Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่หนึ่ง พิธีการประจำแบบถาวร
สอง การขอวีซ่าและทำใบอนุญาติที่พักคนต่างด้าว
2005-01-25

A. การขอวีซ่า

นักข่าวต่างด้าวพร้อมญาติที่ได้รับอนุมัติให้ประจำเมืองจีนอย่างถาวรนั้น สามารถ ไปขอวีซ่า J-1 ที่สถานทูตจีนประจำท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่ต่างด้าวพร้อมญาติที่ ไม่ใช่นักข่าวขององค์กรข่าวสารต่างชาติประจำถาวรนั้น ควรขอวีซ่าแบบ Z ซึ่งโดย ทั่วไปแล้วในวีซ่าระบุแค่วันหมดอายุการเข้าเมืองแต่ไม่มีระยะเวลาการอยู่เมืองจีน หลังจากนักข่าวประจำประเทศจีนเข้าเมืองและรับบัตรนักข่าวต่างด้าวแล้ว ควรรีบ ไปทำพิธีการขออาศัยอยู่เมืองจีนสำหรับตัวเองและญาติที่หน่วยงานควบคุมการเข้า ออกเมืองของกรมตำรวจในสถานที่ที่ประจำการ

B. การทำหนังสือรับรองสุขภาพ

กรมตรวจเชื้อโรคการเข้าออกเมืองของกรุงปักกิ่ง(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ากรมตรวจ) เป็นหน่วยงานทำหนังสือรับรองสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่ประจำกรุงปักกิ่ง กรมตรวจก่อนที่จะออกหนังสือรับรองสุขภาพให้ต้องทำการตรวจสุขภาพ(เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่ต้องตรวจ) เวลา 8.00-13.00 น ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาไปตรวจร่าง กายควรงดอาหาร และถือพาสปอร์ตของตนพร้อมรูปถ่ายขนาดเท่าพาสปอร์ต 1 ใบ หนังสือรับรองสุขภาพมีผลหกเดือนนับจากวันที่ออก

กรมตรวจเชื้อโรคการเข้าออกเมืองของกรุงปักกิ่ง

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนน เหอผิงหลี่เป่ยเจีย อำเภอเฉาหยาง

เบอร์โทร 64216273

รหัสไปรษณีย์ 100013

C. การทำใบอนุญาติที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

นักข่าวที่ถือวีซ่า J-1 และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นักข่าวซึ่งถือวีซ่า Z พร้อมทั้ง ญาติจำเป็นต้องไปทำใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าวด้วยตนเอง ที่สำนักงานควบ คุมการเข้าออกเมืองของกรมตำรวจปักกิ่ง (ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนอันติ้งเหมินตุงต้าเจีย อำเภอตุงเฉิง เบอร์โทร 84015292,84015293 หรือ 64047799 ต่อ 4301,4302 รหัสไปรษณีย์ 100007 ) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ามาในเมืองจีน

เอกสารและหนังสือรับรองที่ต้องใช้ในการทำใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว มีต่อไปนี้

1. พาสปอร์ตและวีซ่าที่มีผลบังคับใช้

2. นักข่าวประจำถาวรต้องยื่นบัตรนักข่าวต่างด้าว ผู้ยื่นเรื่องต้องเซ็นต์ชื่อในแบบ ฟอร์มยื่นเรื่อง หรือประทับตราขององค์กรข่าวสารต่างชาติที่ประจำถาวร

3. สัญญาการเช่าที่พักหรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องในการซื้อบ้าน

4. รูปถ่ายขนาดเท่าพาสปอร์ต ปัจจุบัน 2 ใบ

5. หนังสือรับรองสุขภาพที่ออกโดยกรมตรวจเชื้อโรคการเข้าออกเมืองปักกิ่ง

6. เวลาเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่นักข่าวขอทำใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว ควรเสนอ หนังสือรับรองของกรมข่าวสาร

ในกรณีดังต่อไปนี้กรมข่าวสารควรออกหนังสือรับรองให้

1 นักข่าว เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นักข่าวพร้อมทั้งญาติมีการเปลี่ยนหน่วยงานที่ทำงาน

2 นักข่าว เจ้าหน้าที่ไม่ใช่นักข่าว พร้อมทั้งญาติมีการเปลี่ยนชนิดของวีซ่า

3 นักข่าวที่ถือวีซ่า J-2 ขอต่ออายุวีซ่า

4 เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่นักข่าวพร้อมทั้งญาติขอทำวีซ่า Re- entry

ข้อควรระวังในการถือใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว

1 ควรพกใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าวติดตัวไว้ เวลาพำนักอยู่ในเมืองจีน ถ้าหาก ระยะเวลาที่อยู่เมืองจีนมากกว่า 1 ปี ควรยื่นตรวจใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าวที่ หน่วยงานตำรวจควบคุมการเข้าออกเมือง ของสถานที่ประจำการปีละ 1 ครั้ง

2 รายการที่กรอกไว้ในใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพหรือตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขพาสปอร์ต เด็กติดตาม หรือรายการใด รายการหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องถือหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องไปลง ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงที่หน่วยงานควบคุมการเข้าออกเมืองของหน่วยงานตำรวจ ในสถานที่พักอาศัย ภายใน 10 วัน และแจ้งให้ศูนย์ข่าวสารทราบในลักษณะลาย ลัษณ์อักษร นักข่าวที่ประจำเซี้ยงไฮ้และกวางตุ้ง ควรแจ้งให้สำนักงานนิเทศน์ สัมพันธ์ในท้องถิ่นทราบ

3.ถ้าหากทำใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าวสูญหายโดยไม่ตั้งใจ ควรรีบไปแจ้ง ความ ที่หน่วยงานควบคุมการเข้าออกเมืองของหน่วยงานตำรวจ เพื่อลงบันทึก และอธิบายสถานการณ์ของการสูญหาย พร้อมออกการประกาศยกเลิกในหนังสือ พิมพ์ราชการของท้องถิ่น โดยใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานดังกล่าวเป็น หลักฐานหลังจากนั้นสามารถถือการประกาศในหนังสือพิมพ์ พาสปอร์ตของตน และ หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องไปขอทำใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว เพื่อเป็นการทดแทน

4 นักข่าวที่ถือวีซ่า J-1และเจ้าที่ที่ไม่ใช่นักข่าวที่ถือวีซ่า Z พร้อมทั้งญาติ หมดหน้าที่การงานจะกลับประเทศของตน เวลาออกจากเมืองจีนนอกจากจะต้องให้ จุดตรวจชายแดน ตรวจดูพาสปอร์ตที่มีผลบังคับใช้แล้วยังต้องคืนยกเลิกใบอนุญาติ ที่พักอาศัย คนต่างด้าว

D. พิธีการเข้าออกเมือง

นักข่าวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักข่าว พร้อมทั้งญาติ ที่ถือใบอนุญาติที่ พักอาศัยคนต่างด้าวถ้าหากต้องการเข้าออกประเทศจีน 1 ครั้ง หรือหลายครั้ง ภายในวันที่ใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว หมดอายุ จำเป็นต้องไปขอทำวีซ่าเกี่ยว ข้องที่สำนักงานควบคุมการเข้าออกของกรมตำรวจ มิฉะนั้นใบอนุญาติที่พักอาศัย คนต่างด้าวของท่านจะโดนหน่วยงานตรวจชายแดนยึดไปตามกฎหมายในเวลาออก จากเมืองจีน

เวลาขอทำวีซ่าเกี่ยวข้องควรเสนอหนังสือรับรองดังต่อไปนี้

1 พาสปอร์ตและใบอนุญาติที่พักอาศัยคนต่างด้าว และ บัตรนักข่าวต่างด้าวที่ มีผลบังคับใช้

2 แบบฟอร์มการขอทำวีซ่าที่มีตราขององค์กรข่าวสารต่างชาติประจำถาวร ประทับไว้

3 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นักข่าวพร้อมทั้งญาติควรยื่นหนังสือแจ้งที่ออกโดยกรมข่าว สาร

Suggest To A Friend
  Print