อ หลูซี หย่งเซิ่ง เจียงชวน เฉิงเจียง เป่าซาน เถิ่งจง หลงหลิง ลู่ซี ร่วยลี่ หว่านทิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าฮาหนี อี๋ และไต่ หยวนเจียง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าฮาหนี มั่วเจียง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าไต่ และ อี๋ จิ้งกู อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าฮาหนี และอี๋ ผู่เอ่อ อำเภอ ลู่เหลียง ซวนเวย หลัวผิง สือจง ฝู่หยวน จงเตี้ยน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่า อี๋ หนิงลั่ง อำเภอหัวผิง สือผิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเย๋า เหอโคว เมืองตุงชวน อำเภอ เหมิงเจื้อ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหมียว เหยา และไต่ จินผิง อำเภอ หยวนหยาง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเหมียว ผิงเปียน อำเภอหงเหอ ลู่ชุน เหวินซาน ย่านซาน ชิวเป่ย ฝู่หนิง กว่างหนาน หมาลี่พัว ซีโช่ว หม่ากวน หัวหนิง อี้เหมิน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ และไต่ ซินผิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ เอ๋อซาน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าไต่ และ หว่า ตี๋หม่า อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าหว่า ซังหยวน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าลากู หว่า ปุ้หลั่ง และไต่ ซวงเจียง อำเภอหลินชาง หยุน เฟิ่งชิง หลูซ่วย เจาทง ซ่วยฟุ่ เวยซิน เจิ้นสูง อี๋เหลียง ต้ากวน เหยียนจิง ไหวเจียง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าไต่ ลากู และ หว่า เมิ่งเหลียน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าฮาหนี และอี๋ เจียงเฉิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าลากู หลานชัง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าหว่า ซีเหมิง อำเภอเมิ่งล่า เสียงหยุน หลงชวน หยิงเจียง เหลียงเหอ เห่อชิ้ง หมีตู้ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ จิ่งตง อำเภอ เจิ้นคง หม่าหลง หุ้นเจ๋อ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าไป๋และผูหมี่ หลานผิง อำเภอสือเตี้ยน ชางหนิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ ฮาหนี และลากู เจิ้นหล่วน อำเภอหย่งผิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ หนานเจี้ยน อำเภอหยุนหลง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าอี๋ ย่างปี อำเภอหย่งเต๋อ หย่งซ่าน หลู่เตี้ยน เฉี่ยวเจีย โหม่วติ้ง ซวงไป๋ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าลี่ลี เหวยซี อำเภอ เต๋อซิน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าหุย และอี๋ ซุนเตี้ยน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าตู่หลง และนู่ ก้งซาน อำเภอฝูก้ง (ทั้งหมด 117 อำเภอและเมือง)

เขตปกครองตนเองธิเบต เมืองลาซา (อำเภอหลินโจว ต๋าสือ หนีมุ่ ตังซุง ) อำเภอฉูซ่วย มั่วจู๋สื้อข่า ตุยหลงเต๋อชิ่ง เขตน่าชู่ (อำเภอน่าชู่) เขตชางตู (อำเภอชางตู) เขตซานหนาน(อำเภอไน่ตง) เขตรื่อข่าเจ๋อ (เมืองรื่อข่าเจ๋อ อำเภอเจียงจือ ลาจือ ติ้งรื่อ เนี่ยลามู่ ) เขตอาหลี่ (อำเภอเก๋อเอ่ อ ผู่หลาน ) เขตหลินจือ (อำเภอหลินจือ หนี่หลิน) (ทั้งหมด 19 อำเภอ)

มณฑลส่านซี เมืองซีอัน เสียนหยาง เหยียนอัน เป่าจี หันเฉิง ถงชวน หั่นจง อำเภอหัวอิน ผู่เฉิง หวงหลิง เหมียน หนานเจิ้ง หลิงป้า ลู่หยาง เมือง หลูหลิน อำเภอติ้งเปียน จิ้งเปียน เหิงซาน อันคาง สือฉวน ฮั่นอิน หัว หนิงซ่าน จื่อหยาง ศุนหยาง ผิงลี่ ไป๋เหอ เจิ้นผิง เฟิงเกา ซางโจว ตันเฟิ้ง ซั่วซ่วย หนิงเฉียง เว่ยหนาน กันฉวน อันไส้ จื้อตัน จื่อฉาง เหยียนฉาง เสินมู่ ฝูกู่ เจีย อู่เป่า ชิงเจี้ยน จือโจว อู่ฉี เหยียนชวน ฟู่ ลั่วชวน ฝัวผิง เจิ้นปา ลัวหนาน ซางหนาน ซันอยาง เจิ้นอัน ต้าลี่ เหออยาง เฉิงเฉิง ไป๋ซ่วย ฟู่ผิง ไหวเต๋อ หนีจื่อ เฉิงกุ้ อี๋ชวน ถงกวน เฟิ้ง หยาง (ทั้งหมด 67 อำเภอและเมือง)

มณฑลกันซู เมืองหลานโจว ไป๋หยิน เจียหยู่กวน จิ่วฉวน เทียนซ่วย หลินเซี่ย จินชาง ยู่เหมิน จางเยี่ย อู่เวย ผิงเหลียง ซีเฟิง อำเภอหมินฉิน ชิ่งหยาง หมิน อู่ตู ทั่วชาง เฉิง เหวิน เตี๋ยปู้ โจวฉู่ หย่งจิ้ง ตุนหวง เซียเหอ อันซี หัวถิ่ง ซีเหอ คัง หลี่ หล่งซี เว่ยหยวน ทงเว่ย จาง จิ้งชวน จวงล่าง หัวฉือ หนิง เจิ้นหยวน เหอซ่าย เจิ้งหนิง หมาฉู่ เกาไถ หมินเล่อ หวน หลิงไถ ฉงซิ่น จิ้งหนิง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าฮาซะเคอ อาเค่อไซ่ อำเภอ หลินเซี่ย กวงเหอ เหอเจิ้ง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าเป่าอัน ตุงเซียงและซ่าลา จีสือซาน อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าธิเบต เทียนจู้ (ทั้งหมด 53 อำเภอและเมือง)

มณฑลชิงไห่ เมืองซีหนิง อำเภอหวงจง(วัดถาเอ่อ) เมืองเก๋อเอ่อมู่ อำเภอก้งเหอ กังฉ๋า (ทะละสาบชิงไห่และเกาะนก) กุ้ยเต๋อ เล่อตู อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าหุย ฮั่วหลง อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าซ่าลา สูนฮั่ว อำเภอตูหลาน อูหลาน หม่าตัว เจียนจา ถงเหริน ซิงไห่ ถงเต๋อ เจ๋อคู่ อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่ามองโกล เหอหนาน อำเภอ ยู่ซู่ หม่าฉิ้น จิ่วจื้อ ผิงอัน กังฉ่า อำเภอปกตรองตนเองชนเผ่าถู่ หมินเหอ อำเภอยู่ชู่ เชิงตัว หนังเชียน จ๋าตัว จื้อตัว (ทั้งหมด 29 อำเภอและเมือง)

เขตปกตรองตนเองชนเผ่าหุย หนิงเซี่ย เมืองหยินชวน อู๋จง ชิงถงเสีย อำเภอหลิงอู่ จงเว่ย เหยียนฉือ จงหนิง ผิงหลัว ถงซิน กู้หยวน ซีจี๋ ไห่หยวน สือจุ่ยซาน เผิงหยาง จิ้งหยวน หลงเต๋อ (ทั้งหมด 16 อำเภอและเมือง)

เขตปกตรองตนเองชนเผ่าเวยอูเออ ซินเกียง เมืองอูลูมูฉี สือเหอจือ ถูลู่ฟาน เค่อฉือ ห้ามี่ คู่เอ่อเล่อ อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าถ่าจี๋เค่อ ถ่าสือคู่เออกาน เมืองอาเค่อซู อาถูสือ ชางจี๋ อำเภอคู่เชอ ซาเชอ ชูฟู ปู้คัง เมืองอีหนิง อำเภอฮั่วเฉิง ซ่านซ่าน ทัวเคอซุน เยี่ยเฉิง ปั๋วเล่อ เมืองอาเล่อไท่ เค่อลาหม่าอี ถ่าเฉิง ขุยถุน เหอเถียน อำเภอหมี่ชวน ฮูถูปี้ มู่เหล่ย ชี๋ไถ หม่าน่าสือ ปัวหู เยียนเซ่อ หลุนไถ เชี่ยวมั่ว เหวินซู่ ไป้เฉิง ซินเหอ หมินเฟิง หยูเถียน เช่อเล่อ มั่วยู่ ซูเล่อ อิงจีซา เจ๋อผู่ อีอู๋ ปาหลี่คุณ ลั่ว ชิงเหอ ฝู่หย่น ฝูไห่ ซาวัน เหอซั่ว เหอเถียน ลั่วผู่ ซาหย่า ผีซาน อูสือ ปาฉู่ (ทั้งหมด 58 อำเภอและเมือง )

Suggest To A Friend
  Print