Home > ข่าวสารสถานทูต > ข่าวสารท่านทูต
วิธีการขอวีซ่าของจีน
2004/04/22
 

หนึ่ง. การขอวีซ่าทุกแบบต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1 พาสปอตท่ียังไม่หมดอายุตามกำหนดและต้องมีแผ่นว่างสำหรับวีซ่า

2 โดยทั่วไปต้องกรอกใบยื่นขอวีซ่า 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงไม่ใส่หมวกท่ีถ่ายไม่นานชนาด 2 นิ้ว 1 รูป

สอง. วิธีการขอวีซ่า มาขอเอง หรือให้บริษัททัวร์ท่ีสถานทูตอนุญาตให้ทำแทนได้หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนโดยมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยก็ได้

สาม. วิธีการท่ีเป็นรูปธรรมในการขอวิซ่าประเภทต่าง ๆ

1 โทลิสวีซ่า ใบยื่นขอ 1 ฉบับ รูปถ่าย 1 รูป หากจำเป็น ต้องเสนอตั๋วเรือบิน ( ตั๋วรถ ตั๋วเรือ)

ไปกลับ เช็คเดินทางหรือหลักฐานเงินฝากในธนาคารด้วย

2 ผู้ที่จะขอวีซ่าเพื่อทำธุรกิจ ด้านวัฒนธรรมและวิชาการต้องเสนอหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หลักฐานตัวจริงท่ีแผนกได้รับมอบอำนาจสั่งให้วีซ่า

(2) จดหมายเชิญจากระดับรัฐบาลท้องถิ่นท่ีสูงกว่าอำเภอ ตำบล หรือบริษัทต่าง ๆ วิสาหกิจ (รวมทั้งของรัฐวิสาหกิจ ส่วนรวม บริษัทร่วมทุน บริษัทลงทุนโดยเอกเทศ บริษัทของเอกชน)

(3) บัตรเชิญของงานแสดงสินค้าต่าง ๆ (งานแสดงสินค้าขาออกท่ีนครกวางโจว การเจรจาติดต่อทางธุรกิจเป็นต้น

3 ผู้ขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาในประเทศจีน

(1) ศึกษาระยะยาว (เกินครึ่งปี)

ก. ผู้ท่ีขอวีซ่าไปเรียนโรงเรียนประถม มัธยม พ่อแม่ควรไปอยู่ด้วย ถ้าไม่สามารถไปอยู่เป็นเพื่อนลูกได้ก็ควรมอบหมายให้ผู้ท่ีอยู่ทั่นั่นได้นานเป็นผู้ดูแลเด็กแทน หนังสือมอบอำนาจต้องมีการรับรองเอกสารจากไทย และได้รับการยืนยันจากสถานทูตจีนแล้ว นอกจากนี้ ยังต้องมีใบนักศึกษาต่างชาติยื่นขอวีซ่าไปเรียนในประเทศจีนท่ีประทับตราของแผนกท่ีได้รับมอบอำนาจ (ใบJW101 หรือ JW102) และใบแจ้งรับนักศึกษาของโรงเรียน

ข. ผู้ทจะเข้าเรียนในโรงเรียนอุดมศึกษา ต้องเสนอใบนักศึกษาต่างชาติยื่นขอวีซ่าไปเรียนในประเทศจีนท่ีประทับตราของแผนกท่ีได้รับมอบอำนาจ ( ใบ JW 101 หรือ JW 102 ) ใบแจ้งรับนักศึกษาของโรงเรียนหนังสือรับรองสุขภาพท่ีออกโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐทั้งฉบับจรืงและสำเนา

(2) การศึกษาระยะสั้น (ระยะครึ่งปีหรือไม่ถึงครึ่งปี) จดหมายเชิญของแผนกได้รับมอบอำนาจ

4 การขอวีซ่าไปทำงาน

(1) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารตลอดจนเจ้าหน้าท่ีชาวต่างชาติในรัฐบาลหรือท้องถิ่นท่ีได้รับเชิญไปทำงานท่ีประเทศจีน ต้องเสนอหนังสือรับรองการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

(2) หัวหน้าผู้แทน รองผู้แทนท่ีประจำสำนักงานตัวแทนในประเทศจีนต้องเสนอหนังสือแจ้งให้วีซ่าของแผนกรับมอบอำนาจและหนังสือรับรองของแผน

กบริหารฝ่ายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

(3) เจ้าหน้าท่ีในองค์การเอกชน(รวมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว สำนักงานการบินพลเรือน) ท่ีตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ต้องเสนอบันทึกหรือหนังสือรับรองของทางการด้วย

(4) เจ้าหน้าท่ี่ท่ีไปช่วยเหลือหรือร่วมมือทางเทคโนโลยี่ท่ีประเทศจีนตามข้อตกลง สัญญาและหนังสือรับรองของโครงการ ต้องเสนอหนังสือแจ้งให้วีซ่าของแผนกรับมอบอำนาจ และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลต่างประเทศหรือข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศ หนังสือการร่วมมือและแลกเปลี่ยนของโครงการแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคี

(5) ผู้ท่ีไปทำงานท่ีประเทศจีนโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือองค์การเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้(รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้สละแรงงาน เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเป็นต้น) ให้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ ต้องเสนอหนังสือรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานวิเทศกิจระดับมณฑล

(6) ศิลปินท่ีไปแสดงในประเทศจีนเชิงธุรกิจ ( ยกเว้นโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล ) ต้องเสนอใบอนุญาตให้แสดงด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมชั่วคราวของกระทรวงวัฒนธรรมของจีน ตลอดจนหนังสือแจ้งให้วีซ่าของกระทรวงวัฒนธรรมหรือฝ่ายวิเทศกิจรัฐบาลประชาชนระดับมณฑล เขตปกครองตนเองและนครท่ีขึ้นตรงต่อส่วนกลาง

(7) เจ้าหน้าท่ีเทคนิคชาวต่างชาติท่ีไปทำงานขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลี่ยมบนทะเลในประเทศจีน ต้องเสนอหนังสือเชิญชาวต่างชาติขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลี่ยมในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเซ็นอนุมัติโดยบริษัทการ ปิโตรเลี่ยมมหาสมุทรแห่งประเทศจีน

(8) ลูกจ้างขององค์การต่างขาติท่ีประจำประเทศจีน ต้องเสนอบันทึกของทางการ

(9) เจ้าหน้าท่ีัี่ีรับเชิญอยู่นอกขอบเขตดังกล่าวข้างต้น ต้องเสนอหนังสือแจ้งให้วีซ่าของแผนกรับมอบอำนาจ และใบอนุญาตทำงานชองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเซ็นอนุญาตโดยกระทรวงแรงงานจีน

5 การขอวีซ่าผ่านแดน (ทรานซิสวีซ่า) ต้องมีบันทึกของทางการ มีการวีซ่าของประเทศปลายทางหรือตั๋วเรือบินพ่วง

6 วิธีการขอวีซ่าทางการทูต หรือวีซ่าทางราชการ โดยยึดถือตามข้อตกลงระหว่างจีน-ไทยเกี่ยวกับไม่ต้องวีซ่าต่อกันและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 1996 ผู้ท่ีถือพาสปอตการทูต พาสปอตราชการจะไปทำธุระราชการในประเทศจีนได้ 30 วันโดยไม่ต้องวีซ่า แต่ถ้าต้องการอยู่ต่อเมื่อเลย 30 วันไปแล้วยังต้องขอวีซ่าจากจีน เวลายื่นขอ ต้องเสนอบันทึกของกระทรวงการต่างประเทศไทยให้สถานทูตจีน 1 ฉบับ ผู้ท่ีถือพาสปอตการทูต พาสปอตราชการของประเทศท่ีสามต้องเสนอบันทึกของสถานทูตประเทศดังกล่าวท่ีประจำประเทศไทยให้สถานทูตจีน1 ฉบับ ( ถ้าเป็นประเทศท่ีมีการยกเว้นซีซ่าต่อกันก็ไม่ต้องวีซ่า )

Suggest To A Friend:   
Print