Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หมวดที่ 1 แนะนำวีซ่าจีน
2013-05-24

วีซ่าคือหลักฐานการอนุญาตชนิดหนึ่ง ที่ออกให้แก่คนต่างชาติที่ยื่นขอเข้า ออก หรือผ่านแดนประเทศนั้นๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาล

ตามกฎหมายสากลและธรรมเนียมปฏิบัติสากล ประเทศซึ่งมีอธิปไตยใดๆ มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้คนต่างชาติเข้า-ออกประเทศ (ผ่านแดน) ของตนเองหรือไม่ รวมทั้งการอนุมัติวีซ่า การปฏิเสธไม่อนุมัติวีซ่า หรือทำการเพิกถอนวีซ่าที่ออกให้แล้วตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลของจีนมีอำนาจในการอนุมัติประเภท จำนวนครั้ง ระยะใช้งานและระยะเวลาพำนักในประเทศจีนของวีซ่า ตามกฎหมายของจีนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจในการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นขอ หรือทำการเพิกถอนวีซ่าที่ออกให้ได้

1. ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีน

เว้นแต่มีข้อตกลง ข้อกำหนด ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าแล้ว นอกเหนือจากนั้นก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีนให้เรียบร้อย

ก่อนเดินทางมายังประเทศจีน ต้องตรวจสอบว่าวีซ่ายังใช้งานได้หรือไม่ หากเกินกำหนดหรือจำนวนครั้งในการเข้าประเทศไม่เพียงพอ ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

2. ประเภทของวีซ่าจีน

ประเภทของวีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา โดยวีซ่าธรรมดาที่สำคัญแบ่งเป็น:

(1) วีซ่าชนิดท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว

(2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน

(3) เพื่อเยี่ยมเยือน ทำการ หนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงาน

(4) วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะเวลามากกว่า

6 เดือน เพื่อการศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีน

(5) วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน ทำธุรกิจ

จัดงานแสดงสินค้าหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไปด้วย

(6) วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ

(7) วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด “ J ”) แบ่งออกเป็นวีซ่า “ J-1 ” และ “ J-2 ” สองชนิด วีซ่า “ J-1 ” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไป ส่วนวีซ่า “ J-2” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว

(8) วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน โดยแวะพักที่สนามบินเกิน 24 ชั่วโมงหรือออกจากสนามบิน

(9) วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศจีน

3. ระยะใช้งานของวีซ่าจีน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักในจีน

(1) ระยะใช้งานของวีซ่าจีน (“Enter Before”) หมายถึง ระยะเวลาในการใช้งานของวีซ่า โดยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติวีซ่า จนกระทั่งวันที่สิ้นสุดในการเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่า (ใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นเกณฑ์) หากยังมีจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่ยังมิได้ใช้ ก่อนครบกำหนดระยะใช้งาน (รวมวันดังกล่าว) ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าประเทศจีนได้

(2) จำนวนครั้งการเข้าประเทศ (“Entries”) หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่าในระยะใช้งานของวีซ่า

ไม่ว่าจำนวนครั้งที่ใช้จะหมดแล้วหรือจำนวนครั้งที่ใช้ยังไม่หมด เมื่อระยะใช้งานของวีซ่าจีนเกินกำหนด ถือว่าวีซ่านั้นหมดอายุ หากต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ หากผู้ถือวีซ่าถือวีซ่าที่เกินกำหนดเข้าประเทศจีน จะถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศ

(3) ระยะเวลาพำนักของวีซ่า (“Duration of Each Stay”) หมายถึง จำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่า ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนในการเข้าประเทศแต่ละครั้ง หรือจำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่าที่สามารถพำนักในประเทศจีนได้ นับจากวันที่เข้าประเทศจีน

หากระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาตและยังไม่ดำเนินการขอขยายเวลาพำนักให้ยาวออกไป ถือว่าฝ่าฝืน 《กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》และ 《ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะได้รับโทษเช่นโทษปรับ ดังนั้น หากผู้ถือวีซ่าต้องการพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาต ก่อนวีซ่าครบกำหนด ต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอขึ้นไปในพื้นที่ (สำหรับรายละเอียด ให้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอในพื้นที่) เพื่อขอขยายเวลาพำนักออกไป (ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้) สถานกงสุลจีนที่ประจำ ณ ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาพำนักออกไปได้

ผู้ที่ทำงาน (ถือวีซ่าชนิด “ Z ”) ศึกษาเล่าเรียน (ถือวีซ่าชนิด “ X ”) ตั้งถิ่นฐาน (ถือวีซ่าชนิด “ D ”) เจ้าหน้าที่หรือนักข่าวประจำ (ถือวีซ่าชนิด “ J-1 ”) ในประเทศจีน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ หน่วยงานกงสุล หน่วยงานต่างประเทศ ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อกระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานกิจการต่างประเทศในท้องที่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ

4. กรณีที่ไม่ต้องถือวีซ่า

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

(1) ผ่านแดนโดยตรง

ชาวต่างชาติที่ถือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่องและระบุที่นั่ง ซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนานาชาติและผ่านแดนโดยตรงจากประเทศจีน โดยแวะพักผ่านแดนที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่ออกจากสนามบิน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

ประชาชนของประเทศดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะถือวีซ่าประเภทใด สามารถเข้าประเทศจีนโดยผ่านแดนที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ได้ ตามนโยบายยกเว้นการขอวีซ่าจีน 72 ชั่วโมง

1. ประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

2. ประเทศยุโรปอื่นๆ 7 ประเทศ : รัสเซีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย ยูเครน

3. ประเทศแถบอเมริกา 6 ประเทศ : อเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี

4. ประเทศแถบแปซิฟิก 2 ประเทศ : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

5. ประเทศแถบเอเชีย 6 ประเทศ : เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า

(2) เดินทางไปยังสามเหลี่ยมจูเจียงและเกาะไหหลำ

1. ชาวต่างชาติที่อยู่ในฮ่องกง มาเก๊า ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง มณฑลกวางตุ้ง (ได้แก่ พื้นที่เขตบริหารเมืองกวางเจา เซินเจิ้น จูไห่ โฝซาน ตงกว่าน จงซาน เจียงเหมิน จ้าวชิ่ง ฮุ่ยโจว) โดยเป็นกรุ๊ปทัวร์ของบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนในฮ่องกงหรือมาเก๊า และพำนักไม่เกิน 6 วัน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

2. ประชาชนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศต่อไปนี้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในมณฑลไหหลำ (รวม 5 คน ขึ้นไป)โดยผ่านการจัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัททัวร์ระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในไหหลำที่ผ่านการอนุมัติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน และพำนักไม่เกิน 15 วัน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน : สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไทย

เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน

เนเธอแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ยูเครน คาซัคสถาน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ โดยในจำนวนนี้ เกาหลีใต้ เยอรมัน รัสเซีย ที่มีกรุ๊ปทัวร์จำนวนรวม 2 คนขึ้นไป สามารถพำนักได้ 21 วัน

(3) ประชาชนประเทศสิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่น

ประชาชนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศสิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่น 3 ประเทศนี้ เดินทางมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนหรือผ่านแดนในประเทศจีนไม่เกิน 15 วัน โดยเดินทางเข้าประเทศมาจากช่องทางที่ประเทศจีนเปิดสำหรับชาวต่างชาติ ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน แต่กรณีดังต่อไปนี้ ต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อย:

1. ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เดินทางมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนในประเทศจีนและคาดว่าจะพำนักเกิน 15 วัน

2. ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เดินทางมาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ทำงาน ตั้งถิ่นฐาน เยี่ยมเยือนทางราชการ สัมภาษณ์และรายงานข่าว

3. ถือหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศหรือข้าราชการญี่ปุ่น

(4) ผู้ถือบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC ที่ใช้งานได้

ผู้ถือบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC เทียบเท่ากับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple) 3 ปี ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรท่องเที่ยวนี้ร่วมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เข้าประเทศจีนได้หลายครั้งตามอายุการใช้งานของบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC โดยสามารถพำนักได้นานที่สุดครั้งละไม่เกิน 2 เดือน

(5) ผู้ถือบัตรชาวต่างชาติพำนักถาวร สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังไม่หมดอายุ

(6) ผู้ถือบัตรชาวต่างชาติพำนักที่ยังไม่หมดอายุ ที่ออกให้โดยหน่วยงานสันติบาลจีน

ชาวต่างชาติที่เข้ามาจีนเพื่อศึกษาเล่าเรียน รับตำแหน่ง ประกอบอาชีพหรือนักข่าวต่างชาติที่ถูกส่งมาประจำ ต้องยื่นคำร้อง ชาวต่างชาติขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาล ในระยะที่ใบอนุญาตพำนัก

มีผล ชาวต่างชาติสามารถพำนักในประเทศจีนและเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง โดยได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

(7) ข้อตกลงทวิภาคี

ข้อตกลงทวิภาคีที่ประเทศจีนลงนามหรือบรรลุความเห็นชอบกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เข้าตามเงื่อนไขพิเศษในบางประเทศที่จะมาจีน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน รายละเอียดของข้อมูล กรุณาตรวจสอบจากตารางข้อตกลงยกเว้นการขอวีซ่าระหว่างจีน-ต่างประเทศ

Suggest To A Friend
  Print