Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่ ห้า เอกสารที่แนบ
หนึ่ง ระเบียบการควบคุมนักข่าวต่างชาติและองค์กรข่าวสารต่างชาติประจำถาวร
2005-01-25

คำสั่งคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีเลขที่

(ประกาศและดำเนินการใน วันที่19 มกราคม 1990)

ข้อที่หนึ่ง เพื่อส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าว สาร ควบคุมดูแลกิจกรรมในประเทศจีนของนักข่าวต่างชาติและองค์กรข่าวสารต่างชาติประจำ ถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินกิจกรรม จึงจัดทำระเบียบการฉบับนี้ขึ้น

ข้อที่สอง ระเบียบการฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักข่าวต่างด้าวประจำถาวร นักข่าวที่มาสัมภาษณ์ระยะสั้น (นักข่าวต่างด้าวประจำถาวร นักข่าวที่มาสัมภาษณ์ระยะสั้น ใช้ชื่อรวมว่า นักข่าวต่างด้าว) และองค์กรข่าวสารต่างชาติที่ประจำอย่างถาวร

นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรหมายถึง นักข่าวอาชีพที่องค์กรข่าวสารต่างประเทศ จัดส่งมาประจำในเมืองจีนแบบถาวรเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไปเพื่อดำเนินกิจกรรม สัมภาษณ์ข่าว ประกาศข่าว ตามระเบียบการฉบับนี้

นักข่าวต่างด้าวที่มาสัมภาษณ์ ระยะสั้น หมายถึงนักข่าวอาชีพที่อยู่เมืองจีนไม่ถึง 6 เดือน เพื่อดำเนินกิจกรรมสัมภาษณ์ข่าว ประกาศข่าว ตามระเบียบการฉบับนี้

องค์การข่าวสารต่างชาติที่ประจำถาวร หมายถึงองค์กรย่อยที่องค์กรข่าวสารต่างประ เทศได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศจีน เพื่อดำเนินกิจกรรมสัมภาษณ์ข่าว ประกาศข่าว และมีเจ้าหน้าที่จำนวนอย่างน้อย 1 คน หรือ 1 คนขึ้นไป ตามระเบียบ การฉบับนี้

ขอ้ที่สาม รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปกป้องสิทธิโดยชอบธรรมของ นักข่าวต่าวด้าวและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวรและอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้ กิจกรรมการงานดังกล่าวได้เป็นไปตามปกติ ตามกฏหมาย

นักข่าวต่างด้าวและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏ หมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อที่สี่ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กระทรวงการต่างประเทศ) เป็นหน่วยงานหลัก ที่ควบคุมบริหารนัก ข่าวต่างด้าว และองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร

ข้อที่ห้า การที่องค์กรข่าวสารต่างประเทศจัดส่งนักข่าวประการถาวรมา ควรยื่น คำร้องต่อกรมข่าวสาร กระทรวงการต่างประเทศ(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กรมข่าวสาร) หนังสือ คำร้องควรมีลายเซ็นต์ของผู้รับผิดชอบในสำนักงานใหญ่ขององค์กรดังกล่าว และประกอบ ด้วยเนื้อหา และเอกสารดังต่อไปนี้

() ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรข่าวสารดังกล่าว

() ชื่อนามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่ง ประวัติ และ สถานที่ประจำการของนักข่าวที่ส่งมาก

() เอกสารรับรองการเป็นนักข่าวอาชีพของนักข่าวที่ส่งมา

กรณีที่มีองค์กรข่าวสารต่างประเทศสององค์กร หรือสององค์กรขึ้นไปได้จัดส่งนัก ข่าวประจำการคนเดียวนั้น ควรดำเนินการพิธีการยื่นคำร้องตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

และระบุตำแหน่งหน้าที่ที่ควบคู่กันของนักข่าวดังกล่าวในหนังสือคำร้องของแต่ละองค์ กร

ข้อที่หก หลังจากคำร้องในการจัดส่งนักข่าวประจำการได้รับการอนุมัติแล้ว นักข่าวดังกล่าวควรถือหนังสือมอบตำแหน่งที่มีลายเซ็นต์ของผู้รับผิดชอบ ในสำนักงาน ใหญ่ขององค์กรดังกล่าวพร้อมทั้งพาสปอร์ตของตนไปทำพิธีการลงทะเบียน ที่กรมข่าว สาร ภายใน 7 วันนับจากวันที่มาถึงเมืองจีน เพื่อรับบัตรนักข่าวต่างด้าว

นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรที่อยู่นอกเขตกรุงปักกิ่ง ควรไปทำพิธีการตามข้อกำ หนดข้างต้นที่สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ของรัฐบาลท้องถิ่น ที่ได้รับการมอบหมายจาก กรมข่าวสาร (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมข่าวสาร) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มาถึงเมืองจีน

ข้อที่ 7 องค์กรข่าวสารต่างประเทศจัดตั้งองค์กรข่าวสารประจำถาวร ควรยื่นคำร้อง ต่อ กรมข่าวสาร หนังสือคำร้อง ควรเซ็นต์โดยตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมายขององค์กรดัง กล่าว และประกอบด้วยเนื้อหาและเอกสารดังต่อไปนี้

() ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรข่าวสารดังกล่าว

() ชื่อองค์กร เขตที่ประจำการ ขอบเขตกิจกรรม จำนวนคน ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่ง และประวัติของผู้รับผิดชอบและ บุคคลอื่นๆขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน

() สำเนาหนังสือรับรองลงทะเบียนบริษัท ในประเทศขององค์กรข่าวสาร ดังกล่าว

ข้อที่แปด หลังจากคำร้องในการจัดตั้งองค์กรข่าวสารประจำถาวรได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบขององค์กรข่าวสารประจำถาวรดังกล่าว ควรถือหนังสือมอบอำนาจที่เซ็นต์โดยตัวแทน ที่ชอบด้วยกฏหมายขององค์กรข่าวสารต่างประเทศดังกล่าว และ พาสปอร์ตของตนพร้อมทั้ง พาสปอร์ตของบุคคลอื่นๆ ไปทำพิธีการจดทะเบียนที่กรมข่าวสารภายใน 7 วัน หลังจากมาถึงเมือง จีน เพื่อรับบัตรองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร

องค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ที่อยู่ในเขตอื่นๆ นอกเหนือจากปักกิ่ง ผุ้รับผิดชอบ ควรไปทำพิธีการตามข้อกำหนดข้างต้นที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากกรมข่าวสาร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มาถึงเมืองจีน

ข้อที่เก้า กรณีที่นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรไปจากเมืองจีนเป็นเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินหกเดือน องค์กรที่จัดส่งนักข่าวดังกล่าวมีความต้องการจัดส่งนักข่าวมาทำหน้าที่แทน ควรให้ผู้รับผิดชอบในสำนักงานใหญ่ขององค์กรนั้น ยื่นหนังสือคำร้องในลักษณะลายลักษณ์อักษร ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากกรมข่าวสารล่วงหน้าก่อน พร้อมแนบเอกสาร ที่ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่ง ประวัติ และ เอกสารรับรองการเป็นนักข่าว อาชีพ ของนักข่าวที่มาทำหน้าที่แทน นักข่าวที่มาทำหน้าที่แทนต้องผ่านการอนุมัติและทำบัตร เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถดำเนินกิจกรรมงานได้

ข้อที่สิบ นักข่าวต่างด้าวประจำถาวร ควรไปทำพิธีการส่งตรวจและต่ออายุบัตรนักข่าว ต่างด้าวที่กรมข่าวสารหรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมข่าวสาร ปีละครั้ง กรณีที่ไม่ได้ทำ พิธีการส่งตรวจและต่ออายุ เกินเวลากำหนด 30 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันชอบทำ จะสูญเสียสิทธิ์การ เป็นนักข่าวต่างด้าวประจำถาวรไปโดยอัตโนมัติ

เวลาองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวรมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ การเพิ่ม หรือลดจำนวนเจ้าหน้าที่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงทีสำคัญอื่นๆ ควรยื่นคำร้องต่อกรมข่าวสารหลัง จากได้รับการพิจารณาและอนุมัติแล้ว ไปทำพิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียน

ข้อที่สิบเอ็ด นักข่าวต่างด้าวที่ติดตามผู้นำประเทศ ผู้นำรัฐบาล หรือ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศมาเยือนเมืองจีน………………(หมายเหตุจากผู้แปล ภาษาจีนต้นฉบับ ตรงที่จุดๆๆๆเป็น ภาษาขยะ จึงไม่สามารถแปลได้)

ข้อที่สิบสอง นักข่าวต่างด้าวทีสัมภาษณ์ในระยะสั้น และทีมงานนักข่าวมาสัมภาษณ์ข่าว ที่เมืองจีนควรยื่นคำร้องต่อสถาทูตจีนที่ประจำเมืองนอก หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ของจีน หลังจากได้รับอนุมติแล้ว ไปทำวีซ่าที่สถานทูตจีนประจำเมืองนอก หรือ หน่วยงานทำวีซ่า ที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ

นักข่าวต่างด้าวที่สัมภาษณ์ระยะสั้นและทีมงานนักข่าวที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงาน ภายในประเทศของประเทศจีน ควรถือหนังสือเชิญหรือ โทรเลขเชิญ ไปทำวีซ่าที่สถานทูตจีน ประจำเมืองนอก หรือ หน่วยงานทำวีซ่า ที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงการต่าง ประเทศ

ข้อที่สิบสาม กิจกรรมการสัมภาษณ์ข่าวในประเทศจีนของนักข่าวต่างด้าวที่มา สัมภาษณ์ในระยะสั้น จะได้รับการจัดแจงและการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ต้อนรับ

นักข่าวต่างด้าวที่มาสัมภาษณ์ข่าวในระยะสั้น ถ้าต้องการต่อเวลาสัมภาษณ์เนื่องด้วย เหตุผลอันชอบธรรมควรได้รับการอนุญาติจากหน่วยงานที่ต้อนรับและทำการต่อวีซ่า ตามข้อกำหนด

ข้อที่สิบสี่ นักข่าวต่างด้าวและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ควรดำเนิน กิจกรรมภายในขอบเขตกิจกรรมงานที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือ ตามแผนสัมภาษณ์ที่ได้จัดวางไว้

นักข่าวต่างด้าวและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ควรที่จะปฏิบัติตาม ศีลธรรมอาชีพ วงการข่าวสาร ห้ามดัดแปลงความเป็นจริง สร้างข่าวรือ หรือสัมภาษณ์ ประกาศข่าวด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม

นักข่าวต่างด้าวและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ไม่ เหมาะกับสถานะ ตำแหน่งของตน หรือ ทำลายความปลอดภัยแห่งชาติ เอกราชและ สาธารณะ ประโยชน์ในสังคมของประเทศจีน

ข้อที่สิบห้า นักข่าวต่างด้าวสัมภาษณ์ผู้นำสำคัญของจีนต้องยื่นคำร้องโดยผ่าน กรม ข่าวสารและได้รับการพิจารณาและอนุญาต นักข่าวต่างด้าวสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ของประเทศจีน ต้องยื่นคำร้องโดยผ่านหน่วยงานนิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยว ข้องและได้รับการอนุมัติ

นักข่าวต่างด้าวไปสัมภาษณ์ข่าวที่เขตซึ่งเปิดให้ชาวต่างชาติของเมืองจีน ต้องได้รับ การอนุญาตจากสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ของมณฑล เขตปกครองตนเอง เมืองที่ขึ้นกับรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงล่วงหน้าก่อน กรณีไปสัมภาษณ์ข่าวที่เขตไม่ใช่ เขตเปิดสำหรับชาวต่างชาติ ของเมือง จีนควรต้องยื่นคำร้องต่อกรมข่าวสารในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจาก ได้รับการอนุมัติแล้วไปทำบัตรเดินทางที่หน่วยงานตำรวจ

ข้อที่สิบหก นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ควรเช่า ใช้ สถานที่ในการจัดตั้งสถานที่ทำงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของจีน

นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร สามารถจ้าง คนสัญชาติจีนเป็นเจ้าหน้าที่ทำงาน หรือเจ้าหน้าที่บริการได้โดยผ่านหน่วยงานบริการนิเทศน์ สัมพันธ์ในท้องถิ่น การจ้างคนสัญชาติประเทศของตน หรือสัญชาติประเทศที่สามให้เป็นเจ้า หน้าที่ทำงานหรือ เจ้าหน้าที่บริการนั้นต้องได้รับความเห็นด้วยจากกรมข่าวสาร

ข้อที่สิบเจ็ด นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรและองค์กรข่าวสารต่างประเทศ ประจำถาวร ห้ามจัดตั้งเครื่องรับส่งสัญญานแบบไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมในประ เทศจีน การใช้วิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทคล้ายๆกัน จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อ หน่วยงานควบคุมบริหารการสื่อสารของรัฐบาลจีน และ ได้รับการอนุมัติก่อน

ในกรณีที่นักข่าวต่างด้าวระยะสั้น ต้องการพกพา หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม เนื่องด้วยเหตุพิเศษ ควรยื่นคำร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการอนุมัติ

ข้อที่สิบแปด นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรควรแจ้งให้กรมข่าวสารทราบ ในลักษณะ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 30 วัน ที่จะออกจากตำแหน่ง และไปยกเลิกบัตรนักข่าวต่างด้าวที่ กรมข่าวสารหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมข่าวสารก่อนที่จะออกจากเมืองจีน องค์กร ข่าวสารต่างประเทศประจำถาวรควรแจ้งให้กรมข่าวสารทราบก่อน 30 วัน ที่จะปิดกิจกรรม และไปทำการคืน ยกเลิก บัตรองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวรที่กรมข่าวสารหรือ หน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากกรมข่าวสาร หลังจากปิดกิจกรรมไป

ข้อที่สิบเก้า นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรและองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถา วรที่ละเมิดข้อกำหนดในระเบียบการฉบับนี้ กรมข่าวสารสามารถแจ้งเตือน ระงับ หรือ ยุติ กิจกรรม ยกเลิกบัตรนักข่าวต่างด้าวหรือบัตรองค์กรข่าวสารต่างประเทศประจำถาวร ของผู้ละเมิดตามความเหมาะสม

การกระทำที่ละเมิดกฏหมายควบคุมการเข้าออกเมืองของคนต่างด้าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ กฏหมายระเบียบกฎเกณฑ์อื่นๆ จะได้รับการจัดการตามกฎหมายโดยหน่วยงาน ควบคุมที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

ข้อที่ยี่สิบ นอกจาก นักข่าวต่างด้าวประจำถาวรและองค์กรข่าวสารต่าง ประเทศประจำถาวรตามที่ระเบียบการฉบับนี้ได้กำหนดไว้แล้ว ชาวต่างชาติหรือองค์กรต่าง ชาติ อื่นๆ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม ทางด้านข่าวสารภายในประเทศจีน ผู้ที่ละเมิดจะได้รับ การปรับหรือลงโทษจากหน่วยงานตำรวจของจีน ตามความเหมาะสม

ข้อที่ยี่สิบเอ็ด กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบายระเบียบการ ฉบับนี้

มณฑล เขตปกครองตนเอง และเมืองที่ขึ้นกับรัฐบาลโดยตรงสามารถจัดทำระเบียบ การดำเนินการตามระเบียบการฉบับนี้

ข้อที่ยี่สิบสอง ระเบียบการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ ในขณะเดียวกัน ขอ้กำหนดชั่วคราวที่เกี่ยวกับการควบคุมนักข่าวประจำถาวรขององค์กรข่าวสารต่างประเทศ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 9 เดือนมีนาคม 1981 นั้น จึงหมดผล บังคับใช้ไป

Suggest To A Friend
  Print