Home > ข่าวสารสถานทูต > ข่าวสารท่านทูต
ข้อกำหนดเกี่ยวกับปัญหาให้ทัวร์ต่างชาติ
2004/04/22
 

เพื่อท่ีจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีน โดยได้ยึดถือตามกฏหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีงได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับปัญหาให้ทัวร์ต่างชาติวีซ่าปลายทางดังต่อไปนี้

1. กรุ๊ปทัวร์ท่ีจะวีซ่าปลายทางได้เฉพาะกรุ๊ปทัวร์ท่ีจัดหรือต้อนรับโดย ซี.ไอ.ที.เอสการท่องเที่ยวท่ีได้จดทะเบียนกับองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนเท่านั้น ซี. ไอ.ที. เอส.การท่องเที่ยวจะยื่นขอทำวีซ่าปลายทางตามโทรเลหรือจดหมายเกี่ยวกับขอวีซ่าที่่ีส่งโดยองค์การท่องเที่ยวระดับมณฑล เขตปกครองตนเองและนครท่ีขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ซี. ไอ. ที. เอส. การท่องเที่ยวจะโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบริษัททัวร์ในประเทศจีนไม่ได้ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด ๆ ก็ตามข้อกำหนดนี้จะใช้กับผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติไม่ได้

2. องค์การวีซ่าปลายทางท่ีกระทรวงรักษาความสงบได้มอบอำนาจให้จะประจำอยู่ณ.เมืองท่ี่ีเปิดรับชาวต่างชาติดังต่อไปนี้คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน จุงกิง ต้าเหลียน ฮกจิ๋๋๋ว เซี่ยเหมิน ซีอาน กุ้ยหลิน หังโจว คุนมิง กวางโจว (ป๋ายหวิน) เซินเจิ้น (หลอหู เสอโข่ว) จูห่าย (ก้งเป่ย) ไฮเค้า ซันย่า จี้หนาน ชิงเต่า เอียนไถ เวยห่าย เฉิงตู นานกิง

3. ไม่จำกัดจำนวนคนในกรุ๊ปทัวร์ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศจีนไม่เกิน 1 เดือน ก่อนทกรุ๊ป่ีทัวร์จะเดินทางถีงประเทศจีน ซี. ไอ. ที. เอส. การท่องเที่ยวจะยื่นขอวีซ่าปลายทางแบบกรุ๊ปต่อองค์การวีซ่าท่ีเกี่ยวข้อง โดยเสนอรายชื่อของกรุ๊ปทัวร์ล่วงหน้า 3 วัน องค์การวีซ่าจะแจ้งข่าวการอนุมัติให้ ซี. ไอ. ที. เอส. การท่องเที่่ียวทราบล่วงหน้า 1 วัน รายชื่อนักท่องเที่ยวท่ีได้อนุมัติแล้ว จะลดจำนวนลงได ้ แต่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนคนไม่ได้ เมื่อกรุ็ปทัวร์เดินทางถีง องค์การวีซ่าจะให้วิซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ให ้ หรือจะทำวีซ่าเสร็จมอบให้ ซี. ไอ. ที. เอส.ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนท่ีกรุ๊ปทัวร์จะเดินทางถึงก็ได้ แบบฟอร์มการวีซ่ากรุ๊ปทัวร์(รวมรายชื่อ ต่อไปก็เป็นเช่นนี้) หนึ่งฉบับมีสองแผ่นคู่กัน (แนบตัวอย่างมาด้วย จัดพิมพ์โดยองค์การท่องเที่ยวระดับมณฑลเท่านั้น) ใบวีซ่าจะติดอยู่ในช่องวีซ่าในแผ่นแรก ถ้าจำนวนคนในกรุ๊ปค่อนข้างมาก กรอกรายชื่อตามหมายเลข จะประทับตราชาติตามลำดับของกองตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงรักษาความสงบลงบนรายชื่อทุกแผ่น ส่วนแผ่นท่ีมีรายชื่อไม่เต็ม จะลากเส้นจากช่องท่ีว่างด้านซ้ายลงถึงสุดแผ่นด้านใต้ขวาสุด

4. กรุ๊ปทัวร์จะขึ้นเครื่องบินตามใบวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ท่ีอนุมัติโดยองค์การท่องเที่ยวระดับมณฑลต่าง ๆ ตอนเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าออกประเทศทุกคน โดยทางกรุ๊ปทัวร์จะยื่นพาสปอตและการวิซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ท่ีมีสองส่วนคู่กันต่อฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองก็จะประทับตราลงบนแบบฟอร์มท่ีมีการวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ทั้งสองส่วน แล้วเก็บส่วนท่ีสองไว้ ส่วนแรกให้กรุ๊ปทัวร์ถือไว้ใช้ตอนออกประเทศ

5. ระหว่างท่ีอยู่ในประเทศจีน นักท่องเที่ยวในกรุ๊ปทัวร์จะต้องอยู่กับทัวร์และเข้าออกประเทศเป็นกรุ๊ป หากมีคนจากทัวร์ไปโดยพละการหรือพำนักอยู่ในประเทศจีนอย่างผิดกฏหมาย ซี. ไอ. ที. เอส. การท่องเที่ยวต้องแจ้งให้องค์การรักษาความสงบในท้องถิ่นทราบทันที และช่วยองค์การรักษาความสงบจัดการส่งตัวกลับประเทศ หากนักท่องเที่ยวดังกล่าวไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศเอง ทาง ซี. ไอ. ที. เอส. การท่องเที่ยวต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้านักท่องเที่ยวท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศพร้อมกับทัวร์เพราะเหตุสุดวิสัย ทาง ซี. ไอ. ที. เอส.การท่องเที่ยวต้องมีหนังสือรับรองพร้อมใบวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ไปจัดการแยกทัวร์ท่ีองค์การรักษาความสงบในท้องถิ่น และรับผิดชอบดูแลพวกเขาในประเทศจีนจนกว่าจะส่งตัวพวกเขากลับประเทศในช่วงเวลาท่ีการวีซ่ายังไม่หมดอายุ

Suggest To A Friend:   
Print