Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หมวดที่ 3 การขอวีซ่าฮ่องกง/ขออนุญาตเข้า
2013-05-24

1. ข้อแนะนำในการยื่นขอ

1. เอกสารประกอบการยื่นขอ

(1) แบบฟอร์ม ----- กรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงและครบถ้วนเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปฮ่องกง

(2) รูปถ่าย ----- ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป  ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

(3) เอกสารอื่นๆ ----- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่วีซ่าร้องขอ

2. ระยะเวลาดำเนินการ

วีซ่าที่พิจารณาอนุมัติภายใต้อำนาจของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน

(1) แบบทั่วไป : รับวีซ่า 4 วันทำการ

(2) แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ (ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 1วันทำการ (ยื่นขอก่อนเวลา 11:30 น. รับวีซ่า เวลา 15.00-16.00 น.

ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)

การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยทั่วไปใช้เวลาโดยประมาณ 1 เดือน ไม่มีแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษ

3. ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

(1) แบบธรรมดา : ค่าธรรมเนียมวีซ่า คนละ 1,200 บาท

สำหรับชาวจีนที่ขอใบอนุญาตผ่านเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงราคาคนละ 350 บาท

(2) แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ : จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ 800 บาท

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ : จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ 1,200 บาท

(4) การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นอกจากการเรียกเก็บค่าวีซ่า 1,200 บาทแล้ว ขณะที่ยื่นคำขอต้องชำระเงินอีก 800 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางโทรสาร

(5) วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย "Embassy of the People's Republic of China in Thailand"

4. ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าตามแต่กรณี

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางต่างชาติที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง

1. คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทยต้องการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อธุรกิจ ท่องเที่ยวในระยะสั้น ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักได้ 30 วัน อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย หรือสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยตรง

(1) มีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 30 วัน

(2) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐาน จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ

(3) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรมในอาชีพ หรือฝึกงานในอุตสาหกรรมหรือ

พาณิชยกรรม

2. ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกงจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าหรือไม่ และยื่นขอวีซ่าอย่างไร กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด : http://www.info.gov.hk.immd/

3. ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน / หนังสือเดินทางชั่วคราวสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง

1. การผ่านแดนฮ่องกง (Transit)

(1) ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน (คลิกดูตัวอย่าง) ที่เดินทางผ่านแดนฮ่องกงไปยังประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่สาม ให้แสดงหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุและตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง จะได้รับยกเว้นการขอ

วีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้ 7 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านแดนฮ่องกงเพื่อต่อเข้าประเทศจีนหรือมาเก๊า ไม่ต้องยื่นตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน (คลิกดูตัวอย่าง) ที่เดินทางจากภายในประเทศไปยังประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่สาม ให้แสดงตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่องและวีซ่าของประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง หรือแสดงเอกสารการพำนักตามกฎหมาย (เช่น "กรีนการ์ด" วีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียน ฯลฯ) จะได้รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้ 7 วัน

(2) หากมีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 7 วัน ต้องยื่นขออนุญาตเข้า สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย สามารถอนุมัติวีซ่าเข้า-ออก 1 ครั้ง หรือเข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 3 เดือน โดยพำนักที่ฮ่องกงได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แล้วแต่กรณีของผู้ยื่นขอ สำหรับผู้ถือ "กรีนการ์ด" รวมถึงชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถยื่นขออนุญาตเข้า-ออกแบบหลายครั้งภายในสองปีได้ โดยพำนักที่ฮ่องกงได้ครั้งละไม่เกิน 14 วัน

2. ธุรกิจที่ฮ่องกง

(1) ประชาชนจีนที่ไปฮ่องกงในระยะสั้น ไม่ว่าถือหนังสือเดินทางชนิดใด ต้องยื่นขออนุญาตเข้า

(2) บุคคลต่อไปนี้ ไม่ว่าจะพำนักในฮ่องกงระยะสั้นหรือระยะยาว ต้องขออนุญาตเข้าโดยตรงต่อ สำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย

(2.1) ผู้ที่เดินทางไปฮ่องกงเพื่อรับจ้างประกอบอาชีพ จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ

(2.2) ผู้ที่เดินทางไปฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรมในอาชีพ หรือฝึกงานในอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

(2.3) ผู้ที่มีโครงการทำงาน ตั้งถิ่นฐานในฮ่องกง

กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด : http://www.info.gov.hk.immd

3. ผู้ถือบัตรเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อผ่านแดนฮ่องกงหรือเข้าฮ่องกง ต้องยื่นขออนุญาตเข้า

4. ประชาชนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่จะเดินทางไปฮ่องกง

ถือหนังสือเดินทางของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ยังมีอายุ บัตรประชาชนผู้อาศัยถาวร ใบรับรองสถานภาพประชาชนฮ่องกง (CI) บัตรประจำตัวลูกเรือฮ่องกง (ยกเว้นผู้ที่หนีประจำการ) หรือ หนังสือเดินทางประชาชนอังกฤษ (ต่างประเทศ) ไม่ต้องขอวีซ่าหรืออนุญาตเข้าเมื่อเข้าฮ่องกง

5. ประชาชนเขตปกครองพิเศษมาเก๊าที่จะเดินทางไปฮ่องกง

1. ประชาชนผู้อาศัยถาวรในมาเก๊าดังต่อไปนี้ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ได้รับยกเว้นการขอ

วีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้นานสูงสุด 180 วัน

(1) ผู้อาศัยถาวรในมาเก๊าที่ถือบัตรประชาชนผู้อาศัยถาวรในมาเก๊าที่ยังมีอายุ และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าเมืองมาเก๊าทั่วไป

(2) บุคคลที่ถือ "บัตรเดินทางเข้า-ออกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของประชาชนผู้อาศัยในมาเก๊า"และหลักฐานสถานภาพผู้อาศัยถาวรในมาเก๊า

2. ประชาชนผู้อาศัยชั่วคราวในมาเก๊าที่ถือ"บัตรเดินทางเข้า-ออกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของประชาชนผู้อาศัยในมาเก๊า"สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้นานสูงสุด

30 วัน

3. ถือหนังสือเดินทางของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและหนังสือเดินทางชั่วคราวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

หากผ่านแดนฮ่องกงไปมาระหว่างเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและประเทศหรือภูมิภาคอื่น และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าเมืองทั่วไป รวมทั้งถือเอกสารการเข้าเมืองที่มีอายุ ของสถานที่เป้าหมายปลายทาง และมีการยืนยันตั๋วรถ /ตั๋วเรือ/ ตั๋วเครื่องบินที่จะไปต่างประเทศที่ได้จองไว้แล้ว ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้นาน 7 วัน

4. กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สำนักงานกิจการเข้ารัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด : http://www.info.gov.hk.immd

6. ประชาชนไต้หวันที่จะเดินทางไปฮ่องกง

1. ประชาชนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่จะเดินทางไปฮ่องกง

(1) หากถือ"บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกจีนแผ่นดินใหญ่ของประชาชนไต้หวัน" (คลิกดูตัวอย่าง) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าเมืองทั่วไป รวมถึงเข้ามาพำนักในฮ่องกงในฐานะนักท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วันได้รับยกเว้นการขอวีซ่า

(2) หากไม่มี"บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกจีนแผ่นดินใหญ่ของประชาชนไต้หวัน" ให้ทำหนังสือเดินทางชั่วคราวของประเทศจีนให้เรียบร้อยก่อน (ดูรายละเอียดในข้อควรทราบการขอหนังสือเดินทางชั่วคราว) จากนั้นจึงยื่นขอใบอนุญาตเข้า (ฮ่องกง)

(3) โดยทั่วไป การอนุญาตเข้าฮ่องกงแบ่งเป็นเข้า-ออก 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง ภายใน 3 เดือนหรือแบบ เข้า-ออกหลายครั้งภายใน 1 ปี โดยพำนักในฮ่องกงครั้งละไม่เกิน 14 วัน หากยื่นขออนุญาตเข้า-ออกหลายครั้งภายใน 1 ปี ต้องยื่นข้อมูลหลักฐานในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย และหากมีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 14 วัน ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

2. ประชาชนไต้หวันที่อาศัยบนเกาะไต้หวันที่จะเดินทางไปฮ่องกง

(1) ประชาชนไต้หวันสามารถยื่นขอลงทะเบียนเข้าประเทศผ่าน "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง" ล่วงหน้า โดยทั่วไปมีอายุใช้งาน 2 เดือน สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ 2 ครั้ง พำนักในฮ่องกงได้สูงสุดครั้งละ 30 วัน

(2) หากพำนักหรือแวะพักในฮ่องกงเกิน 30 วัน ให้ถือ"บัตรอนุญาตเข้า"ที่ออกโดยสำนักงานกิจการเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยให้บริษัทสายการบินหรือหน่วยงานตัวแทนที่กำหนดเป็นผู้ดำเนินการ

7. การติดต่อสำนักงานกิจการเข้ารัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ที่อยู่ : อาคารตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 7 ถนนกลาวเชสเตอร์ เขต ว่านจ๋าย ฮ่องกง

Immigration Tower, 7 Gloucester, Wan Chai, Hong Kong

โทรศัพท์ : 852-2824-1211

โทรสาร : 852-2824-1133

เว็บไซต์ : http://www.info.gov.hk.immd

หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นเกณฑ์

Suggest To A Friend
  Print