Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หมวดที่ 4 การขอวีซ่ามาเก๊า
2013-05-24

1. ปัจจุบันมีประชาชนรวม 74 ประเทศและภูมิภาค เช่น อเมริกา แคนาดา โปรตุเกส ฯลฯ ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าได้ โดยได้รับยกเว้นการขอวีซ่า

2. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง

ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตทั้ง 6 ประเทศดังกล่าว ได้รับยกเว้นการขอวีซ่า นอกจากนั้น ข้าราชการของทั้ง 6 ประเทศที่ประจำ ณ สถานทูตและสถานกงสุลหรือองค์กรตัวแทนระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศจีน รวมทั้งผู้ติดตาม สามารถใช้หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองสถานภาพข้าราชการสถานทูตและสถานกงสุลในจีน หรือหนังสือรับรองสถานภาพเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้ามาเก๊า

3. ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศนั้นๆ หรือขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้ามาเก๊า

4. ข้อแนะนำในการยื่นขอ

(1) เอกสารประกอบการยื่นขอ

1. แบบฟอร์ม ----- กรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน

2. รูปถ่าย ----- ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป (คลิกดูที่ “รายละเอียดของรูปถ่าย”) ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

3. เอกสารอื่นๆ ----- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่วีซ่าร้องขอ

(2) ระยะเวลาดำเนินการ

วีซ่าที่พิจารณาอนุมัติภายใต้อำนาจของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน

1. แบบทั่วไป : รับวีซ่า 5 วันทำการ

2. แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 3 วันทำการ

3. แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 2 วันทำการ

การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยทั่วไปใช้เวลา 10 วัน ไม่มีแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษ

(3) ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

1. แบบทั่วไป : ค่าธรรมเนียม คนละ 1,200 บาท

2. แบบเร่งด่วน : ค่าธรรมเนียม คนละ 1,200 บาท + ค่าดำเนินการเร่งด่วนคนละ 800 บาท

3. แบบเร่งด่วนพิเศษ : ค่าธรรมเนียม คนละ 1,200 บาท + ค่าดำเนินการเร่งด่วนคนละ 1,200 บาท

วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

โดยสั่งจ่าย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”

4. การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้า รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า นอกจากการเรียกเก็บค่าวีซ่า 1,200 บาทแล้ว ขณะที่ยื่นคำขอต้องชำระเงินเพิ่ม 800 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางโทรสาร

(1) ข้อควรทราบ

1. กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็นจริง ชัดเจนและครบถ้วน การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า

2. เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าตามแต่กรณี

3. กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ กรมตำรวจ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด : http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html

5. การติดต่อสำนักงานกิจการเข้าเขตปกครองพิเศษ กรมตำรวจ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

ที่อยู่ : สำนักงานตรวจบุคคลต่างประเทศ อาคารตรวจคนเข้าเมือง

เขตตังจ่าย เป่ยอาน ซินเจิ้น มาเก๊า

โทรศัพท์ : 00853-88970601, 00853-88970602

โทรสาร : 00853-28726936

อีเมล์ : smce@fsm.gov.mo

เว็บไซต์ : http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html

หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

Suggest To A Friend
  Print