Home > ข่าวสารสถานทูต
ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นเครื่องมือที่ประเทศนอกภูมิภาคยับยั้งจีน
2020/07/14

ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นเครื่องมือที่ประเทศนอกภูมิภาคยับยั้งจีน

แถลงการณ์ต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฯ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับทะเลจีนใต้

โดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เราได้สังเกตบทความของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย นาย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ในหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่สืบต่อแนวคิดอันผิดพลาดในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ไม่คำนึงถึงความเป็นมาของประวัติศาสตรและข้อเท็จจริงของทะเลจีนใต้ ตั้งใจบิดเบือนกฎหมายระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ทิ้งคำสัญญาเปิดเผยที่รัฐบาลสหรัฐ ฯ เคยกล่าวไว้ว่าไม่ถือท่าทีในปัญหาอำนาจอธิปไตยทะเลจีนใต้  มองข้ามความพยายามที่ประเทศจีนและประเทศอาเซียนพิทักษ์ความมั่นคงในทะเลจีนใต้โดยตลอด ทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาค บทความดังกล่าวใช้ข้อมูลปลอมใส่ร้ายจีน ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ฝ่ายจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาด

ท่าทีและนโยบายของรัฐบาลจีนต่อปัญหาทะเลจีนใต้มีความต่อเนื่อง ชัดเจนและมั่นคง ประเทศจีนยึดมั่นในหลักการที่แก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง และร่วมมือรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้กับประเทศอาเซียน ซึ่งก็เป็นความเห็นพ้องกันของประเทศจีนและประเทศอาเซียน

ด้วยความพยายามร่วมมือกันของประเทศจีนและประเทศอาเซียน สถานการณ์ทะเลจีนใต้มีความมั่นคงโดยภาพรวมและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศจีนและประเทศอาเซียนต่างปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) และเร่งการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) COC เป็นฉบับอัพเดทของ DOC ซึ่งจะสอดคล้องความต้องการของภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้น  สร้างระเบียบวินัยควบคุมการกระทำของแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รักษาความปลอดภัยและเสรีภาพการเดินเรือในทะเวจีนใต้ให้ดีขึ้น  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ การแก้ไขความขัดแย้ง การเสริมสร้างความร่วมมือและรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศจีนกับประเทศอาเซียน

หลังจากโควิด-19 เกิดขึ้นมา ประเทศจีนกับประเทศอาเซียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือต่อสู้ด้วยกัน เรือและเครื่องบินที่บรรทุกเวชภัณฑ์ต่อสู้โควิด-19นั้นเดินทางไป ๆ มา ๆ ในทะเลจีนใต้  ทะเลจีนใต้กลายเป็นทะเลความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้โควิด-19สำหรับประเทศจีนกับประเทศอาเซียน  ขณะเดียวกัน ประเทศจีนกับประเทศอาเซียนมีความร่วมมื่ออย่างต่อเนื่องในการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลและการสำรวจวิทยาศาสตร์ทะเล เป็นต้น ซึ่งได้บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง  ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง จนถึงทุกวันนี้ เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้ที่ทุกประเทศมีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นไม่เคยได้รับผลกระทบเนื่องจากข้อพิพาททางทะเลจีนใต้

สหรัฐฯ ไม่ใช่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ เป็นประเทศนอกภูมิภาคที่ไม่เคยอนุมัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  แต่หาเรื่อง สร้างปัญหาในทะเลจีนใต้โดยตลอด  โชว์กำลังในภูมิภาคลุ่มน้ำโดยไร้เหตุผล เป้าหมายการสร้างความดึงเครียดคืออะไร จากแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและบทความของทูตสหรัฐ ฯ  คงไม่ยากที่จะทราบวัดถุประสงค์ที่แท้จริงของฝ่ายสหรัฐ ฯ เขาไม่อยากเห็นเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ซึ่งหามายาก ไม่อยากเห็นประเทศจีนกับประเทศอาเซียนแก้ไขข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ด้วยตนเองและใช้วิธีการปรึกษาหารือโดยสันติ  ไม่อยากเห็นประเทศจีนกับประเทศอาเซียนร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ควรระมัดระวังอย่างที่สุด

ฝ่ายจีนยึดมั่นตลอดว่า  ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นเครื่องมือที่ประเทศนอกภูมิภาคยับยั้งจีน การแทรกแทรงจากอำนาจนอกไม่ควรเป็นแหล่งกำเนิดของการทำร้ายสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้  ฝ่ายจีนเรียกร้องฝ่ายสหรัฐ ฯ ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ไม่ถือท่าทีในปัญหาอำนาจอธิปไตยของทะเลจีนใต้ หวังว่าสหรัฐ ฯ เป็นประเทศนอกภูมิภาคที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้  ประเทศจีนจะยึดมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจา  ยึดมั่นที่จะมีการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสร้างกลไกและระเบียบ  ยึดมั่นที่จะพัฒนาพร้อมกันโดยการร่วมมือและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน  จีนจะร่วมมือกับประเทศภูมิภาคเพื่อสร้างทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่มีสันติภาพ เสถียรภาพและเจริญรุ่งเรือง

Suggest To A Friend:   
Print