Home > ข่าวสารสถานทูต > ข่าวสารท่านทูต
ข้อพึงปฏิบัติในการขอวีซ่าไปท่องเที่ยวประเทศจีน
2004/04/22
 

ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. พาสปอตท่ียังไม่หมดอายุภายในครึ่งปี

2. กรอกแบบฟอร์มขอวิีซ่า 1 ฉบับ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้)

3. รูปถ่ายท่ีไม่ใส่หมวกซี่งถ่ายเมื่อไม่นานมานี้ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

4. หากจำเป็น ยังต้องเสนอตั๋วเรือบิน (ตั๋วรถ ตั๋วเรือ) ไปกลับ เช็คเดินทางหรือหลักฐานการรับรองเงินฝากในธนาควรด้วย

Suggest To A Friend:   
Print