Home > ศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ
ปีวัฒนธรรมเหอหนานของจีน 2014
2014/06/27

กระทรวงวัฒนธรรมจีน กรมวัฒนธรรมมณฑลเหอหนานประเทศจีน และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะร่วมจัดงานปีวัฒนธรรมเหอหนานของจีน 2014 โดยมีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแสดง นิทรรศการ งานบรรยาย การฝึกอบรม ฯลฯ ตลอดทั้งปี 2014 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมจีน-ไทยให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างโอกาสที่ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมเหอหนานที่มีประวัติยาวนานนับหลายพันปีให้มากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดงานปีวัฒนธรรมเหอหนานของจีน 2014 กาหนดจะจัดขึ้นในในวันพุธที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐น. – ๒๐.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สาหรับกิจกรรมในวันพิธีเปิดงานประกอบด้วยงานแสดงดนตรีสมัยโบราณ งานนิทรรศการอักษรจีน และงานแสดงผลงานการเขียนพู่กัน การวาดภาพจีนชั้นยอดเยี่ยมที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานอักษรแห่งชาติจีน

Suggest To A Friend:   
Print