Home > ข่าวสารสถานทูต
คณะกรรมาธิการถาวรประจำสภาผูแทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง
2020/07/02

วันที่ 30 มิถุนายน คณะกรรมาธิการถาวรประจำสภาผูแทนประชาชนแห่งชาติจีนสมัยที่ 13 ได้จัดประชุมเต็มคณะครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และพิธีปิดประชุมในสมัยประชุมครั้งที่ 20 ที่ประชุมได้ลงมติผ่านร่าง “กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีหมายเลข 49 พร้อมประกาศบังคับใช้ โดยคณะกรรมาธิการถาวรประจำสภาผูแทนประชาชนแห่งชาติจีนได้มีมติให้เพิ่มกฎหมายดังกล่าวไว้ในภาคผนวกที่ 3 ของกฎหมายพื้นฐานของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

การที่คณะกรรมาธิการถาวรประจำสภาผูแทนประชาชนแห่งชาติจีนได้ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงโดยเพิ่มไปในภาคผนวกที่ 3 ของกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง และให้รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นผู้ประกาศใช้นั้น ถือเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”อันเป็นการกำหนดระเบียบของรัฐธรรมนูญในเขตปกครองพิเศษเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่ถูกต้อง รวมทั้งรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ ปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความรุ่งเรื่องและความมั่นคงในระยะยาวของฮ่องกง สร้างระบบให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักประกันของความก้าวหน้าของหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ซึ่งจะทำให้ฮ่องกงคืนความสงบสุขและกลับสู่ครรลองของกฎหมายอีกครั้ง

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงได้รักษาในหลักการ “หนึ่งประเทศ” ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงความแตกต่างของ “สองระบบ” มีการบัญญัติถึงพฤติกรรมทั้ง 4 ที่เป็นการละเมิดความมั่นคงแห่งชาติพร้อมบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้สร้างกลไกการดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติทั้งในระดับรัฐบาลเขตปกครองพิเศษและระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” รวมทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นมาตรการสำคัญในการปรับปรุงระบอบ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” สำหรับคนจำนวนน้อยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาตินั้น กฎหมายฉบับนี้เป็นเหมือนดาบที่แขวนอยู่บนที่สูง พร้อมจะร่วงลงมาทุกเมื่อ แต่สำหรับชาวฮ่องกงส่วนใหญ่และชาวต่างชาติในฮ่องกง กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่คอยปกปักรักษาความสงบสุขและปกป้องสิทธิเสรีภาพ กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ฮ่องกงมีระบบกฎหมายที่สมบูรณ์มากขึ้น มีระเบียบสังคมที่มั่นคงยิ่งขึ้น และมีสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน กิจการในฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน รัฐบาลจีนยังคงยืนหยัดในหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และยืนหยัดต่อต้านอิทธิพลภายนอกที่มุ่งหวังจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกง ไม่ว่าอิทธิพลใดหรือสถานการณ์ใดก็ไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นและความตั้งใจของรัฐบาลและประชาชนจีนในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกงได้ ความพยายามใดๆก็ตามที่มุ่งหวังจะใช้ฮ่องกงเป็นเครื่องมือทำลายอำนาจอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีนจะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

Suggest To A Friend:   
Print