Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > วิซาและหนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน
หมวดที่ 5 ถาม-ตอบเรื่องวีซ่า
2013-05-24

1. ข้าพเจ้าจะเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่าหรือไม่

ตอบ : นอกจากมีข้อตกลง ข้อกำหนดให้ได้รับยกเว้นการยื่นขอวีซ่า (ดูรายละเอียดใน "แนะนำวีซ่าจีน") ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่า

2. ข้าพเจ้าจะยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ : ยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย

3. ข้าพเจ้าควรยื่นขอวีซ่าประเภทใด

ตอบ : การขอวีซ่าประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นเหตุผลในการเดินทางเข้าประเทศจีนของคุณ

ส่วนประเภทของวีซ่าจีน ดูรายละเอียดใน "แนะนำวีซ่าจีน" การอนุมัติให้วีซ่าประเภทใดนั้น ท้ายสุดแล้วอยู่ใน

ดุลพินิจและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่วีซ่า

4. ข้าพเจ้าถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย สามารถยื่นขอวีซ่าหน้าด่านของจีนได้หรือไม่

ตอบ : ประชาชนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีนต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อย ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าหน้าด่านของจีนได้

5. เมื่อข้าพเจ้ายื่นขอวีซ่ากับสถานทูตจีนที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง

ตอบ : ให้แสดงหลักฐานที่จำเป็นตามเหตุผลในการเดินทางเข้าประเทศจีน รายละเอียดศึกษาจากข้อควรทราบในการยื่นขอวีซ่า

6. ข้าพเจ้าต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้านานเท่าใด

ตอบ : ขอแนะนำให้ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนก่อนแผนการเดินทางเข้าประเทศจีน หากยื่นขอเร็วเกินไป อาจทำให้ระยะใช้งานหมดก่อน หรือยื่นช้าเกินไป อาจไม่เพียงพอต่อการรออนุมัติวีซ่า

7. เมื่อข้าพเจ้ายื่นเอกสารขอวีซ่าแล้ว ต้องใช้เวลากี่วันจึงจะได้รับวีซ่า

ตอบ: หากเอกสารครบถ้วน โดยทั่วไปใช้เวลา 4 วันทำการ (เวลาในการพิจารณาอนุมัติอาจแตกต่างกันไป แล้วแต่กรณี)

ในกรณีพิเศษหรือกรณีเร่งด่วน สามารถดำเนินการยื่นขอแบบเร่งด่วน (รับวีซ่า 2 หรือ3วันทำการ) หรือแบบเร่งด่วนพิเศษ (รับวีซ่าภายใน 1 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม ต้องจ่ายค่าบริการเร่งด่วนหรือเร่งด่วนพิเศษ สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนไม่รับประกันว่า ผู้ยื่นขอจะได้รับบริการเร่งด่วนหรือเร่งด่วนพิเศษ

ผู้ยื่นขอต้องมารับวีซ่าตามกำหนด หากไม่มารับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดรับ จะดำเนินการตามขั้นตอน

ของทางสถานทูต

8. ข้าพเจ้าส่งแบบฟอร์มคำขอทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ และทางสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนจะจัดการอนุมัติวีซ่าแล้วจัดส่งกลับมาให้ได้หรือไม่

ตอบ : สถานทูตหรือสถานกงสุลจีน ไม่รับดำเนินการวีซ่าที่ยื่นขอทางไปรษณีย์ และไม่มีบริการส่งกลับ การส่งวีซ่าคืนเที่ยวเดียว ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตนี้ด้วย สถานทูต (สถานกงสุลใหญ่) ไม่มีบริการส่งวีซ่าที่อนุมัติแล้วพร้อมหนังสือเดินทางกลับไปให้ผู้ยื่นขอ ผู้ยื่นขอสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการยื่นขอหรือรับวีซ่าแทนได้ บนพื้นฐานความสมัครใจของตนเอง อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการนี้ ผู้ยื่นขอต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

9. เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ไกล ไม่สามารถมายื่นขอได้ด้วยตนเอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : ผู้ยื่นขอสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการยื่นขอวีซ่าแทนได้ บนพื้นฐานความสมัครใจของตนเอง หากมีปัญหาที่เกิดจากการยื่นขอ ทางสถานทูตจีน (สถานกงสุลจีน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หากสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนต้องการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอ ผู้ยื่นขอต้องมาด้วยตนเอง

10. เมื่อข้าพเจ้ายื่นขอวีซ่า ต้องนัดล่วงหน้าหรือไม่

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า ให้มาติดต่อในเวลาทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน แนะนำให้มาถึง

ห้องโถงแผนกวีซ่าจีนก่อน 10:30 นาฬิกา หากต้องการยื่นแบบเร่งด่วน ต้องยื่นขอก่อน 12:00 นาฬิกา หากเกินกว่านั้นไม่รับดำเนินการ

11. จำนวนครั้งในการเข้าประเทศของวีซ่าคืออะไร เมื่อใช้จำนวนครั้งในการเข้าประเทศหมดแล้วทำอย่างไร

ตอบ : จำนวนครั้งในการเข้าประเทศของวีซ่า หมายถึง จำนวนครั้งในการเดินทางเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่าในระยะที่ใช้งาน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 1 ครั้ง 2 ครั้งและหลายครั้ง กรณีวีซ่าเข้าประเทศ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งใช้หมดแล้ว ถือว่าวีซ่าใช้งานไม่ได้อีก หากต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนอีกครั้ง ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ และจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่ยังใช้ไม่หมด แต่วีซ่าหมดอายุก็ถือว่าวีซ่าใช้งานไม่ได้อีก ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่เช่นกัน ผู้ถือวีซ่าที่หมดอายุเดินทางเข้าประเทศจีน จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศจีน ดังนั้น ก่อนเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องตรวจสอบยืนยันจำนวนครั้งในการเข้าประเทศของวีซ่า และตรวจสอบว่าวีซ่ายังมีอายุใช้งาน

12. ข้าพเจ้าวางโครงการว่าจะถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปปักกิ่ง จากนั้นไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกง 7 วัน ท้ายสุดไปกวางเจา ข้าพเจ้าต้องขอวีซ่าเข้าประเทศกี่ครั้ง

ตอบ : ให้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ 2 ครั้ง: จากประเทศไทยไปปักกิ่ง ถือเป็นการเข้าประเทศจีนครั้งที่ 1 และจากฮ่องกงไปกวางเจา ถือเป็นการเข้าประเทศจีนครั้งที่ 2

หากคุณยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเพียงครั้งเดียว ในระหว่างที่ท่องเที่ยวในฮ่องกง ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง จึงจะสามารถเดินทางเข้ากวางเจาได้

การเดินทางท่องเที่ยวที่ฮ่องกงโดยถือหนังสือเดินทางไทยไม่เกิน 30 วัน ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า

13. วีซ่าของข้าพเจ้าใช้งานได้เมื่อไหร่ และใช้งานไม่ได้เมื่อไหร่

ตอบ : นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น วีซ่าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

วีซ่าจะใช้งานไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) หลังเวลา 24:00 นาฬิกา (เวลาปักกิ่ง) ของวันที่ครบกำหนดที่ระบุในช่อง "Enter Before"

(2) จำนวนครั้งในการเข้าประเทศของวีซ่าหมดลง

(3) ถูกหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศจีนประกาศยกเลิกหรือเพิกถอนวีซ่า

(4) กรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

14. เมื่อข้าพเจ้าได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้หรือไม่

ตอบ: นอกจากกรณีระบุไว้เป็นพิเศษในวีซ่าแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเดินทางเข้าประเทศจีนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทำให้วีซ่าหมดอายุ ทางสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีนไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

15. ระยะเวลาพำนักในวีซ่าคืออะไร หากระยะเวลาพำนักในวีซ่าไม่เพียงพอ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ระยะเวลาพำนักในวีซ่า หมายถึง ระยะเวลาที่นานที่สุดซึ่งผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศจีนในแต่ละครั้ง โดยนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ เป็นจำนวนวันที่นานที่สุดที่ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักในจีนได้ หากต้องการขยายเวลาพำนักในประเทศจีนหลังจากเดินทางเข้ามา ก่อนวีซ่าจะครบกำหนด ผู้ถือวีซ่าธรรมดาสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ที่หน่วยงานสันติบาลจีน (แต่ไม่ยืนยันว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่)

หลังจากผู้ถือวีซ่าชนิด " Z " ชนิด " J-1 " ชนิด " D " และชนิด " X " เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่ หากเกินกำหนดแล้วยังไม่ได้ดำเนินการ ถือเป็นการพำนักโดยผิดกฎหมาย

การพำนักในประเทศจีนเกินระยะเวลาพำนักที่ได้รับอนุญาตในวีซ่า ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของประเทศจีน มีบทลงโทษเป็นโทษปรับ ดังนั้น ขณะพำนักในประเทศจีน กรุณาตรวจสอบว่าระยะเวลาที่พำนักอยู่ในขอบเขตที่

วีซ่าอนุญาตหรือไม่

16. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ระยะใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้าประเทศจีน เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

ตอบ : วีซ่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้าประเทศได้ ดังนั้น ก่อนที่ผู้ยื่นขอจะยื่นขอ ต้องเตรียมการให้เรียบร้อย เมื่อยื่นขอวีซ่า ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตามความเป็นจริง เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ต้องตรวจสอบรายละเอียดในวีซ่าให้เรียบร้อย หากต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องยื่นเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าใหม่ และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใหม่อีกครั้ง

17. คนช่างชาติที่อยู่ที่ประเทศจีน ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ : คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้ามมิให้ทำงานใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ระบุในการยื่นขอวีซ่า หรือประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลจีน หากคนต่างชาติหางานทำในประเทศจีน ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ จะได้รับโทษตามกฎหมาย

18. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ข้าพเจ้าก็สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้แล้วใช่ไหม

ตอบ : เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนตามช่องทางที่เปิดสำหรับชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน มีอำนาจในการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่า แล้วแต่กรณี

19.  ข้าพเจ้าเปลี่ยนหนังสือเดินทางใหม่ แต่วีซ่าจีนในหนังสือเดินทางเล่มเก่ายังมีอายุอยู่ ข้าพเจ้าสามารถถือหนังสือเดินทางสองเล่มพร้อมกันเข้าประเทศจีน และไม่ต้องขอวีซ่าจีนใหม่ได้หรือไม่

ตอบ: ไม่จำเป็นต้องถือหนังสือเดินทางสองเล่ม หากหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน คุณต้องนำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปดำเนินการยื่นขอวีซ่า

20. เมื่อข้าพเจ้าพำนักในประเทศจีนและวีซ่าหมดอายุการใช้งาน จะพำนักต่อได้หรือไม่

ตอบ: ถึงแม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุการใช้งาน แต่หากยังอยู่ภายในระยะเวลาพำนัก คุณสามารถพำนักในประเทศจีนต่อไปได้

21. หากทำหนังสือเดินทางหายที่ประเทศจีน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร

ตอบ: ให้รีบแจ้งความของหายกับหน่วยงานสันติบาลจีนในพื้นที่โดยทันที พร้อมไปยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือเอกสารเดินทางนานาชาติอื่นๆ ณ สถานทูตและสถานกงสุลไทย ประจำประเทศจีน หลังจากนั้น ให้ยื่นขออนุญาตเข้าประเทศใหม่อีกครั้งต่อหน่วยงานสันติบาลจีน

22. ข้าพเจ้าสามารถสอบถามข้อมูลวีซ่าของบุคคลอื่น จากสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนในประเทศไทย ได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้

Suggest To A Friend
  Print