Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการทางด้านข่าวสาร > ส่วนที่หนึ่ง พิธีการประจำแบบถาวร
หนึ่ง, การยื่นขอ บัตรนักข่าวต่างด้าว
2005-01-25

A. การยื่นขอประจำเมืองจีนอย่างถาวร ควรจะดำเนินการอย่างไร

นักข่าวต่างด้าวประจำแบบถาวร หมายถึงนักข่าวอาชีพที่องค์กรข่าวสารต่างประเทศส่ง

มาประจำที่เมืองจีนปีละไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ตาม"ระเบียบการควบคุมนักข่าวต่างด้าว และองค์การข่าวสาร ต่างประเทศที่ประจำ อย่างถาวร" (ซึ่งต่อไปนี้ใช้ชื่อย่อว่า " ระเบียบการ" ) เพื่อดำเนินการกิจกรรมทางด้านข่าวสาร ปัจจุบันนี้นักข่าวต่างด้าว สามารถประจำอย่างถาวรที่เมืองจีนในกรุงปักกิ่ง เซี้ยงไฮ้ กวางเจา และเซินเจิ้น กรมข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกย่อว่า กรมข่าวสาร) คือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักข่าวต่างด้าวที่ประจำเมืองจีน สำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ของเทศบาลนครเซี้ยงไฮ้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สำนักงานเซี้ยงไฮ้) และสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ของเทศบาลมลฑลกวางตุ้ง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าสำนักงาน กวางตุ้ง) ต่างรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักข่าวต่างด้าวที่ประจำในเซี้ยงไฮ้และ กวางตุ้ง ตามลำดับ ตามการมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ

ถ้าหาากองค์การข่าวสารต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะจัดส่งนักข่าวประจำที่เมืองจีน จำเป็นต้องยื่นคำร้องให้กับกรมข่าวสารในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร คำร้องนี้ สามารถยื่นให้กับกรมข่าวสารโดยตรง หรือไม่ก็ยื่นให้กับกรมข่าวสารโดยผ่านสถานทูตที่ประจำ ประเทศสาธารณประชาชนจีน ก็ได้ หนังสือคำร้องจำเป็นต้องมีลายเซ็นต์ของผู้รับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ขององค์กร นั้น ๆ และต้องประกอบด้วยเนื้อหาและเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรข่าวสารดังกล่าว

2. ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่งและหน้าที่ ประวัติ และเมืองที่ประสงค์จะ ไปประจำ ของนักข่าวที่ส่งมา

3. เอกสารรับรองนักข่าวอาชีพ ซึ่งรับรองว่ามีการจัดส่งนักข่าวมา

หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วก็สามารถจัดส่งนักข่าวมาประจำที่เมืองจีนอย่างถาวร กรณีที่มีองค์กรข่าวสารต่างประเทศสององค์กร หรือ สององค์ขึ้นไป ได้จัดส่งบุคคล เดียวกันให้เป็นนักข่าวประจำอย่างถาวรนั้น จำเป็นต้องแยกดำเนินการตามพิธีการยื่น คำร้อง ตามข้อกำหนดเบื้องต้น และต้องต่างระบุหน้าที่ตำแหน่งที่นักข่าวคนนี้รับ ผิดชอบควบคู่ ในหนังสือคำร้องของตน

B. พิธีการทำบัตรนักข่าวต่างด้าว

บัตรนักข่าวต่างด้าว เป็นบัตรประจำตัวในเมืองจีนของนักข่าว เป็นบัตรที่จำต้องใช้เวลา นักข่าวดำเนินการสืบข่าวและประกาศข่าว ฉะนั้นจึงควรจะพกติดตัวไว้และเก็บรักษาอย่างดี เวลาสืบข่าวต้องแสดงให้ตรวจสอบ นักข่าวต่างด้าวที่ประจำในเมืองจีนไปทำงานสืบข่าวหรือ ท่องเที่ยวก็ต้องพกบัตรนักข่าวต่างด้าว พาสปอร์ตของตนและใบอนุญาติพักอาศัยของคนต่างด้าว หรือเอกสารที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ติดตัวไว้

นักข่าวมาใหม่

นักข่าวต่างด้าวที่ได้รับการอนุมัติประจำเมืองจีนอย่างถาวรแล้ว ควรถือหนังสือมอบตำแหน่ง ที่มีลายเซ็นต์ของผู้รับผิดชอบสำนักงานใหญ่ขององค์กรนั้น (กรรมการผู้จัดการ หรือ หัวหน้า รองหัวหน้าสำนักข่าว หรือบรรณาธิการใหญ่ รองบรรณาธิการใหญ่ หรือ หัวหน้า รองหัวหน้า สถานีและอื่นๆ) และพาสปอร์ตของตน ไปทำพิธีการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มา ถึงเมืองจีน ที่ศูนย์ข่าวสารนักข่าวต่างชาติกระทรวงการต่างประเทศ(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ศูนย์ข่าว สาร) นักข่าวที่ประจำในเซี้ยงไฮ้ ไปทำการที่ สำนักงานเซี้ยงไฮ้ นักข่าวที่ประจำในกวางตุ้ง ไปทำ การที่สำนักงานกวางตุ้ง เวลาลงทะเบียนควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของที่ทำงานและที่พัก พร้อมรูปถ่ายพาสปอร์ตปัจจุบัน 6 ใบ กรอกแบบฟอร์มยื่นขอลงทะเบียนนักข่าวต่างด้าว 2 ชุด แล้วจะได้รับบัตรนักข่าวต่างด้าวที่ออกโดยกรมข่าวสาร (บัตรนักข่าวต่างด้าวของนักข่าวที่ประจำ ในเซี้ยงไฮ้ จะออกโดยสำนักงานเซี้ยงไฮ้ บัตรนักข่าวต่างด้าวของนักข่าวที่ประจำ ในกวางตุ้ง จะออกโดยสำนักงานกวางตุ้ง)

นักข่าวที่มีตำแหน่งควบคู่ในหลายองค์กร

นักข่าวต่างด้าวที่ประจำอย่างถาวรถ้าหากต้องการดำรงตำแหน่งนักข่าวในองค์กรข่าวสารต่าง ชาติอื่นๆ ที่ประจำในเมืองจีน ก็ต้องให้ผู้รับผิดชอบสำนักงานใหญ่ขององค์กรข่าวสารต่างชาติที่ เกี่ยวข้องนั้นไปยื่นคำร้องต่อกรมข่าวสารในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อกำหนดของ ระเบียบการ และหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ไปทำการตามพิธีการลงทะเบียนที่ศูนย์ข่าวสาร (นักข่าวประจำปักกิ่ง) หรือที่สำนักงานเซี้ยงไฮ้ (นักข่าวประจำเซี้ยงไฮ้) หรือที่สำนักงานกวางตุ้ง (นักข่าวประจำกวางตุ้ง) เพื่อรับบัตรนักข่าวต่างด้าว ซึ่งมีการระบุไว้ชื่อองค์กรที่ดำรงค์ตำแหน่ง ควบคู่กัน

นักข่าวทำหน้าที่แทน

ในกรณีที่นักข่าวต่างด้าวออกจากเมืองจีน เป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไปและไม่เกิน 6 เดือน ถ้าหากองค์กรที่ส่งนักข่าวมาต้องการส่งนักข่าวทำหน้าที่แทน ควรให้ผู้รับผิดชอบสำนักงานใหญ่ ขององค์กรนั้น ยื่นคำขอต่อกรมข่าวสารหรือสถานทูตประจำเมืองจีน ในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์ อักษรก่อน พร้อมทั้งเอกสารรับรองที่ระบุชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่งหน้าที่ ประวัติ และการเป็นนักข่าวอาชีพของนักข่าวดังกล่าว พิธีการลงทะเบียนของนักข่าวทำหน้าที่แทนนักข่าว ประจำเมืองจีนอย่างถาวรนั้น จะเหมือนกับของนักข่าวประจำอย่างถาวร ต้องได้รับบัตรนักข่าว ต่างด้าวชั่วคราวที่ออกโดยกรมข่าวสารหรือสำนักงานนิเทศน์สัมพันธ์ ที่ได้รับการมอบหมายจาก กระทรวงการต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบันนี้มีสำนักงานที่เซี้ยงไฮ้และสำนักงานที่กวางตุ้ง) ก่อน ถึงจะ สามารถดำเนินกิจกรรมการสืบข่าว เมื่อไหร่ที่นักข่าวประจำแบบถาวรกลับมา ดำรงตำแหน่งอีก นักข่าวที่ทำหน้าที่แทนควรจะยุติการดำเนินกิจกรรมสืบข่าวทันที และคืนบัตรนักข่าวต่างด้าวของ ตนให้กับองค์กรที่ออกบัตร

ในกรณีที่องค์กรข่าวสารต่างชาติต้องการที่จะเปลี่ยนนักข่าวประจำการถาวร ควรให้ ผู้รับผิดชอบสำนักงานใหญ่ขององค์กรนั้น ยื่นคำร้องต่อกรมข่าวสารล่วงหน้า 30 วันทำการตามข้อ กำหนดข้อที่ 5 ของระเบียบการและได้รับการอนุมัติ ในขณะเดียวกันที่นักข่าวมาใหม่ได้รับบัตร นักข่าวต่างด้าว นักข่าวที่ถูกเปลี่ยนควรยุติการดำเนินกิจกรรมสืบข่าวโดยทันที และคืนบัตรนักข่าว ต่างด้าวของตนให้กับองค์กรที่ออกบัตร เพื่อทำการยกเลิก ถ้าหากนักข่าวที่ถูกเปลี่ยนไม่ไปทำตาม พิธีการออกจากตำแหน่งที่องค์กรที่ออกบัตรก็จะมีผลกระทบต่อนักข่าวที่มาใหม่ในการดำเนินพิธี การประจำเมืองจีน

ถ้าหากนักข่าวต่างด้าวที่ประจำเมืองจีนแบบถาวรต้องการยุติการดำเนินกิจกรรมในเมือง จีน ต้องแจ้งให้กรมข่าวสาร(นักข่าวประจำปักกิ่ง) หรือ สำนักงานเซี้ยงไฮ้ (นักข่าวประจำเซี้ยงไฮ้) หรือ สำนักงานกวางตุ้ง (นักข่าวประจำกวางตุ้ง) ให้ทราบล่วงหน้า 30 วันทำการ และคืนบัตรนัก ข่าวต่างด้าวให้กับองค์กรที่ออกบัตร ไปทำการยกเลิก จัดการชำระภาษีอากร ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่ควรชำระ ให้เรียบร้อย และคืนใบอนุญาติที่พักของคนต่างด้าวเพื่อทำการยกเลิก ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่จะออกจากแผ่นดินจีน

ใบอนุญาติองค์กรข่าวสารต่างชาติประจำถาวร

การจัดตั้งองค์กรข่าวสารประจำอย่างถาวรใหม่ ผู้รับผิดชอบขององค์กรนั้นจำเป็นต้อง ทำบัตรนักข่าวต่างด้าวควบคู่กับใบอนุญาติองค์กรข่าวสารต่างชาติประจำถาวร หลังจากนั้นถือใบ อนุญาติดังกล่าวและหนังสือที่ออกโดยกรมข่าวสารถึงสำนักงานควบคุมคนเข้าออกเมืองของกรมตำรวจกรุงปักกิ่ง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กรมตำรวจ) ไปทำพิธีการทำตราประจำองค์กร ที่กรมตำรวจ(นัก ข่าวต่างด้าวที่ประจำในเซี้ยงไฮ้ หรือ กวางตุ้ง ต่างไปทำพิธีการดังกล่าวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม รัฐบาลท้องถิ่นระบุไว้) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนักข่าวมือหนึ่ง(ผู้รับผิดชอบ) ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง แทนควรจะถือใบอนุญาติองค์การข่าวสารต่างชาติประจำถาวรไปทำพิธีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิด ชอบองค์กรที่ศูนย์ข่าวสาร

C. การต่ออายุบัตรนักข่าวต่างด้าว

บัตรนักข่าวต่างด้าวของนักข่าวประจำแบบถาวรมีอายุ การใช้งานเป็นเวลา 1 ปี ศูนย์ ข่าวสารมีการรวบรวมทำพิธีการต่ออายุของบัตรนักข่าวในเดือน ธันวาคม ของทุกปี บัตร นักข่าวของนักข่าวประจำแบบถาวร ที่มาใหม่จะมีอายุถึงสิ้นปีของปีนั้นๆ ทั้งหมด นักข่าว ควรไปทำพิธีการยื่น ส่ง ตรวจ และต่ออายุที่องค์กรออกบัตรภายใน 10 วันทำการก่อนที่ บัตรจะหมดอายุ กรณีที่เลยเวลากำหนด ควรอธิบายสาเหตุให้ชัดเจนด้วยตนเอง กรณีที่เลย เวลากำหนดไป 30 วัน และไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือก็จะหมดสิทธิ์ที่จะเป็นนักข่าวต่างด้าว ประจำถาวรโดยอัตโนมัติ อายุของบัตรนักข่าวชั่วคราว จะเป็นไปตามวันที่กำหนดที่ อนุมัติโดยกรมข่าวสาร(อายุไม่สามารถเกิน 6 เดือน) กรณีที่มีความต้องการต่ออายุ เนื่องด้วยในกรณีพิเศษ ควรยื่นคำร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 10 วันทำการให้ กับศูนย์ข่าวสารเพื่อทำการดำเนินการต่ออายุ

เวลานักข่าวประจำแบบถาวรที่ปักกิ่งไปต่ออายุบัตรนักข่าวควรถือเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือคำร้องต่ออายุบัตรนักข่าวที่ออกและเซ็นต์โดยนักข่าวมือหนึ่งในสำนักข่าว ย่อย ประจำปักกิ่ง ที่นักข่าวดังกล่าวสังกัด

2. รูปถ่ายขนาดเท่าพาสปอร์ต 2 ใบ

3. ตัวจริงหรือสำเนาของบัตรนักข่าวในปีนั้นๆ (เวลารับบัตรใหม่ควรคืนบัตรเก่ากลับไป ทำการยกเลิก)

นักข่าวประจำที่เซี้ยงไฮ้ กวางตุ้ง ต่างทำพิธีการขอต่ออายุบัตรนักข่าวที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

D. การออกทดแทนและยกเลิกบัตรนักข่าว

ต่างด้าวถ้าหากบัตรนักข่าวต่างด้าวของนักข่าวประจำปักกิ่งเกิดการสูญหาย ควรแจ้งให้กรมข่าว สารในลักษณะลายลักษณ์อักษร ทันที พร้อมอธิบายสาเหตุแลและออกคำประกาศการยก เลิกในหนังสือพิมพ์ประจำวันปักกิ่ง หลังจากได้รับการอนุมัติและเห็นการประกาศที่ตัด ออกจากหนังสือพิมพ์แล้วสามารถออกบัตรทดแทนได้

ถ้าหากบัตรนักข่าวมีการชำรุด สามารถถือบัตรเก่าไปแลกเพื่อรับบัตรใหม่ที่ศูนย์ ข่าวสาร

Suggest To A Friend
  Print